پرش به محتوای اصلی
07/07/2020 - سه شنبه 17 تير 1399

برخوردار، محمدتقی (1303 ـ تیر 1390)

1399/4/1 243 هنرمندان و نام آوران, تیر ماه rating
image
تاجر و پدر صنعت لوازم خانگی مدرن ایـران وی فرزنـد دوم حاج محمدحسین برخوردار بـود و در یـزد چـشم بـه جهـان گـشود. وی نـسل سـوم خـانواده برخوردارها بود که از زمان ناصرالدین شاه در یزد به تجارت مشغول بودند. محمـدتقی از کـودکی درتجارتخانه پدر کار می کرد و در هیجده سالگی، پس از اخذ دیپلم، به بهانه تحصیل به تهران آمـد ،
تاجر و پدر صنعت لوازم خانگی مدرن ایـران وی فرزنـد دوم حاج محمدحسین برخوردار بـود و در یـزد چـشم بـه جهـان گـشود. وی نـسل سـوم خـانواده برخوردارها بود که از زمان ناصرالدین شاه در یزد به تجارت مشغول بودند. محمـدتقی از کـودکی درتجارتخانه پدر کار می کرد و در هیجده سالگی، پس از اخذ دیپلم، به بهانه تحصیل به تهران آمـد ، امـا به تحصیل در دانشگاه رغبتی نداشت و کار دولتی را نیز نمی پسندید، ولی به تجارت علاقـه منـد بـود. در تهران حجره ای در سرای امیر روبه روی مسجد شاه (امام) خرید و تجارت پیـشه کـرد (1321). او کارت بازرگانی نداشت و تا سالها به نمایندگی از پـدر و سـه بـرادرش در شـرکت خـانوادگی کـارمی کرد. 

 پس از فوت پدر در 1340، در کنار تجارت، کارخانه هایی احداث نمود و در دهه 40 حـدود چهـارده شـرکت در سـطح کـشور تأسـیس کـرد؛ از جملـه: قـوه پـارس (1341)، پـارس الکتریـک (1342)، تهران الکتریک (1347)، لوازم خانگی پارس کالای الکتریکی ،البرز کشت و صنعت ،جیرفـت کـارتن البرز، وسرامیک البرز  (1352). او همچنین، نمایندگی هـای مختلـف واردات کالاهـایی ماننـد رادیـو،

 پنکه، یخچال  و  ماشین حساب را از طرف شرکت هایی همچون سیکو (1344)،توشیبای ژاپن، ،آکـائی  جنرال الکتریک امریکا،کندی ایتالیا ودووال آلمان به دست آورد. این اقـدامات وی  در صـنعت لـوازم خانگی ایران تحول چشمگیری ایجاد کرد. 

برخوردار هنگام  پیروزی انقلاب اسلامی در انگلستان بود و در آغاز انقلاب  مدتی کوتاه بـه عـضویت» هیئت مدیره کشتیرانی « انتخاب شد، ولی تمام دارایی اش ملی اعلام شد و بهرغـم اعتـراض بـه حکـم شورای انقلاب ، اموالش مصادره گردید. وی به ناچار در سال 1358، به دنبال ملی شـدن شـرکتهـا ومنع هرگونه معامله، برای مدتی ایران را ترک کرد. در سال 1370 برای باز پس گیـری بخـشی از امـوال خود به ایران بازگشت و سه سال بعد، دادگاه حکـم بـه بازگردانـدن بخـشی از زمـین مـوروثی او دررفسنجان و یک سال بعد نیز حکم به استر داد منزل شخصی اش را صادر کرد. 

محمدتقی برخوردار در سالهای پایانی عمر به بیماری آلزایمر مبـتلا شـد و در 87 سـالگی در تهـران درگذشت. 

محل دفن: آرامگاه 1478 

منابع: 

http://www.entekhab.ir http://www.tejaratnews.com http://www.yazdfarda.com http://www.mehrnameh.ir http://www.rastnarast.blogfa.com http://www.021.sampad.info        http://www.fa.wikipedia.org

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

ـ ویژه نامه بررسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه ایران 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.