مهدی زاده طالعی، حبیب اﷲ (22 دی 1330 ـ 7 تیر 1360)

مسئول امور استان های حـزب جمهـوری اسلامی (شهید). او در تبریز دیده به جهان گشود. از همان کودکی با تعالیم اسلامی آشنا شد و قبـل از رسیدن به سن تکلیف به ...

پزشکی شیرازی، محمدکاظم (1292 – 8 آذر 1364)

شاعر مبارز، نویسنده. وی در شیراز متولد شدو تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر سپری نمـود. از پانزده سالگی به سرودن شعر و مقاله نویسی در روزنامه پ...

مهدوی، یحیی (1287 ـ 24 تیر 1379)

مترجم آثار فلسفی و استاد ممتاز دانشگاه تهـران . وی فرزنـد حاج محمد حسین امین الضرب بود و در تهران به دنیا آمـد. تحـصیلات مقـدماتی را در خانـه و نـزد م...

مهدوی، سید معـز الـدین (1278 ـ بهمـن 1359)

محقـق  و مـصحح . او در اصـفهان متولـد شـد. از پنج سالگی تحصیلات مقدماتی را آغاز کرد و سپس در سال 1306 بـه قـصد تحـصیل از اصـفهان بـه تهران آمد و به تح...

پژمان بختیاری، حسین (4 آبان 1279 ـ 2 آذر 1353)

شاعر، محقق و متـرجم . او در تهـران بـه دنیـا آمد. پدرش از خانواده ای بختیاری و مادرش عالم تاج قائم مقامی مـتخلص بـه »ژالـه « بـود . تحـصیلات ابتدایی و...

مهتدی جعفری، سعید (1337 ـ 21 دی 1384)

از فرماندهان سپاه پاسداران (شـهید ). او در پیـشوای ورامین متولد شد. دوران ابتدایی و متوسطه را در مدارس شـیخ جنیـد و شـریعتی (پهلـوی) گذرانـد . سپس وار...

مولوی، محمدعلی (1300 – 1383)

از پیشکسوتان علم ژنتیک. وی در تبریز متولد شد. چهار سـال از دوره دبستان را در همانجا گذراند، سپس به تهران آمد و در دبستان ادب دو سال باقی مانده را طـی ...

موسوی شوشتری، سید محمدعلی (1342 ـ 16 آبان 1389)

معـاون اطلاعـات نیـروی زمینـی سـپاه(شهید). او در خرمشهر به دنیا آمد و تا مقطع فوق لیسانس در رشته مدیریت امور دفاعی بـه تحـصیل پرداخت. پس از پیروزی انق...

پستا، حـسن (1312 ـ 26 آذر 1380)

 نویـسنده، متـرجم، پژوهـشگر و ویراسـتار. او در خـانواده ای فرهنگی در تهران به دنیا آمد. پس از اخذ دیپلم، لیسانس تاریخ و جغرافیا را از دانـشگاه تهـران ...

موسوی، سید کاظم (اول فروردین 1314 ـ 7 تیر 1360)

روحانی، معاون پژوهـشی  وزارت آمـوزش  و پرورش و عضو حزب جمهوری اسلامی (شهید). او در خانواده ای روحانی در روستای حـسین آبـاد از توابع شاهرود دیده به جها...

پوده، اکبر (اسفند 1311 ـ 3 تیر 1391)

قهرمان دوچرخه سواری. او از سال 1337دوچرخه سواری را به صورت حرفه ای آغاز کرد و سال بعد در رقابت 90 کیلومتر در دور منطقه تهرانپارس مدال طـلا گرفت و در ...

موسوی، سید علی (1346 ـ 9 فروردین 1371)

عضو گروه تفحص (شـهید ). او در تهـران دیـده بـه جهان گشود . با شروع جنگ تحمیلی برای عزیمت به جبهه، اقدام به دستکاری شناسنامه بـرادرش که قبل از تولد او ...

