بهشتی، سیدمحمد (12 آبان 1307 ـ 7 تیر 1360)

1399/4/7 729 دوازده اسطوره انقلاب اسلامی, تیر ماه rating
image

عالم دینی،  اندیـشمند،  و  نخـستین رئـیس دیـوانعالی کشور  جمهوری اسلامی ایران (شـهید ). پـدرش سـید فضل الله از  روحـانیون اصـفهان و  پـدرمادرش،  حاج میرزا محمد صادق خاتون آبادی،  از علمای برجـسته اصـفهان بـود. او در لنبـان اصـفهان متولد شد . از چهار سالگی به مکتب رفت و  پس از گذراندن دوره ابتدایی و  تحصیل تا دوم دبیرستان، در سال 1321 به دلیل علاقه به دروس حوزوی،  به مدرسـه صـدر اصـفهان و  پـس از  آن بـه مدرسـه حجتیه قم رفت

عالم دینی،  اندیـشمند،  و  نخـستین رئـیس دیـوانعالی کشور  جمهوری اسلامی ایران (شـهید ). پـدرش سـید فضل الله از  روحـانیون اصـفهان و  پـدرمادرش،  حاج میرزا محمد صادق خاتون آبادی،  از علمای برجـسته اصـفهان بـود. او در لنبـان اصـفهان متولد شد . از چهار سالگی به مکتب رفت و  پس از گذراندن دوره ابتدایی و  تحصیل تا دوم دبیرستان، در سال 1321 به دلیل علاقه به دروس حوزوی،  به مدرسـه صـدر اصـفهان و  پـس از  آن بـه مدرسـه حجتیه قم رفت و  بعد از اتمام دوره سطح،  از دروس حضرات آیـات: بروجـردی،  امـام خمینـی (ره)،  مرتضی حائری و  داماد،  و  نیز از درس فلسفه علامه طباطبایی بهره برد و  به درجه اجتهاد نایل گردیـد.

هم زمان دوره متوسطه را تمام کرد و  به تحـصیلات دانـشگاهی پرداخـت و  در سـال 1330 در رشـته حکمت و  فلسفه اسلامی از دانشکده معقول و  منقـول (الهیـات و  معـارف اسـلامی) دانـشگاه  تهـران مدرک لیسانس و  در سال 1353 مدرک دکترای همان رشته را گرفت. 

آیت اﷲ بهشتی از اوایل دهه 30 به تدریس زبان انگلیسی در دبیرستانهای قـم پرداخـت و  بـه منظـور تربیت کادر جدیدی از دانش آموزان و  طلاب درس خوان،  آگاه و متعهد،  دبیرستان دین و  دانـش را درسال 1333 در قم و  مدرسه علمیه منتظریه (حقانی) را در دهه 40 در آن شهر بنیاد نهاد. 

وی از اواخر دهه 30 در جلسات سخنرانی ماهانه جوانان و  دانشجویان،  موسوم به گفتار مـاه و  نیـز در کانون مهندسین  و  کانون پزشکان  که در تهران برگزار میشد،  همراه با آیت اﷲ طالقـانی،  شـهید مطهری و  مهندس بازرگان سخنرانی می کرد. 

فعالیتهای سیاسی آیت اﷲ بهشتی از سال 1331 در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت آغاز شـد و پس از تشکیل هیئت‏های مؤتلفه اسلامی در سال 1342،  از سوی امام خمینی (ره) بـر فعالیـتهـای آنها نظارت داشت. وی در اوایل دهه 40 در تهران سکونت داشت و  اندکی بعد به درخواست آیت اﷲ میلانی،  برای تبلیغات مذهبی و  اداره مرکز اسلامی هامبورگ بـه آلمـان رفـت. در آنجـا عـلاوه بـر تصدی امور دینی ایرانیان و  دیگر مسلمانان،  با کمک گروهی از دانشجویان مـذهبی ایرانـی،  اتحادیـه  انجمنهای اسلامی دانشجویان گروه فارسی زبان را تأسیس کرد و  با تسلط به زبانهای عربـی،  اردو، انگلیسی و  آلمانی به تبلیغات گسترده دینی پرداخت. 

