سمندریان، حمید (10 اردیبهشت 1310 ـ 22 تیر 1391)

 کـارگردان و اسـتاد تئـاتر و متـرجم متـون نمایشی. او در تهران به دنیا آمـد و دوره ابتـدایی و متوسـطه را در همـین شـهر گذرانـد. سـمندریان فعالیت های تئ...

سمیعی، ابراهیم (1294 ـ 6 دی 1380)

پزشک (جراح مغز و اعـصاب ). او در تهـران بـه دنیـا آمـد. تحصیلات ابتدایی و بخشی از دوره متوسطه را در دبیرستان شرف گذراند. در سـال 1302 بـه همـراه پدرش ...

سمیعی، غلامرضا (1292 ـ 4 مرداد 1372)

شاعر، محقق و نویـسنده . او در کرمانـشاه بـه دنیـا آمـد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان جا گذراند . همزمان با تحصیل در دوره متوسطه، علوم عربی ، ری...

سمیعیان، یحیی (1274 ـ 1363)

شـاعر و روزنامـه نگـار . او در تهـران متولـد شـد و پـس از پایـان تحصیلات ابتدایی به مشهد رفت و وارد مدرسه ملـی خراسـان گردیـد و نخـستین اشـعارش را در ...

سنجری، حشمت (1 فروردین 1296 ـ 14 دی 1373)

 رهبر ارکستر و آهنگساز. او در تهران بـه دنیـا آمد. فراگیری موسیقی را از چهار سالگی تحت آموزش پدر خود، که نوازنده تار بود، آغـاز کـرد و ازاستادانی چون ...

سـنگلجی، محمـد (1276 ـ 1352)

فقیـه، نویـسنده، و اسـتاد دانـشگاه. او در تهـران متولـد شـد و تحصیلات مقدماتی و سطح را در مدرسه خان مـروی گذرانـد . در بیـست و هفـت سـالگی  جهـت تحصیل...

سهراب، معصومه (2 آبان 1304- 1383)

آموزگار، کارشناس تعلیم و تربیت و از مؤسسان شـورای کتاب کودک . وی در تهران متولد شد. دوره ابتدایی را در دبستان نو باوگـان و دوره اول دبیرسـتان را در دب...

سهلانی، محمدجواد (1316- 15 شـهریور 1381)

اسـتاندار سـمنان. وی در رشـت بـه دنیـا آمـد و تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش به پایان برد. سپس راهی مدرسه مروی تهران شد و دیپلم ریاضی را از این مدرسه گ...

سهیلیان، حمیدرضا (1333- 21مهر1359)

 سـرگرد خلبـان هـوانیروز (شـهید ). او در محلـه نارمـک تهران به دنیا آمد و بعد از پایان تحصیلاتش در سال 1351 وارد ارتش شد. وی بعد از سـپری نمـودند و ره...

سیاح، محسن (1278- 1357)

پزشک، نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه. او در تهران متولد شـد. در سال 1289 به سویس عزیمت کرد و به مدت نه سال در مدارس ابتـدایی و متوسـطه لـوزان مـشغول ت...

سیادتی، سید احمد (1313 ـ 28 دی 1387)

پزشک فوق متخصص عفـونی کودکـان. او در سـبزوار متولد شد و پس از طی کردن دوره ابتدایی، دوره دبیرستان را در مـشهد بـه پایـان رسـاند و در سـال 1332 در کنکو...

سـیار، سـیدغلامعلی (1302 - 1317)

دیپلمـات، نویـسنده و متـرجم. او در مـشهد بـه دنیـا آمـد. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان دارالفنون تهران گذراند و سپس در لبنان و فرانسه ادامه تحـصیل داد...

سیدحسینی، بابک (1345- 8 فروردین 1381)

متـرجم. وی در تهـران بـه دنیـا آمـد. پـس از پایـان تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در دانشگاه شیراز در رشـته الکترونیـک تحـصیل کـرد و سـپس بـرای فراگیری منط...