پوراسداﷲ، هوشنگ (1319 ـ 1383)

کشتی گیر. او در رشته کشتی آزاد فعالیت می کرد و از شاگردان محمود ملا قاسمی بود. وی در سال 1344 به همراه برخی از کـشتی گیـران کـشور از جملـه ابوطالـب طا...

موحددانش، علیرضا (27 شهریور 1337 ـ 13 مرداد 1362)

فرمانده سپاه (شهید). او در تهران دیـده بـه جهـان گشود و پس از دریافت مدرک دیپلم، در سال 1355 در رشته مهندسی بـرق دانـشگاه تبریـز پذیرفتـه شد. به هنگا...

موحددانش، محمدرضا (1340 ـ اردیبهشت 1361)

فرمانده سپاه (شهید). او فرزند غلامحسین و بـرادر شـهیدعلیرضا موحددانش بود که در تهران دیده به جهان گشود. وی نیز همچون برادر خود، به هنگام جنگ تحمیلی در...

پورثانی، محمد (23 خـرداد 1317 ــ 3 مـرداد 1383)

طنزپـرداز. او در تهـران بـه دنیـا آمـد. دارای فوق دیپلم کتابداری بود و طی سال هـای 1339 تـا 1359 در روابـط عمـومی بانـک سـپه بـه خـدمت پرداخت. کار مطب...

مؤتمن، زین العابدین (13 خرداد 1293ـ 2 آبان 1384)

محقق، نویسنده و پژوهشگر. او در تهران بـه دنیا آمد و از نوادگان زین العابدین خان کاشانی (مـؤتمن الاطبـا ) و فتحعلـی خـان صـبا ملـک الـشعرای فتحعلی شاه ...

پورکمال، محمد (1308 ـ 1384)

 نقشه بردار و کارتوگراف. او در کرمان بـه دنیـا آمـد و تحـصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان برد. پس از قبولی درکنکور راهی تهران شد و به تحـ...

منوچهری حکیم، حسن (1313 – 1389)

نوازنده و سازنده عود. وی در تهران به دنیـا آمـد. پـس از چهار سال تحصیل در دوره ابتدایى ، در سال 1328 تحصیل در »هنرستان موسیقى ملى« را آغـاز نمـود و در...

پوریایی، علی (11 تیر 1299 ـ 1388)

مخترع. او در شهر ری متولد شد و پس از دوره دبیرستان بـه عنوان مسئول آزمایشگاه تکنولوژی در وزارت کشور مـشغول بـه کـار شـد و چهـار صـد اختـراع درزمینه ها...

منوچهریان، مهرانگیز (1285 ـ 1379)

حقوقدان. وی در مشهد به دنیا آمد. مقدمات فارسی و الفبـای لاتین را نزد مادر و مادربزرگش فـرا گرفـت. در هـشت سـالگی همـراه بـا خـانواده بـه تهـران آمـد. ...

پولادی، محمد (11 بهمن 1320 ـ 3 مرداد 1376)

 نقاش. او در قوچان متولد شد. در کودکی نقاشـی را فراگرفت و در چهارده سالگی بـه دسـتور محمدرضـا شـاه بـرای تحـصیل در »هنرسـتان هنرهـای تجسمی پسران تهران...

منوچهری، علاءالدین (1297ـ 25 مهر 1389)

جراح اورولوژی و استاد دانشگاه. او در تهـران متولـد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدارس علمیه و ثروت گذراند و در سال 1324 موفق به اخذ دکترای عمومی...

منفرد نیاکی، مسعود (1308 ـ 6 مـرداد 1364)

امیر سرلـشکر، جانـشین اداره سـوم ارتـش جمهـوری اسلامی (شهید). او در شهرستان آمل متولـد شـد و در مهـر مـاه 1331 پـس از گذرانـدن تحـصیلات ابتدایی و دوره...

