| 10/19/2018 - جمعه 27 مهر 1397
Menu

خبر

جلسه ارزیابی عملکرد اداره HSE توسط سامانه HSE شرکت شهرسالم شهرداری تهران
Created by mirarmandhi on 11/07/2018 12:16:16 ب.ظ

جلسه ارزیابی عملکرد اداره HSE با حضور کارشناسان سامانه HSE شرکت شهر سالم در سازمان بهشت زهرا (س) برگزار گردید.


پایش و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست به صورت ادواری توسط سامانه HSE شرکت شهر سالم انجام می شود.

 در این جلسه که با حضور کارشناسان سامانه HSE و کارشناسان اداره HSE و شرکت مشاور نگهداری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست برگزار گردید، عملکرد HSE سازمان بهشت زهرا در 18 محور کلی و زیر فاکتورهای متعدد مورد بررسی قرار گرفت و در پایان این جلسه صورت جلسه تنظیم گردید. مقرر شده است که در جلسات ادواری آینده، معاونت ها و ادارات مختلف سازمان مورد ارزیابی قرار گیرند.