سیدحسینی، رضا (23 مهر 1305 ـ 11 اردیبهشت 1388)

نویسنده و مترجم. او در اردبیل متولد شـدو پس از تحصیلات ابتدایی به مدرسه پست و تلگـراف تهـران رفـت و در رشـته ارتباطـات راه دورمشغول به تحصیل گردید. مد...

سید خاموشی، تقی (21 شهریور 1316 ـ 3 فروردین 1385)

فعال سیاسـی و نماینـده مجلـس شـورای اسلامی. او در محله مولوی تهران به دنیا آمد و فرزند سید عبداﷲ خاموشی، مرجع فقهی بازار مشهد بود. او تا سال 1350 در ح...

سیدزاده یزدی، سـیدجلیل (1319 ـ 6 شـهریور 1376)

 فعـال سیاسـی و نماینـده مجلـس شـورای اسلامی. او در کرمانشاه به دنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی، دیپلم خود را در همان شـهرگرفت. سپس در رشته ر...

سیدعباسی، سید شمس الدین (17 بهمن 1322 ـ 26 اسفند 1382)

کشتی گیر. او در تهران متولد شد. در سال 1338 با عضویت در باشگاه مهمات سازی شمیران، کشتی را آغاز نمـود و سـه سـال بعـد بـه باشگاه تاج تهران رفت. او از چ...

سیدی رشتی، سید محمدعلی (1309 ـ 1389)

حشره شناس و استاد دانشگاه. او در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در سال 1329 در همین شـهر بـه اتمـام رسـاند و سـه سـال بعـد از دانـشکده کشاورزی کر...

روح اﷲ (فـروردین 1332 ـ 30 بهمـن 1352)

 انقلابـی مـسلمان و از اعـضای گـروه ابـوذر (شهید). او در نهاوند به دنیا آمد و در همان جا درس خوانـد و در سـال 1351 بـا کوشـش و ترغیـب عباد اﷲ خدا رحمی...

سیف، ماشاء اﷲ (1331 ـ 30 بهمن 1352)

انقلابی مسلمان و از اعضای گروه ابوذر (شـهید ). او در خانواده ای زحمتکش در نهاوند به دنیا آمـد. از دوران کـودکی بـرای تـأمین معـاش خـانواده بـه کـار پر...

سیف ،ولی اﷲ (اسفند 1333 ـ 30 بهمن 1352)

انقلابـی مـسلمان و از بنیـان گـذاران گـروه ابـوذر (شهید). او در خانواده ای مذهبی در شـهر نهاونـد بـه دنیـا آمـد. از دوره کـودکی همـراه پـدرش بـه هیأت ...

سیف آزاد، عبدالرحمن (1261 -22 شهریور 1350)

روزنامه نگـار . او در سـال 1291 مجلـه صـنایع آلمان و شرق را در برلین به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، آلمـانی، ترکـی و هنـدی منتـشر کـرد. سپس روزنامه...

شاپور، پرویز (5 خرداد 1302 ـ 15 مرداد 1378)

 نویسنده و کاریکلماتوریست. او در قم به دنیا آمـدو تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد. سـپس وارد دانـشگاه تهـران شـد و بـا اخـذ مدرک لیس...

شاپوری، عباس (18 تیر 1302-17 اسفند 1384)

آهنگ ساز و نوازنده ویولـون . او فرزنـد غلامرضـا شاپوری، صاحب  گراند هتل بود و در تهران متولد شد. پدرش بـا اسـتادان بـزرگ موسـیقی معاشـرت داشت و نیز شا...

شاملو، سعید (24 خرداد 1308 10 دی 1383)

بنیان گذار روانشناسی بالینی. او در ملایر چـشم بـه جهان گشود . پس از پایان دوره متوسطه برای ادامه تحـصیل بـه امریکـا رفـت و بـه دریافـت درجـه فوق دکتری...