پیچک، غلامعلی (8 مهر 1338 ـ 20 آذر 1360)

 فرمانده سپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی در غـرب کشور (شهید). او در تهران و مصادف با نیمه شعبان دیده به جهان گـشود. وی در کنـار تحـصیل، درکلاس تفسیر قر...

منصوری، روبیک (1316 ـ 21 مرداد 1379)

آهنگساز و صداگذار.  او دانش آموختـه هنرسـتان عـالی موسیقی و ساز تخصصی‏اش فلوت بود. از سال 1334 به استودیو برنا رفت و صداگذاری فیلم شیطان فراری را انجا...

منصوری، ذبیح اﷲ (1288 ـ 19 خرداد 1365)

روزنامه نگار و مترجم. او در سنندج متولد شد و مادرش از خانواده علما و روحانیون بود. وی در مدرسه آلیانس فرانـسویان درس خوانـد و زبـان فرانـسه را درکرمان...

منصوری، پرویز (23 اسفند 1303 ـ 23 آذر 1390)

موسیقیدان، نویسنده، مترجم و استاد. او در تهران متولد شد و تحصیل موسیقی را نزد موسی نی داوود بـا آمـوزش ویلـن آغـاز نمـود. بـرای  آمـوختن موسیقی به هنر...

پیرنیا، داوود (1279 خورشیدی- 11 آبان 1350)

 بنیانگذار برنامه رادیویی » گلها «. وی فرزنـد حـسن پیرنیا مشیرالدوله و شکوه عظمی بود و در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را به طور خصوصی در منزل و...

منشط، بهمن (دی 1333 ـ 30 بهمن 1352)

انقلابی مسلمان و از بنیان گذاران »گروه ابوذر« (شـهید ). او در ملایر و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. دوران کـودکی را در آنجـا سـپری کـرد و سـپس بـه ...

پیرنیا (پیرزاده)، فاطمه (1293- 18 بهمن 1374)

 نماینده مجلس . او در تهران به دنیـا آمـد. پـدرش ابوالحسن خان پیرنیا ملقب به معاضدالسلطنه بود. او پس از تمام کردن دوره ابتدایی، تحصیلات خـود را تا دیپ...

منزوی، علی نقی (6 فـروردین 1301 ـ 28 مهـر 1389)

نـسخه شـناس، نویـسنده. وی در سـامرا درخانواده ای روحانی متولد شد. پدرش شیخ آقا بزرگ طهرانی مؤلف کتاب الذریعـه  و بـرادرش احمـد منزوی از کتاب شناسان بز...

مندوب هاشمی، میر احمد (1318 ـ 1379)

دوبلور. او در تبریز متولد شد و از سال 1341 کار دوبله را آغاز کرد. از سال 1359 به بازیگری و اجرای برنامه های تلویزیونی نیز پرداخت. از مجموعه های تلویزی...

منتظمی، رزا (14 مرداد 1301 ـ اول آبان 1388)

استاد آشـپزی، نویـسنده. او در تهـران متولـد شـد. تحصیلات ابتدایی را در همین شهر گذراند و در امتحانات نهایی در میان دختران و پسران شاگرد اول شد. وی با ...

پیلارام، فرامرز (1316 ـ شهریور 1362)

  نقاش، خوشنویس و استاد دانشگاه. او در تهران به دنیا آمـد و پس از پایان دوره دبستان به »هنرستان هنرهای زیبای پسران« رفت و در سال 1340 دیـپلم خـود راگر...

منتظری، محمدعلی ( اول فروردین 1323 ـ 7 تیـر 1360)

نماینـده نجـف آبـاد در مجلـس شـورای اسلامی (شهید). او در نجف آباد و در خـانواده ای روحـانی دیـده بـه جهـان گـشود. پـدرش آیـت اﷲ حسینعلی منتظری از علما...

تابش، علی (10 دی 1304 ـ 14 آبان 1376)

بازیگر. او در تهـران متولـد شـد و در دبیرسـتان نظـام تحصیل کرد . به دلیل شرکت در نمایش هـای کمـدی و یـادگیری عملیـات آکروباتیـک از آن مدرسـه بیرون آمد...

