اندرزگو، سید علی (1317 ـ 29 مرداد 1357)

1399/5/29 1186 دوازده اسطوره انقلاب اسلامی, مرداد ماه rating
image

روحانی و  فعـال سیاسـی (شـهید ). او در خـانواده ای مذهبی در تهران به دنیا آمد . پس از تحصیلات مقدماتی،  وارد حوزه علمیـه شـد. بـا آغـاز قیـام امـام خمینی (ره) در سال 1342 به فعالیت سیاسی ضد رژیم شاه پرداخت و  در همان سال دسـتگیر شـد و مورد ضرب و  شتم قرار گرفت و  بعد از آزادی همراه با حاج صادق امانی،  بار دیگر به مبارزه مخفیانه روی آورد .

روحانی و  فعـال سیاسـی (شـهید ). او در خـانواده ای مذهبی در تهران به دنیا آمد . پس از تحصیلات مقدماتی،  وارد حوزه علمیـه شـد. بـا آغـاز قیـام امـام خمینی (ره) در سال 1342 به فعالیت سیاسی ضد رژیم شاه پرداخت و  در همان سال دسـتگیر شـد و مورد ضرب و  شتم قرار گرفت و  بعد از آزادی همراه با حاج صادق امانی،  بار دیگر به مبارزه مخفیانه روی آورد . اندرزگو،  در جریان ترور حسنعلی منـصور،  نخـست و زیـر،  مـسئول حفاظـت عملیـات و تکمیل کننده ترور منصور بود و  موفق به فرار از صحنه شد. از این رو در دادگاه نظامی غیاباً محاکمه و به اعدام محکوم گردید. 

از آن پس به مدت چهارده سال به طور مخفیانه و  با لباسها،  قیافه ها،  شناس نامه ها و  اسامی گوناگون و در شهرهای مختلف مانند قم،  مشهد و  تهران زندگی کرد و  به کـشورهـای متعـددی مثـل افغانـستان، عراق،  سوریه و  لبنان مسافرت نمود. در طی این سالها وی عـلاوه بـر درس خوانـدن،  بـا مبـارزان و انقلابیون در تماس بود و  به تبادل اعلامیه،  کتـاب و  اسـلحه و  تـأمین امکانـات آنهـا مـی پرداخـت . او زندگی خانه به دوشی داشت و  دائماً تحت تعقیب بود و بارها از چنگال مأموران ساواک گریخت. 

سرانجام ساواک که به نامهای مستعار او پی برده بود،  به و سیله کنترل تلفن منزل یکـی از دوسـتانش، محل اختفای او را کشف کرد و  در روز 19 رمضان در جریان تعقیب و  گریز با ساواک در 40 سالگی به شهادت رسید.

محل دفن: قطعه 39 / ردیف 72 / شماره 55 

منابع 

http://www.leader-khamenei.com     http://www.css.ir   http://www.fa.wikipedia.org  http://www.shohada.parsiblog.com

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.