آوینی، سیدمرتـضی (شـهریور 1326 ـ 20 فـروردین 1372)

1399/1/20 898 دوازده اسطوره انقلاب اسلامی, فروردین ماه rating
image

نویـسنده،  منتقـد هنـری و  فرهنگـی و  کارگردان مستندساز (شهید). او در شهرری تهران متولد شـد و  تحـصیلات ابتـدایی و  متوسـطه را در زنجان،  کرمان و  تهران گذراند و  سپس در رشته معماری وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهـران گردید و  مدرک فوق لیسانس معماری گرفت.  با آغاز حرکت های انقلابی در سال 1356 که با رهبری امام خمینی (ره) به پیـروزی انقـلاب اسـلامی انجامید،  تحولی فکری در آوینی پدید آمد؛ 

نویـسنده،  منتقـد هنـری و  فرهنگـی و  کارگردان مستندساز (شهید). او در شهرری تهران متولد شـد و  تحـصیلات ابتـدایی و  متوسـطه را در زنجان،  کرمان و  تهران گذراند و  سپس در رشته معماری وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهـران گردید و  مدرک فوق لیسانس معماری گرفت. 

با آغاز حرکت های انقلابی در سال 1356 که با رهبری امام خمینی (ره) به پیـروزی انقـلاب اسـلامی انجامید،  تحولی فکری در آوینی پدید آمد؛  چه او انقلاب اسلامی ایران را آغاز و ضع جدیدی در دوره معاصر و  طلیعه ایجاد تغییری ماهوی در تفکر و  نگرش انـسان معاصـر بـه هـستی و  جهـان،  و  تغییـر مناسبات او با جهان پیرامونش می دانست. از منظر او این تحول،  بـرخلاف تحـولات دو قـرن گذشـته جهان،  نه از درون تکنولوژی،  بلکه از عمق و  روح مجرد انسان برخاسته است. 

وی پس از انقلاب اسلامی به  فیلمسازی پرداخت و در گروه تلویزیـونی جهـاد سـازندگی شـروع بـه ساخت فیلمهای مستند کرد که می توان بـه شـش روز در تـرکمن صـحرا؛ سـیل خوزسـتان و خـان گزیده ها اشاره کرد. 

آوینی با شروع جنگ تحمیلی و  محاصره بندر خرمشهر به این شهر رفت و  فـیلم فـتح خـون را سـاخت.

مشهورترین کار آوینی مجموعه مستند تلویزیونی روایت فتح بود که متن فیلمها را بـا مـضامین و  ادبیـات عرفانی،  خود می نوشت و  گویندگی آن را نیز برعهده داشت و  از سـال 1364 از شـبکه اول سـیما پخـش شد. وی همچنین فعالیت چشمگیری در مطبوعات داشت و  در ماهنامه اعتـصام  و  جهـاد  و  سـوره  مقالـه می نوشت. مدتی نیز سردبیر ماهنامه سوره  بود. از دیگر کارهای او راه انـدازی ماهنامـه ادبیـات داسـتانی و  تأسیس دفتر مطالعات دینی هنر در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود. 

آثار آوینی عمدتاً در نقد مدرنیته و  ترسیم کلی جامعه آرمانی اوست. کتابهـای رسـتاخیز ؛ فردایـی دیگر؛  توسعه و  مبانی تمدن غرب و  حلزونهای خانه به دوش از خواندنی ترین کتابهای اوست. 

آوینی در 46 سالگی هنگام فیلمبرداری در منطقه فکه بر اثر اصابت ترکش مـین بـاقیمانـده از دوران جنگ به شهادت رسید. 

محل دفن: قطعه 29 / ردیف 11 / شماره 12 

منابع: 

 http://www.irdc.ir  http://www.nlai.ir  http://www.alef.ir  http://www.fa.wikipedia.org    http://www.hamshahrionline.ir  http://www.nlai.ir

ـ صدری افشار،  غلامحسین؛  حکمی،  نسرین و  حکمی،  نسترن. فرهنگ فارسی اعلام. تهران: فرهنـگ معاصر،  1389. 

ـ فرهنگ نامه نام آوران. تهران: طلایی،  1391. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.