منتخب، تقی (1295 ـ شهریور 1381)

متخصص گوش و حلـق  و بینـی . او در تهـران بـه دنیـا  آمـد . تحصیلات ابتدایی را در رشت  و تحصیلات متوسطه را در تهران سپری کرد. پس از اخـذ  دیـپلم ، بـه ...

ممتحن، حسینعلی (1298 ـ اردیبهشت 1381)

مؤلف و استاد دانشگاه. او در شیراز متولـد شـد و درسال 1316 پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای مقدماتی شیراز با رتبه 3 به حرفـه معلمـی پرداخـت و در سال 132...

تاج بخش، محمود (1304 ــ 27 خرداد 1378)

 نوازنده و استاد موسیقی. او در تهران، در خـانواده ای هنرمند متولد شد. پس از اتمام تحصیلات، به استخدام بانک کشاورزی درآمد و تا زمـان بازنشستگی در سال 1...

تجارتچی، عفت ( 1296 – 1378) خلبان

وی در سال 1313 از دبیرستان آزرم دیپلم گرفت و مـدتی در بانک ملی و سپس در کتابخانه دانشکده پزشکی به عنوان مترجم زبان فرانسه مشغول به کـار شـد. پس از تأس...

ملکی، پرویز (1316ــ 26 فـروردین 1388)

کارشـناس کـشاورزی. او در تبریـز متولـد شـد. دیـپلم متوسطه را از دبیرستان البرز کسب کرد و سپس به امریکـا رفـت و در رشـته کـشاورزی در دانـشگاه مینیاپولی...

تجدد، مصطفی (1287- 1358)

 بانکدار، وزیر، سناتور. وی در ساری متولد شد و تحـصیلات خـود را در تهران انجام داد. در سال 1306 به خدمت وزارت دادگستری درآمد و دو سال بعد به بانک ملـی ...

ملک نیا، ناصر (27 مرداد 1310ـ تیر 1386)

پروفسور بیوشیمی، مؤلف و استاد دانشگاه. او در تهـران متولد شد . دوره ابتدایی و متوسـطه را در تهـران سـپری نمـود. در سـال 1333 پـس از اخـذ مـدرک مهندسی ...

ملک مطیعی، کیومرث (14 دی 1315 ـ 22 فروردین 1389)

بازیگر سینما، تئـاتر و تلویزیـون. او در بندر انزلی متولد شد. بازی در تئاتر را از سال 1330 در رشت و بازی در سینما را از سال 1350، آغازکرد و بیش تر در ف...

تجدد، میرمحمد (اول فروردین 1308ـ 18 آذر 1390)

 بازیگر . او در تهران متولد شد و دارای مدرک فوق دیپلم فنی بود و در گروه های ورزش کوهنوردی و اسکی فعالیـت داشـت و هـم چنـین در رشـته کاراته دارای کمربن...

ملک شاهی، حسن (1307ـ 19 فروردین 1387)

نویسنده و اسـتاد دانـشگاه. او در بابـل متولـد شـد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه خیرات خان مشهد و متوسطه را در مدرسه سپه سالار تهران گذرانـد و به دلیل ع...

ملک زاده، فریدون (1312 ـ 3 خرداد 1384)

استاد دانشگاه تهران، در  تبریز به دنیـا آمـد. در سـال1335 موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته زیست شناسی از دانـشگاه تهـران گردیـد و بـا سـمت مربی وارد ...

تجویدی، علی (1298 ـ 24 اسفند 1384)

آهنگساز، نوازنده، پژوهشگر و مؤلف ایرانی. او در تهـران در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. اجدادش همه از هنرمندان نقـاش، شـاعر، خوشـنویس و منبـت کـار اصف...

