| 12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397
Menu

خبر

دوره آموزشی تخصصی مجوز ایمنی کار (PTW) برای پرسنل فنی و مهندسی برگزار گردید.
Created by mirarmandhi on 27/10/2018 09:59:06 ق.ظ

معاونت هماهنگی و برنامه ریزی سازمان بهشت زهرا(س) با همکاری معاونت فنی و عمران، دوره آموزشی تخصصی مجوز ایمنی انجام کار با هدف تامین شرایط ایمن جهت اجرای یک عملیات پرمخاطره، بررسی و ارزیابی مخاطرات بالقوه آن و پیش بینی کلیه تمهیدات کنترلی را برای پرسنل و پیمانکاران اداره فنی و مهندسی برگزار کرد.


سیستم مجوز ایمنی کاری  (PERMIT TO WORK) یکی از مهمترین زیرسیستم هایی است که جهت حصول اطمینان از برقراری الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست در محیط کار می بایست استقرار یابد. این سیستم با یک رویکرد نظام مند به دنبال حذف و کاهش خطرات ناشی از فعالیت های مختلف کاری با چک کردن شرایط ایمنی عملیات و برطرف کردن پتانسیل های حادثه، برای پرسنل و پیمانکاران اداره فنی و مهندسی توسط اداره  HSE برگزارگردید.