04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   فاطمه نساء     نام خانوادگی :   سادات باريکاني     نام پدر :    

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    17/01/1353

  محل دفن :       نامشخص ،