وی در سال 1349 به ایران بازگشت و  با کمک آیت اﷲ دکتـر محمـد جواد بـاهنر در تـألیف کتـابهـای درسی دینی و  قرآنی کشور شرکت نمود. با  اوجگیری مبارزات ملت ایران به رهبـری امـام خمینـی (ره)،  فعالیتهای سیاسی آیت اﷲ بهشتی برای گسترش و  سازماندهی آن،  روزافزون شد و  از همین رو جامعه روحانیت مبارز  را در پاییز سال 1357 با کمک جمعی از روحانیون همفکر خود تأسیس کـرد و  انـدکی بعد از سوی امام خمینی (ره) به عضویت شورای انقلاب درآمد. 

آیت اﷲ بهشتی در راهپیمایی‏های تاسوعا و عاشورای سال 57 در تهران نقش فعالی داشـت و پـس از پیروزی انقلاب اسلامی،  همراه با تنی چند از روحانیون مبارز، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کرد و  نیز نماینده امام خمینی (ره) در نهاد جدید التأسیس جهاد سازندگی بود. 

وی در نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی به عنوان نماینده مردم تهران برگزیده شد و  به عنـوان نایب رئیس مجلس،  نقش عمده‏ای در اداره مجلس و  تدوین قانون اساسی ایفا کرد. او به عنـوان نمـاد انقلاب و  سنگر مستحکم دفاع از ارزشهای اسلامی و  انقلابی آماج کینه دشـمنان داخلـی و  خـارجی انقلاب قرار داشت و  از ایـنرو چنـد روز پـس از عـزل بنـی صـدر از ریاسـت جمهـوری در و اقعـه بمـب گـذاری منـافقین در محـل حـزب جمهـوری اسـلامی تهـران بـه همـراه هفتـاد و  دو نفـر از شرکت کنندگان در مجلسی که به دعوت حزب به منظور بررسی و ضعیت جدید کشور تـشکیل شـده بود،  به شهادت رسید. 

از آثار شهید آیت اﷲ بهشتی میتوان  به خدا از دیدگاه قرآن (رساله دکتری) (1352)؛ شـناخت اسـلام (نویسنده همکار،  1359)؛  نماز چیست؟ (1385) و  ربا در اسلام (1369) اشاره کرد. 

سید محمد بهشتی در 53 سالگی به شهادت رسید و  همراه با دیگر شـهدای و اقعـه حـزب جمهـوری اسلامی در بهشت زهرای تهران در قطعه‏ای که به نام 72 تن مشهور شد دفن گردید. در سخنانی کـه امام خمینی (ره) به مناسبت آن و اقعه ایراد کرد، از آیت اﷲ بهشتی،  به شهید مظلوم یاد نمود. 

محل دفن: آرامگاه شهدای 72 تن 

حسینی بهشتی،  سیدمحمد ← بهشتی،  سیدمحمد  شهید مظلوم ← بهشتی،  سید محمد 

منابع

http://www.booyehbehesht-sh.blogfa.com   http://www.shohada-e-eshgh.blogfa.com   http://www.provinces.nlai.ir    http://www.fa.wikipedia.org

ـ صدری افشار،  غلامحسین؛  حکمی،  نسرین و  حکمی،  نسترن. فرهنگ فارسی اعلام. تهـران : فرهنگ معاصر،  1389. 

ـ فرهنگ نامه نام آوران. تهران: طلایی،  1391. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382.

ـ ویژه نامه رسالت به مناسبت گرامیداشت شهدای فاجعه هفتم تیر (دوشنبه 7 تیر 1378). 

ـ بهشتی،  محمد. دانشنامه جهان اسلام جلد 4،  ص 826ـ829 .

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.