04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   گلي     نام خانوادگی :   احمدپوراحمدقهوچي     نام پدر :    

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    14/10/1350

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 6 ردیف : 182 شماره :18