شاه آبادی، مهدی (1309 ـ 6 اردیبهشت 1363)

 عالم مجاهد و روحانی (شهید). او در قم متولد شد. پدرش آیت اﷲ محمدعلی شاه آبادی، استاد امام خمینـی (ره) بـود . در سـن چهـار سـالگی بـه همـراه خانواده اش...

شاهانی، خسرو (10 دی 1308 ــ 20 اردیبهشت 1381)

نویسنده و طنزپرداز. او در نیشابور بـه دنیـا آمد. تحصیلات ابتدایی را در تربت حیدریه آغازکرد و تا مقطع سیکل در کاشمر ادامه داد. پـس از آن و به علت فوت پ...

شاهدی، سعید (17 اسفند 1347 ـ 2 دی 1374)

عضو کمیته تفحص (شـهید ). او در تهـران بـه دنیـا آمد. در خردسالی دچار بیماری لاعلاجی شد و مادرش با توسل به حضرت علی اصـغر(ع) شـفای او را گرفت . پس از گ...

شاهرخی، محراب (1322 ـ 12 بهمن 1371)

فوتبالیست. او در اهواز به دنیا آمد. فوتبال را از کلوپ شنای اهواز آغاز کرد . سپس به تیم منتخب خوزسـتان رفـت و بعـد در پـست دفـاع بـه تـیم شـاهین پیوست....

شاهرخی، محمود (1306 ـ 24 آبان 1388)

متخلص به جذبه، شاعر و نویسنده. او در بم از توابـع استان کرمان به دنیا آمد. از سوی پدر منتسب به میرزا حسین ، ملقب به رونقعلی شاه کرمانی است . او دوران ...

شاهرودی، محمداسماعیل ( 1304 ـ 4 آذر 1360)

شاعر. او در دامغان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در همان شهر و دوره متوسطه را در شاهرود به پایـان بـرد. سـپس وارد دانـشکده هنرهـای زیبـای  دانشگاه تهرا...

شاهمرادی، علی اکبر (اول مهر 1339 ـ 6 خرداد 1361)

دانشجوی رشته مهندسی برق (شهید). او در تهران دیده به جهان گشود. وی در سن هشت سالگی با قـرآن آشـنا شـد و در مـدت کوتـاهی جـزو قاریان ممتاز کشور گردید و ...

شاه نظری عراقی، احمدرضا (1340 ـ 23 فروردین 1366)

مسئول اطلاعات لـشکر 10 سیدالـشهداء(شهید). او در شهر ری دیده به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی به هنرستان صنعتی رفـت و تا اخذ مدرک دیپلم به تحص...

شاهوردیانی، باقر (23 اردیبهشت 1303 ـ 20 اسفند 1388)

متخـصص دندانپزشـک ترمیمـی. او در مشهد متولد شد. در سال 1323 در رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران شروع به تحصیل نمود و در سال 1328 موفق به اخذ درجه دکتری گ...

شاهوی، عباس (27 آبان 1332- 7 تیـر 1360)

عـضو حـزب جمهـوری اسـلامی و معـاون وزارت بازرگانی (شهید). او در محله قنات آباد تهران دیده به جهان گشود. پس  از سپری کـردن دوره ابتـدایی و متوسطه موفق ...

شاهین فر ، کامران (1323- 10 آذر 1391)

معمار . وی در تهران دیـده بـه جهـان گـشود. تحـصیلات خود را در رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بـه پایـان رسـاند. سـپس در دوره کارآمو...

شایگان، سید علی (1281 ـ فروردین1360)

حقوقـدان و فعـال سیاسـی. او در شـیراز متولـد شـد. تحصیلات ابتدایی و بخشی از متوسطه را در همان شهر و ادامـه دوره متوسـطه را در تهـران گذرانـد. مدتی معل...

شباویز، عباس (29 بهمن 1308 ـ 22 آبان 1388،

تهیه کننده سینما. او در تهران متولد شد و فعالیـت هنری را با بازی در تئاتر آغاز کرد و سینمای حرفه ای را در سال 1336 با فیلم مردی که رنج مـی بـرد  ساخته...

