یعقوب پور، عبدالمجید (2 تیر 1320ـ 22 خرداد 1391)

1399/3/22 456 هنرمندان و نام آوران, مهر ماه, خرداد ماه rating
زمین شناس و استاد دانشگاه. او در بروجرد بـه دنیا آمد . تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان برد و برای ادامه تحصیل به تهران آمـد. در سال 1342 در رشته زمین شناسی از دانشگاه تربیت معلم فارغ التحصیل گردید و بـه اسـتخدام آمـوزش و پرورش درآمد و پنج سال در دبیرستان ها و پنج سال در دانشسرای عالی تهران به تدریس پرداخت.   او در سال 1353 برای ادامه تحـصیل راهـی امریکـا شـد و مـدرک فـوق لیـسانس و سـپس دکتـرای زمین شناسی را طی پنج سال از دانشگاه آیوا دریافت کرد و به ایران بازگشت.  

زمین شناس و استاد دانشگاه. او در بروجرد بـه دنیا آمد . تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان برد و برای ادامه تحصیل به تهران آمـد. در سال 1342 در رشته زمین شناسی از دانشگاه تربیت معلم فارغ التحصیل گردید و بـه اسـتخدام آمـوزش و پرورش درآمد و پنج سال در دبیرستان ها و پنج سال در دانشسرای عالی تهران به تدریس پرداخت.   او در سال 1353 برای ادامه تحـصیل راهـی امریکـا شـد و مـدرک فـوق لیـسانس و سـپس دکتـرای زمین شناسی را طی پنج سال از دانشگاه آیوا دریافت کرد و به ایران بازگشت.  

وی پس از بازگشت به کشور، در دانشگاه تربیت معلم با سمت استادیاری به تـدریس پرداخـت و درسال 1377 به سمت استادی نایل شـد. یعقـوب پـور عـلاوه بـر تـدریس در دانـشگاههـای مختلـف،فعالیتهای علمی و سمتهای دیگری چون: عضویت در شـورای برنامـه ریـزی و پژوهـشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، عضویت در شاخه زمین شناسی گروه علوم پایه فرهنگستان علـوم جمهـوری ا سلامی، عضویت در شورای عالی معادن وزارت معـادن و فلـزات، عـضویت در انجمـن ژئوفیزیـک  ایران،  عضویت در انجمن زمین شناسی  کاربردی ذخایر معدنی اروپا، عضویت در انجمن زمین شناسان اروپا (شعبه ایران )، و معاونت پژوهشی مرکز نشر دانشگاهی را در کارنامـه خـود داشـت. او در سـال 1385 به عنوان زمـین شـناس نمونـه معرفـی شـد. از وی تألیفـات و ترجمـه هـای بـسیاری در زمینـه زمین شناسی نظیر زمین در فضا (1363)؛ مبـانی زمـین شناسـی اقتـصادی (1366)؛و اکتـشاف معـدن (1374) به جا مانده است.   عبدالمجید یعقوب پور در 71 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.  

محل دفن: قطعه 255 / ردیف 33 / شماره 10 

منابع: 

http://www.gsinet.ir/fa/Yaghoubpour.html http://www.rasekhoon.net/mashahir/show-117306.aspx

                    http://www.iaugeologists.persianblog.ir/post/227

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.   نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.