تدین، عطاء اﷲ (1303 ـ 1380)

 معاون مطبوعات وزارت اطلاعات و جهانگردی. او در رشت متولـد شد. پس از گذراندن دوره ابتدایی در دبیرستان های لقمان، اسلامی و شاهپور درس خوانـد و در سـال13...

ملک زاده، پرویز (1323 ـ 2 آبان 1385)

فیلم بردار. او کارش را در سینما با دستیاری فیلم بـرداری درسال 1348 آغاز  کرد . در سال 1376 فیلم بچه های آسمان  با فیلمبرداری او و کارگردانی مجید مجیدی...

تربیت، هاجر (1285 ـ 21 دی 1352)

  مترجم و نماینده مجلس. او در تبریـز متولـد شـد. پـدرش ازاعضای محلی سفارت ایران در ترکیه بود. تحصیلاتش را تا اخذ دیـپلم در ترکیـه بـه پایـان رسـاند و ...

امین سبحانی، ابراهیم (16 اسفند 1316 ـ 12 اردیبهشت 1383)

 متخصص زمین شـناس . او در تبریـز تولد یافت و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، دیپلم طبیعی گرفـت. وی در سـال 1333 به استخدام »آموزش و پرورش...

امینی قشلاق، صفرعلی (1320-؟؟؟)

 فوق تخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه. او در میانه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و دوره اول متوسطه را در زادگاهش گذراند و دوره دوم متوسطه را در ...

ترقی، بیـژن (1 اسـفند 1308 ـ 4 اردیبهـشت 1388)

ترانـه سـرا . او در تهـران متولـد شـد. پـدرش ، محمدعلی ترقی ، از ناشران شناخته شده زمان خود و مؤسس انتشارات خیام و پدر بزرگش حاج بـاقرکتاب فروش، از جم...

اندامی، آذر (1305 ـ 28 مرداد 1363)،

پزشک و محقق. او در محله ساغرسـازان رشـت  متولـد شـد. مقطع ابتدای ی را در دبستان بانوان رشت با یک سال جهش تحصیلی به پایان برد. بعد از اخـذ مـدرک...

تژده، عبدالحسین (1289 ـ 11 آذر 1378)

 نظـامی و نماینـده مجلـس. او در روسـتای فد شـکویه از توابع شهر فسا به دنیا آمد . تحصیلات ابتـدایی و متوسـطه را در فـسا گذرانـد و وارد دبیرسـتان نظـام ...

تفضلی ،ابوالقاسم (1300 ـ 25 آذر 1383)

 نویسنده، وکیل و حقوقدان. او در مـشهد بـه دنیـا آمـد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همانجا گذراند. سپس، در رشته حقـوق دانـشگاه تهـران پذیرفتـه شد و د...

انصافپور، غلامرضا (1308 ـ 1379)

محقق و مورخ. او در خانواده ای تنگدست به دنیا آمد. پس از طـی دوره ابتدایی، مجبور به ترک تحصیل و اشتغال به کار شد و از سال 1322 به کار در چ...

تفضلی ، احمد (1316 ـ 24 دی 1375)

استاد دانشگاه، مترجم، و زبان شـناس . او در اصـفهان بـه دنیـا آمـد. دوره ابتدایی و متوسـطه را در تهـران گذرانـد و در سـال 1335 بـا دریافـت »مـدال درجـه...

تفضلی، محمود (1297 ـ 4 مهر 1363)

نویسنده و مترجم. او فرزند مصدق السلطان بود و در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مشهد گذراند و سپس در رشته باستان شناسی دانشسرای عالی ...

تفویضی زواره، محمود (26 آذر 1326-7 تیر 1360)

 معاونت امـور اسـتان هـای وزارت راه و عـضو حزب جمهوری اسلامی (شهید). او در تهران دیـده بـه جهـان گـشود. پـس از گذرانـدن تحـصیلات ابتدایی و متوسطه در س...