شجاعی، احمـد (1328 ـ 15 دی 1373)

سرلـشکر و رئـیس اداره مهندسـی نیـروی هـوایی ارتـش جمهوری اسلامی ایران (شهید). او در ساوه متولد شد. پس از گذراندن دوره ابتدایی و متوسـطه، وارد ارتش شد ...

شرافت، سید محمدجواد (12 مهر 1306 ـ 7 تیر 1360)

استاد و فعال سیاسی (شهید). او در شوشتر متولد شد . در سال 1344 به دانشگاه تهران راه یافت و در رشته زبان و ادبیات فارسـی تحـصیل کـرد. همزمان مقدمات فقه ...

شرکاء، نذیر (1337 ـ 25 تیر 1361)

کارشناس علوم آزمایشگاهی (شهید). او متولد کـاظمین بـود و همزمان با تحصیلات ابتدایی به فراگیری قرآن پرداخت. در سال 1350 در پی اخراج ایرانیان مقـیم آن کش...

شروه، عربعلـی (3 مهـر 1318 ـ 13 اردیبهـشت 1390)

نقـاش، متـرجم و سـفالگر. او در روسـتای شکوه آباد قروه سنندج به دنیا آمد. پس از اخذ دیپلم سال ها در روسـتاهای همـدان بـه شـغل معلمـی پرداخت. در سال 135...

شریف، مجید (بهمن 1329 ـ 28 آبان 1377)

نویسنده و مترجم. او در کاشان به دنیـا آمـد و پـس از طی دوران ابتدایی و متوسطه، رتبه اول کنکور سراسری سال 1347 را بـه دسـت آورد. وی تمـایلات مذهبی داشت...

شریف آبادی، داریوش (1329 ـ 16 مرداد 1387)

معمار و طراح صنعتی. او در اردکان متولـد شـد و در سال 1336 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد . تحصیلات ابتـدایی و دبیرسـتان را در تهـران بـه اتمام رسان...

شریفی، محمدرضا (4 فروردین 1330 ـ 13 بهمن 1383)

فیلمبـردار . او متولـد تویـسرکان بـود. وی فارغ التحصیل رشته سینما، تلویزیون و رادیو از دانشکده هنرهای دراماتیک و نیز تحصیل کـرده رشـته ادبیات فارسی دا...

شریفیان، عبدالحسین (1305 ـ 26 مرداد 1388)

نویسنده و مترجم. او در بندر بوشـهر متولـد شـد و دوره ابتدایی و متوسطه را در همان جا گذراند . وی از شاگردان شاعر مـشهور سـید محمد طاهر دشـتی ملقب به شف...

شریفی یگانه، عبدالعلی (1302 ـ 31 اردیبهشت 1391)

متخصص نصب و تعمیـر ماشـین آلات صـنعت چاپ. او در تهران متولد شد و از نوجوانی کار در چاپخانه های تهران را با کار در چاپ ایران آغاز کـرد و در چاپخانه های...

شفیعی، محمود ( 31 تیر 1293 – 3 آذر 1372)

 شاعر و نویسنده. او در فرخ شهر اصـفهان دیـده بـه جهان گشود . تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و اصفهان سپری کرد و سپس بـرای ادامه تحصیل به ...

شفیعی ها، محمدهادی (1298 ـ 1385)

استاد دانشگاه و مترجم. او در قزوین به دنیـا آمـد. تحـصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان برد. پس از اخذ دیـپلم، در سـال 1318 وارد دانش سرای ...

شکری، بهرام (مرداد 1336 ـ 4 مرداد 1360)

 دندانپزشک (شهید). او در میانـه متولـد شـد و پـس ازطی دوره ابتدایی و متوسطه در سال 1353 در رشته دندانپزشکی دانشگاه ملی (شهید بهشتی ) پذیرفتـه شد. وی ا...

