یمینی شریف، عباس (1298 ـ 28 آذر 1368)

1398/9/28 1044 هنرمندان و نام آوران, آذر ماه rating
شاعر، نویسنده، کارشناس آموزشـی و مـدیر مدرسـه. وی در تهران متولد شد . در سال 1317 وارد دانشـسرای مقـدماتی و در سـال 1319 وارد دانشـسرای عالی شد و پس از آن در تیچرز کالج کلمبیا به تحصیلات خود در رشته آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ادامه داد. علاوه بر آن در رشته ادبیات کودکان نیز تحصیل کرد. او در سال 1319 شروع به نوشتن شعر و داستان برای کودکان نمود و در سال 1322 اولین بار شعر او با عنوان »ستاره« در مجله سخن منتشر شد. سال بعد در اولین شماره مجله بازی کودکان  شـعرهـایش به چاپ رسید و مدتی بعد خود نیز سر دبیر همان نشریه گردید و در سال 1324 برخی از اشعارش در کتابهای درسی اول تا سوم دبستان منتـشر شـد.

شاعر، نویسنده، کارشناس آموزشـی و مـدیر مدرسـه. وی در تهران متولد شد . در سال 1317 وارد دانشـسرای مقـدماتی و در سـال 1319 وارد دانشـسرای عالی شد و پس از آن در تیچرز کالج کلمبیا به تحصیلات خود در رشته آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ادامه داد. علاوه بر آن در رشته ادبیات کودکان نیز تحصیل کرد. او در سال 1319 شروع به نوشتن شعر و داستان برای کودکان نمود و در سال 1322 اولین بار شعر او با عنوان »ستاره« در مجله سخن منتشر شد. سال بعد در اولین شماره مجله بازی کودکان  شـعرهـایش به چاپ رسید و مدتی بعد خود نیز سر دبیر همان نشریه گردید و در سال 1324 برخی از اشعارش در کتابهای درسی اول تا سوم دبستان منتـشر شـد. یمینـی شـریف در سـال 1328 مـدیریت مجـلات دانش آموز و شیر و خورشید را که وزارت فرهنگ برای کودکان و نوجوانان منتشر میکرد، بـه عهـده گرفت. وی پس از تأسیس مجله کیهان بچه ها در سال 1335 مـدیریت آن را تـا سـال 1358 برعهـده داشت و نیز اشعارش در مجله تهران مصور کوچولو ها منتشر می شد. 

عباس یمینی شریف و همسرش در سال 1334 امتیاز تأسیس مدرسه روش نو را دریافت کردنـد، کـه وی به مدت بیست و پـنج سـال اداره آن را بـه عهـده داشـت. او در سـال 1336 »باشـگاه بچـه هـا « را راه اندازی کرد و در سال 1341 همراه با عده ای از فرهنگیان باسابقه اقدام به تأسـیس »شـورای کتـاب کودک« نمود و از همان ابتدا عضو هیأت مدیره و خزانه دار آن بود. وی در سـال 1350 جـایزه نقـدی یمینی شریف را بنیان گذاشت که هر ساله به بهترین اثر در حـوزه ادبیـات کودکـان تعلـق مـیگیـرد . همچنین در سال 1357 بـه همـراه تعـدادی از کارشناسـان، »انجمـن پژوهـشهای آموزشـی« را بنیـان گذاشت. 

 یمینی شریف در زمینه ادبیات کودکان آثار گوناگونی آفرید که از جمله میتوان بـه آواز فرشـتگان یـا شعر کودکان  (1325)؛قصه های شیرین  (مجموعه شعر، 1326)؛گربه های شیپور زن(مجموعـه ،شـعر 1344)؛ دو کدخـدا (1329)؛ دنیـاگردی جمـشید و مهـشید (1322)؛ آوای نـوگلان؛ گـل هـای گویـا  (1350)؛باغ نغمه ها (1352)؛کتاب توکا؛ خانه باباعلی؛ شعر با الفبا (1363)؛سیاهک و ؛سـفیدک نـیم قرن در باغ شعر ؛کودکان برق و حریق (ترجمه)؛ و جزیره مرجان (پلنتسین، 1337) اشاره کرد.  وی در سالهای 1333 و 1345 موفق به دریافت »جایزه سلطنتی بهتـرین کتـاب کودکـان« شـد و درسال 1346 نیز »جایزه بین المللی یونسکو« برای تألیف بهترین کتاب سال در ایران را دریافت کرد. 

عباس یمینی شریف در 70 سالگی درگذشت. 

محل دفن: آرامگاه شماره 307  منابع: 

ـ آقاشیخ محمد، مریم؛ نوری نشاط، سعید. گلزار مشاهیر: زندگینامه درگذشتگان مشاهیر ایران(1358ـ 1376). تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، برگ زیتون، 1377. 

ـ صبور، داریوش. فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن. با نظارت حسن انوری. تهران: سـخن،1387.  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.