پرش به محتوای اصلی
07/07/2020 - سه شنبه 17 تير 1399

ثنایی، غلامحسین (1302 ـ 11 تیر 1381)

1399/4/11 91 هنرمندان و نام آوران, تیر ماه rating
داروساز، نویسنده و استاد دانشگاه. او در همدان بـه دنیـا آمد و از دبیرستان ابن سینای این شهر دیپلم گرفت. در سال 1321 تحصیل در رشته داروسازی را آغازو در سال 1325 از دانشکده داروسازی فارغ التحصیل شد و از انگلستان گواهینامـه تخصـصی رشـته بیوشیمی و تغذیه را دریافت کرد. او همچنین در سال 1349 از دانشگاه توکیـو در رشـته بهداشـت و سم شناسی صنعتی تخصص گرفت.
 داروساز، نویسنده و استاد دانشگاه. او در همدان بـه دنیـا آمد و از دبیرستان ابن سینای این شهر دیپلم گرفت. در سال 1321 تحصیل در رشته داروسازی را آغازو در سال 1325 از دانشکده داروسازی فارغ التحصیل شد و از انگلستان گواهینامـه تخصـصی رشـته بیوشیمی و تغذیه را دریافت کرد. او همچنین در سال 1349 از دانشگاه توکیـو در رشـته بهداشـت و سم شناسی صنعتی تخصص گرفت. در سال بعد یک دوره مطالعاتی را در دانشگاه برکلی گذراند و درسال 1364 از دانشگاه راجرز موفق به اخذ گواهینامه تخصصی در زمینه سموم و بهداشـت حرفـه ای گردید. 

ثنایی در دانـشکده داروسـازی در سـمت هـای دسـتیار آزمایـشگاه شـیمی تجزیـه (1333)، ریاسـت درمانگاهی (1338)، ریاست درمانگاهی با حـق آمـوزش (1342) و دانـشیاری گـروه شـیمی تجزیـه خدمت نمود . مدتی در انستیتو مالاریالوژی مشغول به کار بود و در پی تأسیس دانشکده بهداشـت درسال 1346، ابتدا سمت دانشیار گروه بهداشت حرفه ای را داشت و در سال 1351 بـه درجـه اسـتادی نایل آمد. وی در سال 1357 مدیریت گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تربیت مـدرس را عهـده دار بـود. او هـمچنـین در انجمـن بهداشـت ایـران، انجمـن سم شناسی، انجمن بهداشت حرفه ای، و هیئت ممیزه دانشگاه، به عنوان دبیر بورد تخصـصی بهداشـت حرفه ای در کمیته علوم پایه پزشکی،

کمیته انتخاب و گزینش استاد وزارت بهداشت، هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته سم شناسی و هیئت ممتحنه اولین دوره بورد تخصصی رشته های داروسـاز ی عـضویت داشت و در سمت متخصص مشاور با شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه های بهداشت، علـوم تحقیقات و فناوری، کار، کشاورزی و نیز مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سـازمان حفـظ نباتات، مرکز نشر دانشگاهی، اداره ریشه کنی مالاریا، جهاد سازندگی، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری کرد. ثنایی به زبان های انگلیـسی، فرانـسوی، ژاپنـی و تـا حـدودی عربـی مـسلط بـود. وی عـضو کمیتـه متخصصان، کارشناسان و مشاوران سازمان بهداشت جهانی بود و از سال 1355 به مدت پنج سـال بـا سازمان خواروبار و کشاورزی و سازمان بین المللی کار همکاری داشت.  تألیفات وی شامل نگارش بیش از 80 مقالـه و کتـاب  نظیـر: بهداشـت جهـانی(1370)؛ سـم شناسـی صنعتی (1358)؛ آفت کشها (باقـدیانس، 1349)؛ و روشهـای شـیمیایی مبـارزه بـا بنـد پایان ناقـل و آفات... (1370) هستند. 

غلامحسین ثنایی در 79 سالگی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 103 / ردیف 134 / شماره 35 

منابع: 

  http://www.Iranology.com http://www.Shafanews.com

-فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.