انوار، امیرمحمود (1324- 14 آذر 1391)

 پژوهشگر، شاعر و استاد دانشگاه. او در تهران متولد شـد. تحصیلات خود را از ده سالگی نزد پدرش سیدعبد ﷲ انوار با فراگیری ادبیات فارسی و عربی و ...

تقی پور میلانی، لیلا (1299 ـ 4 آذر 1380)

 نقاش و تـصویرگر کتـاب. او در مـشهد دیـده بـه جهـان گشود. علاقه و استعداد نقاشی در او از طریق مادرش که نقاشی را روی پارچـه انجـام مـیداد، در او پدید آ...

انوار، فرشته (1302 – 1380)

کتابدار، مترجم. وی در خانواده ای مذهبی و سیاسـی در تهـران متولـدشد. پدرش از روحانیون مشروطه خواه بود که چند دوره نیز نماینده مجلس شورای ملی بود. ...

تمدن، رباب (18 آبان 1307 ـ 16 مرداد 1386)

  شاعر. او در جهرم به دنیا آمـد و تحـصیلاتش را در زادگاهش به پایان برد. وی از سنین نوجوانی به مسائل سیاسی و اجتمـاعی علاقـه نـشان داد و بـا آغـازفعالی...

تمیمی، فرخ (11 بهمن 1312 ـ 23 اسفند 1381)

شاعر، نویسنده و متـرجم . او در نیـشابور بـه دنیـا آمد. پدرش از همرزمان میرزا کوچک خان جنگلی بود و هنگامی که تمیمی دو ساله بود از دنیا رفـت. پس از مهاج...

تندگویان، محمدجواد (26 خرداد 1329ـ دفن 1370)

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران (شهید). او در تهران متولد شد و علوم قرآنی را نزد پدرش آموخت. دوره متوسـطه را در دبیرسـتان جعفـری بـه پایان رساند و در سال...

توسلی، محمد (1333- 8 مهر 1359)

قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاوه (شـهید ). او در محله خانی آباد تهران دیده به جهان گشود. در سن شانزده سالگی پدرش را از دست داد و خود...

اَوستا، مهرداد (20 بهمن 1308 ـ 17 اردیبهشت 1370)

شاعر . او در خانواده ای اهل شعر در بروجرد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان برد و نخـستین شـعرش را در سـن ده سـالگی سرود. در سال 13...

ملک، جهانگیر (29 بهمن 1311 ـ 19 آذر 1381)

نوازنده تنبک، در خیابان ری تهران به دنیا آمد، و دیپلم خود را از دبیرستان دارالفنون گرفت. علاقـه منـدی وی بـه نوازنـدگی تنبـک از همـان دوران دبیرستان ش...

توسلی، محمدرضا (1309- 28 بهمن 1386)

 عالم و مجاهد. او در شهرستان محلات دیده به جهـان گشود. دروس ابتدایی را در مکتب خانه شیخ حسین حائری آغاز کرد. سپس وارد مدارس دولتـی شـد و سال ششم ابتدا...

اولیاء، عباس (1305 ـ اول خرداد 1385)

 بنیان گذار صنعت هسته ای ایران. او در تهران متولد شـد وپس از تحصیلات تکمیلی در سال 1328 در دانشگاه تهـران بـه تـدریس پرداخـت و در سـال 1346 مدرک دکتر...

توسی، بهمـن (1332- 1383)، خوشـنویس

وی در چـالوس متولـد شـد و از اواسـط دهـه 1350، روزنامه نگاری و سرودن شعر را آغاز کـرد و بـه مـوازات آن وارد عرصـه خوشنویـسی گردیـد و در محضر استاد کیخ...

تویسرکانی، قاسم (؟؟؟ ـ اردیبهـشت 1372)

اسـتاد دانـشگاه و مـصحح. او دارای مـدرک دکتـرای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود و در همین دانشگاه تدریس می کرد.