شکوری، حسین (10 خرداد 1342 ـ 13 بهمن 1363)

روحانی مبارز (شهید). او در تهران متولد شـد و پس از تحصیلات ابتدایی، در مدرسه عالی شهید مطهری مشغول فراگیری علوم و معـارف اسـلامی شد. او هم چنین در کلا...

شکیبایی، خسرو (6 فروردین 1323 ـ 28 تیر 1387)

بازیگر سینما، تئـاتر و تلویزیـون. او در تهـران متولد شد . نامش خسرو بود ولی خانواده و دوستان، محمود صدایش میکردنـد . درکـودکی، پـس از فوت پدرش، به کار...

شهابی، رضا (1280 ـ اول فروردین 1375)

نقاش و اسـتاد . او در تهـران متولـد شـد و از نوادگـان میـرزا آقابزرگ شیرازی نقاش مشهور دوران قاجار بود. پس از اتمـام تحـصیلات در دارالفنـون در سـال 12...

شهابی، مهین (1315 ـ اول شهریور 1389)

  بازیگر. او در تهران متولد شد. فعالیت هنری خـود را بـه صورت آماتور در چند نمایش در دوره دبیرستان آغاز نمود. وی در سـال 1339 دوره بـازیگری را در هنرکد...

شهردار، سیروس (15 اسفند 1304 ـ 18 اسفند 1382)

موسیقیدان و نوازنده. او فرزند مشیر همـایون  شهردار نوازنده برجسته پیانو بود و در تهران به دنیا آمد. وی کـه دوران کـودکی خـود را در فـضایی آکنده از موس...

شهریاری، میر بهزاد (5 فروردین 1335ـ 7 تیر 1360)

نماینده مجلس شورای اسلامی (شـهید ). او در روستای بحیری از توابع شهرستان دشتی و در خانواده ای روحانی چشم به جهان گشود. پدرش سـید محمد طاهر شهریاری (شفی...

شهریباف، جعفر (1293 ـ 5 آذر 1378)

معروف به شـهری، نویـسنده و خـاطره نگـار . او در محلـه عودلاجان تهران به دنیا آمد و به سبب فقر مالی از تحصیل محروم ماند ولی به مـدد حافظـه شـگفت خود و ...

شهسواری، ایرج (3 خرداد 1325 ـ 7 تیر 1360)

انقلابی و معاون وزیر آموزش و پرورش (شـهید ). او در شهر بیجار متولد شد و پس از اتمام تحصیلات  ابتدایی و دوره اول متوسطه متوسطه (نهـم )، در سال 1343 در ...

شهناز، جلیل (1 خرداد 1300 ـ 27 خرداد 1392 )

نوازنده. او در اصفهان و در خانواده ای که تقریبـاً همه اعضای آن با موسیقی آشنایی داشتند و در رشته های مختلف هنر از جمله تار، سـه تـار ، سـنتور و کمانچه...

شهوق، چنگیز ( 1 شهریور 1312 ـ 21 شهریور 1375)

مجسمه ساز و نقاش. او در باکو متولد شـد و در سه سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. به دلیل علاقه اش بـه سـفالگری و بـه تـشویق خانواده وارد هنر...

شهیدی، احمد ( 1296ـ 1386)

نویسنده، روزنامه نگار و متـرجم. او در تهـران بـه دنیـا آمـد. مـدرک مهندسی الکترونیک را از دانشکده صنعتی تهران و لیسانس زبان های خارجی را از اولین دوره...

شهیدی، ملکه ( 1305 ـ 11 شهریور 1391)

معلم احکام و قرآن. او از خاندان شهیدی بود و در خـانوادهای روحانی در زنجان متولد شد. تحصیلات ابتدا را در زنجان گذراند و در سـال 1322 ازدواج کـرد و دارا...

شیبانی، عبداﷲ ( 1282 ـ 16 اردیبهشت 1379)

بیولوژیست و رئیس دانـشگاه تهـران. او تحـصیلات خود را در مدرسه آلمانی و مدرسه سن لویی به پایان برد و سپس به دارالمعلمین عـالی راه یافـت. در سال 1308 بر...

شیبانی، موسی ( 1270ـ 2 شهریور 1367)

 ملقب بـه ذکاءالـسلطنه، حقوقـدان، اسـتاد دانـشگاه. او در تهران متولد شد و در سن ده سالگی به بلژیک عزیمت نمود و سپس برای ادامه تحـصیل بـه فرانـسه رفت و...

شـیخ، حـسین (1289- 19 مهـر 1370)

نقـاش. وی در تهـران بـه دنیـا آمـد. دوره ابتـدایی را در مدرسه های اقدسیه و علمیه گذراند. سپس به مدرسه صنایع مستظرفه رفت و زیر نظر کمال الملک بـه آموخت...

شیخ الاسلامی، محمدجواد (1303ـ 28 فروردین 1379)

مورخ . او فرزند میرزا ابوالفـضل شـیخ الاسـلام زنجانی بود و در زنجان متولد شد. تحصیلات ابتـدایی را در زادگـاهش و دوره متوسـطه را در دبیرسـتان البرز گذر...

شیخی، ابراهیم (17 دی 1334 ـ 16 خرداد 1387)

کوهنورد. او از کوهنوردان معروف اسـتان تهـران بود. در زمستان سال 1362 سرپرستی کوهنوردان گروه آزاد کـاوه را در نخـستین صـعود از جنـوب غربی یال ـ چال به ...

شیخی، جمیله (9 اردیبهشت 1309 2 خرداد 1380)

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. او در زنجان متولد شد و تحصیلاتش را تا دیپلم ادامه داد. وی از کودکی در نمایش های مدرسه بازی میکـرد و در دبیرستان در جلس...

شیرزادگان، حمید (19 اسفند 1319 6 مهر 1386)

فوتبالیست. او در محله سنگلج تهران دیـده بـه جهان گشود. پس از اتمام تحصیل در مدرسه عالی مدیریت بازرگانی در سال 1343 عازم امریکا شـد و در آن جا فوق لیسا...

شیروانلو، فیروز (1317 – 30 بهمن 1367)

 هنرشناس، مؤلف، مترجم . وی در تهران متولد شد. پـس از اتمام تحصیلات متوسطه در دبیرستان البرز به انگلستان رفت و در رشته جامعه شناسی هنر دانـشگاه لیدز به...

صابری، کیومرث (7 شهریور 1320 11 اردیبهشت 1383)

 معروف به گل آقا، ادیب و طنـز پـرداز . وی در خانواده ای تنگ دست در صومعه سرا به دنیا آمد. پدرش را درکودکی از دست داد و مادرش بـا تدریس در مکتب خانه، ز...

صادق، علی (؟ ـ شهریور 1366)

معمار. او در تهران متولد شـد . پـدرش صـادق صـادق ملقـب بـه مستشار الدوله بود . او پیش از آغاز جنگ جهـانی دوم و بـا پایـان تحـصیلاتش در رشـته معمـاری د...

صادق وزیری، یحیی (19 آبان 1290 ـ 18 بهمن 1391)

قاضی. او در خسرو آباد سنندج متولـد شـد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و تهران به اتمام رساند و پس از اخذ دیپلم از دارالفنون، به دانشکده حقوق ...

صادقی، بهرام (18 دی 1315 ـ 12 آذر 1363)

نویسنده. او در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد. تحـصیلات ابتدایی را در زادگاهش و دوره متوسطه را در اصفهان به پایان رساند. با پذیرفته شدن در رشته پزشکی در ...

صادقی، قاسم (2 مهر 1315 ـ 7 تیر 1360)

نماینده مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه (شهید). او در بجنورد متولد شد. در سن پانزده سالگی جهت تحصیل علوم حوزوی به مدرسـه علمیـه نـواب مشهد رفت و از ...

صادقی، محمدحسین (1302- 7 تیر 1360)

نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو حزب جمهوری اسلامی (شهید). او در روستای مشگک از توابـع الیگـودرز در خـانواده ای روحـانی بـه دنیـا آمـد. از کودکی نزد پد...

صالح، اللهیار (27 اردیبهشت 1276 ـ 12 فروردین 1360)

سیاستمدار. او در آران و بیدگل از توابـع کاشان به دنیا آمد. پدرش مبصرالممالک، نایب الحکومه آران بود. وی پس از گذرانـدن دوره مقـدماتی در مدرسه مظفریه کا...

صالح، جهانشاه (1283 ـ 3 دی 1375)

پزشک، سیاستمدار و نویسنده. او متولد آران و بیدگل کاشان و فرزند میرزا حسن خان مبصرالممالک بود. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در زادگاهش بـه تهـران رفت و ...

صالح، علی پاشا (1280ـ 2 بهمن 1369)

نویسنده و مترجم. او فرزند میرزا حـسن خـان مبـصرالملک کاشانی بود و درکاشان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و متوسطه را در تهران گذرانـد و در...

صالحی، محمدصالح (20 تیر 1324 ـ 1374)

باستان شناس. او در شهر اردبیل متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تا ششم ریاضی با رتبه ممتاز در مدارس اردبیـل گذرانـد و پـس از اخـذ دیـپلم ریاضی برا...

صالح یار، غلامحـسین (24 اردیبهـشت 1311 ـ 19 آذر 1383)

روزنامـه نگـار . او در نخـستین دوره آموزش روزنامه نگاری ایران شرکت کرد و در سال 1335 همکاری خود را بـا روزنامـه اطلاعـات بـه عنوان مترجم اخبار بین الم...

صبا، فاخره (14 اردیبهشت 1299 ـ 22 تیر 1386)

خواننده اپرا و نویسنده. او فرزنـد فـرخ صـبا بـود و تحصیلات ابتدایی را در تهران گذراند. در حین تحصیل به مدرسه موسـیقی کلنـل وزیـری رفـت و نـزد عبدالعلی...

صبا، محسن (1285-23 فروردین 1371)

 فهرسـت نـویس، روزنامـه نگـار، نویـسنده، متـرجم، اسـتاد دانشگاه. وی در تهران دیده به جهان گشود. تحصیلات خود را در مدارس فرانکو پرسان، دارالفنون و علوم...

صبحدل، حسین (1310 ـ 13 آبان 1388)

تهیه کننده برنامه های مذهبی رادیو. او در تهران متولد شـد . از کودکی به مجالس مذهبی و اذان گویی علاقه داشت. وی از اوایل دهه 60 به همکاری با رادیو ایران...

صدیق، عیسی (1273ـ 15 آذر 1357)

ملقب به صدیق اعلم ، ادیب، نویسنده و اسـتاد دانـشگاه. او در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا عبداﷲ شاملو ملقب بـه صـدیق التجـار اصـفهانی از نوادگـان میـرز...

صـدیقی، ابوالحـسن (1276 ـ 20 آذر 1374)

نقـاش و مجـسمه سـاز. او فرزنـد میـرزا باقرخـان صدیق الدوله بود و تحصیل را در مدرسه اقدسیه آغاز کرد و از مدرسه آلیـانس فـارغ التحـصیل شـد. علاقه به نقا...

صفارزاده، طاهره (27 آبان 1315 ـ 4 آبان 1387)

شاعر، پژوهشگر و مترجم. وی در سیرجان متولـدشد. در شش سالگی تجویـد، قرائـت و حفـظ قـرآن را در مکتـب آموخـت و تحـصیلات ابتـدایی و متوسطه را در کرمان گذرا...

صفاری، رحیم (1296 ـ آبان 1369)

مترجم و شاعر. او در رشت بـه دنیـا آمـد و تحـصیلاتش را درکالج آمریکایی تهران (دبیرستان البرز ) گذراند. وی مدتی در امور سیاسی و اجتماعی بـا گـرایش هـای ...

صفدری، رضا (22 بهمن 1342 ـ 10 فروردین 1390)

مجری و بازیگر. او در تهران متولد شـد و در سال 1360 به رادیو ایران رفت و پس از کسب تجربه در دوبله و گوینـدگی در سـال 1374، کـار در تلویزیون را به عنوان...

صفر خانی، علی اصغر (1344 ـ 10 تیر 1365)

سردار و فرمانده جنگ (شـهید ). او در کـرج بـه دنیـا آمد. تحصیلات ابتدایی و نیمی از متوسطه را در همان جا گذراند . با آغاز جنگ تحمیلـی، بـرای رفـتن به جب...

صفری، عزیز (1331 ـ 27 دی 1356)

مبارز انقلابـی (شـهید ). او در خـانواده ای مـذهبی در دزفـول متولد شد. در دوران تحصیلات ابتدایی، در جلسات مذهبی به ویژه دعای ندبه ـ شرکت  می کـرد . در ...

صلاحی، عمران (10 اسفند 1325 - 12 مهر 1385)

شاعر و طنز پرداز. او در محله امیریه تهران متولد شد و تحصیلات ابتدایی را در شهرهای قم، تهران، و تبریز به پایان بـرد. اولـین شـعرش در پـانزده سـالگی در ...

صمیمی مفخم، کامبیز (25 اردیبهشت 1331 ـ 20 دی 1376)

بـازیگر و عروسـک سـاز . او در تهـران متولد شد و دارای مدرک لیسانس در رشته تئاتر عروسکی از دانشکده هنـرهـای دراماتیـک تهـران و کارشناسی ارشد در رشته مد...

صنعتی، سید علی اکبر (11 فروردین 1295 ـ 13 فروردین 1385)

 نقاش و مجسمه ساز. او در کرمـان متولد شد و در پی فوت پـدر، مـادرش بـه علـت تنگدسـتی او را بـه پرورشـگاه صـنعتی زاده سـپرد . پرورشگاه برای شاگردان بدون...

صنیع خاتم، محمود (1294 ـ 4 اسفند 1376)

خاتمکار. او در شیراز و در خانواده ای که خـاتم کـاری هنر موروثیشان بود به دنیا آمـد. از ده سـالگی و در کنـار تحـصیل، توسـط پـدرش تحـت آمـوزش خاتمکاری ق...

صنیع خانی، سید محمد (11 دی 1332 ـ 14 شهریور 1374)

قائم مقـام بنیـاد تعـاون سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی (شهید). او در شهرستان قم و در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود. شش سـاله بود که به همراه خان...

صهبا، ابـراهیم (1290- 1377)

اسـتاد دانـشگاه، روزنامـه نگـار و شـاعر . او در یکـی از روسـتاهای تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش از خوانین و مالکان بود که بر اثر ناملایماتی زادگاهش  ر...

ضیاء پور، جلیل (5 اردیبهشت 1299 ـ 30 آذر 1378)

استاد دانشگاه، نقاش و نویـسنده . او در بنـدرانزلی به دنیا آمد. از دوران کودکی به مجسمه سازی و موسیقی علاقه داشت از این رو پس از گذراندن دوران ابتدایی ...

ضیاء شمساء، سـید عبـدالمحمود (1301 ـ 28 آبـان 1378)

پزشـک . او در تهـران بـه دنیـا آمـد و تحصیلات ابتدایی را در فاصله سال های 1308 تا 1316خورشیدی در مدرسه های ثریـا و خاقـانی بـه پایان رساند . سپس وارد ...

طالبی گرگری، ابوطالب (اول فروردین 1324- 31 تیر 1387)

کشتی گیـر. او در دهستان گرگـر از توابع تبریز به دنیا آمد. پس از اتمام دوره تحصیلات ابتدایی و نیز درگذشت پدرش به همراه خـانواده به تهران مهاجرت نمود. ...

صفحه 9 از 11نخست   قبلي   2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  بعدي   آخرين