04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   نعمت اله     نام خانوادگی :   ماهرالنقش     نام پدر :   عباس  

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    18/02/1374

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 38 ردیف : 23 شماره :40