پرش به محتوای اصلی
07/07/2020 - سه شنبه 17 تير 1399

ملک نیا، ناصر (27 مرداد 1310ـ تیر 1386)

1399/4/1 108 هنرمندان و نام آوران, تیر ماه rating
پروفسور بیوشیمی، مؤلف و استاد دانشگاه. او در تهـران متولد شد . دوره ابتدایی و متوسـطه را در تهـران سـپری نمـود. در سـال 1333 پـس از اخـذ مـدرک مهندسی شیمی از »دانشکده فنی دانشگاه نیویورک« به پاریس رفت و در رشته پزشکی تحصیل کرد و تحت تأثیر پروفسور شاپیرا گرایش وی به علوم پایـه بـیش از پـیش افـزایش یافـت
پروفسور بیوشیمی، مؤلف و استاد دانشگاه. او در تهـران متولد شد . دوره ابتدایی و متوسـطه را در تهـران سـپری نمـود. در سـال 1333 پـس از اخـذ مـدرک مهندسی شیمی از »دانشکده فنی دانشگاه نیویورک« به پاریس رفت و در رشته پزشکی تحصیل کرد و تحت تأثیر پروفسور شاپیرا گرایش وی به علوم پایـه بـیش از پـیش افـزایش یافـت و علاقـه منـد بـه بیوشیمی گردید و پایان نامه پزشکی خـود را دربـاره فاویـسم ارائـه داد کـه در سـال 1964 در مجلـه خون شناسی فرانسه چاپ شد. 

ملک نیا با عـضویت در »مرکـز پـژوهشهـای ملـی فرانـسه« (CNRS)  پـژوهشهـای خـود را روی جداسازی اسیدهای آمینه و پپتیدها و سپس بررسی ساختمان و عوامل اثرگذار بر ساخت هموگلـوبین طبیعی و جداسازی هموگلوبینهای غیرطبیعی ادامه داد و به مقام استاد تحقیقاتی دست پیـدا کـرد. در این زمان »وزارت علوم ایران« نمایندگانی را برای ملاقـات بـا ملـک نیـا بـه فرانـسه فرسـتاد تـا از او درخواست کنند جهت راه اندازی دوره کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی به ایـران بیاییـد و بـه وی قول دادند به عنوان  دانشیار در دانشگاه تهران  پذیرفته شود . بدین ترتیب ملک نیـا در سـال 1350 بـه ایران بازگشت و اقدام به راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد و دکترای بیوشـیمی نمـود و بـه مـدت سی و شش سال تدریس بیوشیمی در »دانـشکده پزشـکی دانـشگاه تهـران« و دانـشگاه هـای »آزاد« و »تربیت مدرس « و چند دانـشگاه در شهرسـتانهـا توانـست راه را بـرای پـرورش صـدها متخـصص بیوشیمی هموار سازد و کتاب بیوشیمی عمومی  (1358) را که با همکاری پروفـسور پرویـز شـهبازی نوشت که به عنوان کتاب مرجع در بیشتر دانشگاههای ایران تدریس میشود و 26 بار به چاپ رسیده است. وی در سال 1357 از کادر آموزشی بازنشسته گردید. 

از مهمترین کارهای پژوهشی او میتـوان بـه: جداسـازی اسـیدهای آمینـه بـا سـتون کرومـاتوگرافی؛  جداسازی پپتیدهای طبیعی و غیرطبیعی با ستون کروماتوگرافی؛ جداسازی و مطالعه روی هموگلوبینهای طبیعی و غیرطبیعی؛ بررسی اثرات تنظیمـی پپتیـد گلـوبین بـر سـاخت هموگلـوبین؛ ناهمگونی زنجیره های بتای هموگلوبین؛ تنظیم ژنتیکی ساخت هموگلوبین؛ جداسازی ریبـوزومهـا از بافت کبد و ترجمه مولکول آر. ان. ای در لوله آزمایش که گـزارش ایـن پـژوهش در سـال 1966 در مجله زیست شناسی مولکولی  J.MOL.BIL به چاپ رسید، اشاره نمـود . وی پـژوهش مولکـولی آر.

ان. ای را بهترین کار عملی خود می دانست. 

او مطالعات عمیقی بر روی ناباروری داشـت و بـه درمـان و راهنمـایی بیمـارانی کـه بـه او مراجعـه میکردند میپرداخت. بر این باور بود که اگر بیمار مشکل خود را خوب درک کند، همکاری بهتری با درمان میکند از اینرو تختهایی در مطب خود نصب کرده بود تا در صورت نیاز با کشیدن نمـودار یـا شکلی ساده موضوع مورد نظر را به بیماران تفهیم کند و در این کار نـه تنهـا هزینـه درمـان دریافـت نمیکرد بلکه برای بیماران شهرستانی شرایط اقامت هم فراهم مینمود. بر اثـر تـلاش و تحقیقـات او زوج های بسیاری با پیروی از شیوه درمان وی صاحب فرزند شدند. 

ناصر ملک نیا در 76 سالگی در تهران درگذشت. 

محل دفن: قطعه 255 / ردیف 41 / شماره 5 

منابع: 

http://www.fa.wikipedia.org   http://www.lavaziehlab.com   http://www.zizofa.blogfa.com   http://www.darusaze59.blogfa.com       http://www.publicrelations.tums.ac.ir

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.