| 10/19/2018 - جمعه 27 مهر 1397
Menu

خبر

آمار درگذشتگان تهران در آذرماه 1390
Created by barjasteh on 25/12/2011 03:56:51 ب.ظ

تعداد 4451 نفر متوفي در آذر ماه  1390 در سازمان بهشت زهرا ( سلام الله عليها) پذيرش شده است.


تعداد 4451 نفر متوفي در آذر ماه  1390 در سازمان بهشت زهرا ( سلام الله عليها) پذيرش شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان بهشت زهرا(سلام الله عليها) از  تعداد كل فوت شدگان شهر تهران در  آذر ماه  تعداد   2476   مورد  مذكر،    1780  مورد مؤنث      و 195مورد نوزاد  مي باشد.

شایان ذکر است:

كمترين تعداد فوت شدگان از نظر سني مربوط به رده سني  5    تا  9   سال    با تعداد35 مورد و        78/0 درصد ( هفتاد و هشت صدم درصد)  كل فوت شدگان    و بيشترين  تعداد فوت شدگان از نظر سني به رده سني 65 سال به بالا        با تعداد 2480 مورد  و 71/55درصد  (پنجاه و پنج ممیز هفتاد ویک صدم درصد)  کل فوت شدگان  تعلق دارد    .

بر پايه اين گزارش كمترين تعداد درگذشتگان از نظر منطقه  بندی شهری تهران بزرگ   به  منطقه 21 با تعداد 26 مورد  با ميزان 58/0        درصد  ((پنجاه و هشت  صدم درصد)     از كل فوت شدگان و بيشترين  با تعداد 241مورد  با  (ميزان  41/5 درصد   پنج ممیز چهل و یک صدم درصد) کل فوت شدگان به منطقه 4 تهران اختصاص داشته است.

لازم به ذکر است  که همواره در طول سال دی ماه  پر مرگ و میر ترین ماه سال می باشد.

print
rating
  نظرات

khube
Created by mohamad in 25/12/2011 10:50:21 ب.ظ
khube