| 12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397
Menu
طهوری، عبدالغفار (؟؟؟ ـ 1374)

ناشر. او از سال 1323 کار خود را در کتاب فروشی دانـش متعلـق به نوراﷲ ایران پرست آغاز کـرد و  بـا انتـشار مجلـه دانـش و در کنـار آن چـاپ چنـد کتـاب توسـط ایران پرست،  با کار چاپخانه و  اسلوب انتشار کتاب آشنا گردید و  خود به چاپ کتاب فرهنـگ فارسـی (اثر: محمد کیوان پورمکری) پرداخت. 


ناشر. او از سال 1323 کار خود را در کتاب فروشی دانـش متعلـق به نوراﷲ ایران پرست آغاز کـرد و  بـا انتـشار مجلـه دانـش و در کنـار آن چـاپ چنـد کتـاب توسـط ایران پرست،  با کار چاپخانه و  اسلوب انتشار کتاب آشنا گردید و  خود به چاپ کتاب فرهنـگ فارسـی (اثر: محمد کیوان پورمکری) پرداخت. 

طهوری از ابتدای اشتغال به کار نشر،  به مسائلی چون زبان نوشتاری،  روابط با نویسندگان و  مترجمان، احترام به حقوق اهل قلم و  ظرافت در چاپ کتاب باور داشت و  بدانها پایبند بـود تـا جـایی کـه درجلسات حل اختلاف اتحادیه ناشران حضور می‏یافت و  مایه دلگرمی اهـل قلـم بـود. از ویژگـی هـای دیگر وی،  دانش کتابشناسی او بود که باعث میشد در خرید کتاب به دانشجویان کمک فکری دهد.

او گاه کتابهای کتابخانـه شخـصی خـود را بـه صـورت مـانی در اختیـار متقاضـیان و  دانـشجویان می گذاشت. 

او در سال 1333 کتاب فروشی طهوری را در بهارستان تأسیس و  کتاب فردوس المرشدیه را مـستقلاً به چاپ رساند. این کتاب سرآغاز مجموعه‏ای بود که به نام زبان و  فرهنگ ایران منتـشر نمـود. وی سپس با اعتقاد به اهمیت و اعتبار دانشگاه در گسترش فرهنگ کتاب خوانی،  کتابفروشی خـود را بـه مقابل دانشگاه تهران  انتقال داد . طهوری با انجمن ناشـران همکـاری داشـت و  توانـست بـه عنـوان پیشگام انتشارات آن مجموعه،  بیش از 180 عنوان کتاب مفید و  متون معتبر و  پژوهش های تـازه را بـه چاپ برساند. 

با توجه به پرهیز وی از فروش کتابهای بازاری پسند و  عمومی،  نام کتاب فروشی طهوری  در میـان جامعه کتاب خوانان ایران و ایران شناسان داخلی و  خارجی شهرت و  اعتبار یافت. 

عبدالغفار طهوری در تهران درگذشت. 

محل دفن: قطعه 20 / ردیف 56 / شماره 14 

منابع

http://www.kermanshah.com  http://www.rasekhoon.net  http://www.shahrmajazi.com

ـ آقا شیخ محمد،  مریم؛  نوری نشاط،  سعید. گلزار مشاهیر : زندگینامه درگذشتگان مشاهیر ایران(1358ـ 1376). تهران: انجمن آثار و  مفاخر فرهنگی،  برگ زیتون،  1377. ص 311. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382. 

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.