ملک، اسداﷲ (14 مرداد 1320 ـ 9 بهمن 1380)

نوازنده ویولون، در محله دروازه دولت تهران بـه دنیا آمد . به دلیل آنکه برادرش نوازنده سنتور بود از کودکی بـا موسـیقی آشـنا شـد. دوران نوجـوانی نواختن و...

ایرانی، هوشنگ (1304ـ شهریور 1352)

 شاعر، مترجم، نقاش و روزنامه نگـار . او در همـدان بـه دنیـا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رساند و پس از اخـذ دیـپلم  ریاضـی ...

ملاقلی پور، رسول (17 شهریور 1334 ـ 16 اسفند 1385)

کارگردان و  تهیه کننده. او در رباط کریم تهران متولد شد . در آغاز انقلاب اسلامی عکاسی میکرد و با شروع جنگ تحمیلی در جبهه هـای نبـرد بـه طـورحرفهای به ع...

ملاآقایی، حجت اﷲ (28 بهمن 1338 ـ 2 آذر 1366)

فرماندهی مهندسی ـ رزمی جهاد اسـتان تهـران(شهید). او در ورامین دیده به جهان گشود و به دلیل تقارن روز تولد او با نیمه شعبان نام حجت اﷲ را برایش برگزیدند...

تهامی، حسین ( 1321- 29 بهمن 1385 )

کشتی گیر. وی در یکی از محلات جنوب تهران بـه دنیـا آمد. پس از سپری نمودن دوره های ابتدایی و راهنمایی، در دبیرستان قیام (پهلوی سـابق ) بـه تحـصیل پرداخت...

ایزدی، سیروس (1316 ـ 12 شهریور 1389)

 نویسنده، مترجم و ایران شناس. او در تهران متولد شـد و در همین شهر درس خواند. دوران نوجوانی و جوانی او مصادف بود با فضای نسبتاً آزاد سیاسـی و ...

مکی، حسین (1290 ـ 19 آذر 1378)

روزنامه نگار، مورخ و فعال سیاسی. او در میبد یزد متولد شـد. پس از طی دوره ابتدایی، در دارالمعلمین ادامه تحصیل داد و در شهر یزد به تدریس پرداخـت. سـپس ب...

ایوانی، سهیل (اردیبهـشت 1338 ـ 29 اردیبهـشت 1381)

  نوازنـده . او در کرمانـشاه در خـانواده ای مذهبی متولد شد. از کودکی به موسیقی علاقه مند بود و علیرغـم مخالفـت هـای خـانواده، بـا کمـک برادر...

مقربی، مصطفی ( ـ 10 مهر 1377)

پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه. وی در تهران به دنیـا آمد. تحصیلات ابتدایی  را در دبستان اتحادیه و دوره متوسطه را  به سال 1312 در دبیرستان دارالفنـون...

مقربی، احمد (1300 ـ 4 دی 1356)

از افسران ارشد رژیم پهلوی. او در تهران متولد شـد و پـس ازتحصیلات ابتد ایی و متوسطه وارد دانشکده افسری گردید و با درجه »ستوان سـومی فـارغ التحـصیل شد. ...

تشد، محمداسماعیل (1306 ـ 1390)

متخـصص و بنیـان گـذار بیهوشـی. او در تهـران متولـد شـد. پدرش در مجلس شورای ملی هم ردیف قضات انجام وظیفه میکرد و اهل تحقیـق و تفحـص بـود ومجله ای به نا...

ایوبی ، محمد (1321 ـ 19 دی 1388)

  نویسنده و شاهنامه پژوه. او در اهواز متولد شد و در رشته های تاریخ و زبان و ادبیات فارسی مدرک کارشناسی ارشد گرفت. سپس بـه اسـتخدام وزارت آمـوز...

ثاقب فر، مرتضی (19 امرداد 1321 ـ 11 دی 1391)

 نویسنده و مترجم. او در تهر ان متولد شـد و در مدارس رازی و رودکی ــ که متعلق به اقلیت های مذهبی بود ــ و در دبیرستان رازی ــ کـه  مـدیری فرانسوی داشت ...

