یغمایی، اقبال (1295 - 15شهریور 1376)

1399/6/15 490 هنرمندان و نام آوران, شهریور ماه rating
نویسنده، مترجم و روزنامه نگار. او در ده خـور در کرانـه جنوبی کویر به دنیا آمد. مقدمات علوم را نزد پدرش آموخت و در    هفت سالگی همراه برادرش حبیب یغمایی به تهران آمد و به تحصیل علوم دینی پرداخت.  همزمان بـه مـدارس جدیـد راه یافـت و دوره ابتدایی را در مدرسه خاقانی و متوسطه را در دبیرستان علمیه در رشته ادبی گذرانـد و در سـال 1312 وارد دانشسرای مقدماتی تهران شد.  وی در آن جا از محضر استادانی چون: نصراﷲ فلسفی، احمد بهمنیار، جلال همایی و محـیط طباطبـایی بهره برد و در سال 1315 به استخدام وزارت معارف درآمد و به شاهرود انتقال یافت
 

نویسنده، مترجم و روزنامه نگار. او در ده خـور در کرانـه جنوبی کویر به دنیا آمد. مقدمات علوم را نزد پدرش آموخت و در    هفت سالگی همراه برادرش حبیب یغمایی به تهران آمد و به تحصیل علوم دینی پرداخت.  همزمان بـه مـدارس جدیـد راه یافـت و دوره ابتدایی را در مدرسه خاقانی و متوسطه را در دبیرستان علمیه در رشته ادبی گذرانـد و در سـال 1312 وارد دانشسرای مقدماتی تهران شد.  وی در آن جا از محضر استادانی چون: نصراﷲ فلسفی، احمد بهمنیار، جلال همایی و محـیط طباطبـایی بهره برد و در سال 1315 به استخدام وزارت معارف درآمد و به شاهرود انتقال یافت. در سـال 1325 به تهران منتقل گردید و پس از دو سال تدریس در مدارس این شـهر بـه »اداره کـل نگـارش وزارت فرهنگ« انتقال یافت و به مدت چهار سال مسئول مجله آموزش و پرورش و هفـت سـال نیـز مـدیرمجله دانش آموز  شد. او در دی ماه سال 1347 بازنشسته گردید و پس از آن با »بنیاد فرهنگ ایـران« و »اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر« همکاری کرد. 

یغمایی بیش از 100 مقاله و 20 عنوان کتاب تألیف و ترجمه کرد. برخـی از تألیفـات او از ایـن قـراراست: تشبیهات  شاعرانه (1319)؛نور جهان و جهانگیر (1325)؛جغرافیـای تـاریخی دامغـان (1326)؛ خلیج فارس  (1352)؛فردوسـی طوسـی (1354)؛خواجـه نـصیرالدین طوسـی و سـردار سـختکوش ابومسلم خراسانی  (1355)؛شهید راه آزادی: سیدجمال واعـظ اصـفهانی (1357)؛ طرفـه هـا (1357 و1373)؛وزیران علوم و معارف و فرهنگ ایران (1375). از ترجمـه هـای وی مـی تـوان بـه: رابینـسونک روزوئه (اثر: دفو، 1334)؛سرگذشت یک طفل (اثر: دوده، 1336)؛پـل و ویرژینـی (1366)؛تلمـاک  (اثر: فنن، 1367)؛ و سفرنامه شاردن (1372) اشاره کرد.  اقبال یغمایی در 81 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 88 / ردیف 148 / شماره 6

منابع: 

http://www.nlai.ir http://www.aftabir.com http://www.farviha.ir

http://www.shahrestankhur.blogfa.com http://www.rasekhoon.net

صبور، داریوش. فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن. با نظارت حسن انوری. تهران: سـخن  .1387

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.