اصفهانی (فیض الاسلام)، علی نقـی (1284 ـ 24 اردیبهـشت 1364)

1399/2/24 1275 دوازده اسطوره انقلاب اسلامی, اردیبهشت ماه rating
image

عـالم دینـی،  متـرجم و  شـارح نهج البلاغه. او از خاندان روحانی معروف امام جمعه اصفهان بود و  در سده اصفهان به دنیـا آمـد. در پنج سالگی به فراگیری مقدمات علوم دینی نزد برادرش پرداخت و  برای ادامـه تحـصیل بـه اصـفهان، تهران،  مشهد مقدس و  نجف اشرف رفت و  از محضر بزرگان آنجا بهـره بـرد و  در سـی سـالگی،  ازحضرات آیات : سید ابوالحسن اصفهانی،  شیح محمدکاظم شـیرازی،  شـیخ علی اکبر نهاونـدی و  آقـاضیاءالدین عراقی اجازه اجتهاد و از حاج شیخ عباس قمی، اجازه حدیث دریافـت کـرد و  سـپس بـه تهران بازگشت.

عـالم دینـی،  متـرجم و  شـارح نهج البلاغه. او از خاندان روحانی معروف امام جمعه اصفهان بود و  در سده اصفهان به دنیـا آمـد. در پنج سالگی به فراگیری مقدمات علوم دینی نزد برادرش پرداخت و  برای ادامـه تحـصیل بـه اصـفهان، تهران،  مشهد مقدس و  نجف اشرف رفت و  از محضر بزرگان آنجا بهـره بـرد و  در سـی سـالگی،  ازحضرات آیات : سید ابوالحسن اصفهانی،  شیح محمدکاظم شـیرازی،  شـیخ علی اکبر نهاونـدی و  آقـاضیاءالدین عراقی اجازه اجتهاد و از حاج شیخ عباس قمی، اجازه حدیث دریافـت کـرد و  سـپس بـه تهران بازگشت.

فعالیتهای فیض الاسلام عمدتاً حول دو محور بود: نخست مبارزه فکری و  قلمی بـا بـدعتهـا؛  دوم معرفی منابع اصیل شیعی به فارسی زبانان. بدین منظور وی کتابهای پاسخنامه ازگلـی (حـدود 1354 ق)؛ چراغ راه  (1356 ق )؛ رهبر گمشدگان  (1359 ق )؛ مسئله ؛ رجعت  و قفلهای شیطان  را در مبـارزه با بدعتها تألیف کرد. تلاش دیگر وی ترجمه و  شرح منابع اصیل و  معروف شیعی بود. از اینرو وی در حدود هفده سال مشغول جمع آوری مدارک و  یادداشتهای مربوط به نهج البلاغه سید رضی شد و حدود شش سال نیز صرف ترجمه و  شرح آن نمـود. نخـست آن را در شـش جـزء در ذی قعـده سـال1370 ق و  ویرایش دوم آن را در فروردین 1351 منتشر کرد و  به طور و سیع در دسترس فارسی زبانان قرار داد که از این کتاب صدها هزار نسخه تاکنون چاپ و  منتشر شده است. 

پس از آن فیض الاسلام کتاب صحیفه سجادیه  را به همان روش ترجمه و  شـرح کـرد و  در 5 رمـضان1376 انتشار داد. سپس به ترجمه و  تفسیر قرآن کریم براساس روایـات رسـیده از ائمـه طـاهرین (ع) پرداخت و  آن را در سه جلد در سال 8 ـ 1347 منتشر ساخت. از دیگـر آثـار وی مـی تـوان بـه: بنـادر، البحار در ترجمه و  شرح 25 جلد کتاب بحار الانوار (1399 ق)؛  اشارات ؛ الرضویه الافاضـات الغرویـه فی اصول الفقهیه (1352 ق)؛  خاتون دو سرا؛ سیدتنا زینب الکبری (1399 ق / 1358 ش) اشاره کرد. 

سید علی نقی اصفهانی (فیض الاسلام) در 80 سالگی در تهران درگذشت. 

محل دفن: قطعه 18 / ردیف 103 / شماره 5  فیض الاسلام ← اصفهانی (فیض الاسلام)،  علینقی

منابع

 http://www.nlai.ir  http://www.sedeblogfa.com  http://www.ahl-ul-bayt.org   http://www.icr.ir  http://www.wikifegh.ir  http://www.rasekhoon.net  http://www.ommolketab.ir

ـ ترجمه و  شرح نهج البلاغه؛  خطبه ها،  نامه هـا و  سـخنان کوتـاه امیرالمـؤمنین(ع) (ج 1 ـ 6) بـه قلـم فیض الاسلام. ،  1351،  ص 2ـ7 و  1309 ـ 1311. 

ـقرآن عظیم(3 جلد ). ترجمه و  خلاصه تفسیر به قلم علینقی فیض الاسلام. ،  1348،   ص 2 و  3. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.