ثقفی، خدیجه (1293 ـ اول فروردین 1388)

ملقب به قدس ایران، همسر امام خمینی (ره). او در تهران به دنیا آمد و فرزند میرزا محمد ثقفی تهرانی صاحب تفسیر روان جاوید بود. در سن نه سالگی خانواده اش ب...

بازرگان، محمدعلی (1331-1360)

ستوانیار خلبان هوانیروز(شهید). او در تهران متولد شـد و بعـداز گذراندن تحصیلاتش، در سال 1352 به استخدام ارتش درآمد. وی سـپس بـه یـادگیری دوره هـای...

ثقفی اعزاز، حـسین (؟؟؟ ـ 7 آذر 1373)

سند شـناس . او فرزنـد دکتـر خلیـل خـان ثقفـی ملقـب بـه» اعلمالدوله «، طبیب مخصوص مظفرالدین شاه بود. وی از کودکی در سوئیس بـود و در لـوزان درس خواند و ...

ثنایی، غلامحسین (1302 ـ 11 تیر 1381)

داروساز، نویسنده و استاد دانشگاه. او در همدان بـه دنیـا آمد و از دبیرستان ابن سینای این شهر دیپلم گرفت. در سال 1321 تحصیل در رشته داروسازی را آغازو در...

جاسبی، حسین (1295 – 13 بهمن 1374)

تذهیب کار، نگارگر و طـراح قـالی. وی شـاگرد مدرسـه صنایع قدیمه بود و به مهرآیین شهرت داشت . او نقاش و نگارگر بود،

جامبرشبستری، محمدجعفر (10 مرداد 1310 ـ 14 تیر 1373)

حروف چین. او در شبستر به دنیا آمـد و از سال 1327 به عنوان حروف چین در چاپخانه تابان تهران مشغول به کار شد. پس از اینکه بـه مرتبـه استادکاری در صفحه بن...

باستان ،نصرت ﷲ (1282 ـ آذر 1361)

چشم پزشک و نویسنده. او در تهران دیده بـه جهـان گـشود. تحصیلاتش را در مکتب خانه آغاز کرد و سپس به مدرسه رفت و پس از سپری نمـودن دوره ابتـدایی و راهن...

جان بزرگی، سعید (12 اسفند 1344 ـ 23 تیر 1381)

عکاس (شهید). او متولد شـهرری بـود. پـانزده سال داشت که به بسیج پیوست و راهی جبهه شد و در سال 1362 به عضویت سپاه پاسـداران درآمـد و در واحد تبلیغات به ...

جبل عاملی، پرویز (30 مهر 1322 ـ 28 تیر 1385)

پزشک. او در شاهرود متولد شـد . پـس از اتمـام دوره ابتدایی دوره متوسطه را در دبیرستان ناصرخسرو به پایان رسـانید و دیـپلم زبـان انگلیـسی را از» انجمن ای...

جراح زاده، سیروس (1309- 18 فـروردین 1379)

مـدیر دوبـلاژ. وی در آمـل بـه دنیـا آمـد. او درهنرستان هنرپیشگی تهران تحصیل کرد. در سال 1330 فعالیت در سینما را با بازی در فیلم دختـری ازشیراز(خاچی کی...

مقدم، محمد (1287 ـ 9 مهر 1375)

زبان شناس و متخصص زبان های باستانی ایران. او در تهران بـه دنیا آمد . پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای ادامه تحصیل به امریکا رفت ولی پـس ازم...

جراح زاده، منوچهر (1312 ـ 15 شهریور 1382)

 نویسنده، شاعر. او در بندر انزلی به دنیا آمـد و در رشـته زبان و ادبیات فارسی تحصیل نمود و در »بخش امور فرهنگی بانک صـادرات ایـران« مـشغول بـه خـدمت گر...

صفحه 4 از 11نخست   قبلي   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين