راشد، حسینعلی (1284 ـ 7 آبان 1359)

1398/8/7 1156 دوازده اسطوره انقلاب اسلامی, آبان ماه rating
image

عالم،  سخن‏ور و  نویسنده مذهبی. او فرزند ملاعباس تربتی بـود و در روستای کاریزک تربت حیدریه به دنیا آمد. پس از گذراندن مقدمات علوم دینی،  در شـانزده سـالگی همراه پدرش به مشهد آمد و  در حوزه علمیه آن شهر به تحصیل پرداخت و  نزد حـاج آقـا حـسین قمـی، آقازاده خراسانی،  و  آقا بزرگ،  فقه و  اصول و  فلسفه خواند و  در زمینه ادبیـات عربـی و  فارسـی،  از درس ادیب نیشابوری بهره برد.

عالم،  سخن‏ور و  نویسنده مذهبی. او فرزند ملاعباس تربتی بـود و در روستای کاریزک تربت حیدریه به دنیا آمد. پس از گذراندن مقدمات علوم دینی،  در شـانزده سـالگی همراه پدرش به مشهد آمد و  در حوزه علمیه آن شهر به تحصیل پرداخت و  نزد حـاج آقـا حـسین قمـی، آقازاده خراسانی،  و  آقا بزرگ،  فقه و  اصول و  فلسفه خواند و  در زمینه ادبیـات عربـی و  فارسـی،  از درس ادیب نیشابوری بهره برد. پس از آن در سن بیست و  هشت سالگی برای ادامه تحصیل بـه نجـف اشـرف رفت و  از محضر بزرگانی چون میرزا حسین نائینی و  آیت اﷲ سید ابوالحسن اصفهانی کسب فیض کـرد و به کشور بازگشت.

بعد از توقف کوتاهی در تهران و  قم،  عازم شیراز شد و  در  آنجا مجلس وعظ و خطابه برگزار کرد. پس از و اقعه مسجد گوهرشاد (تیر 1314)،  راشد در اصفهان بازداشت شد و  مدت 75 روز در زندان انفرادی به سر برد. بعد از آزادی،  در تهران اقامت گزید و  در شرکت مطبوعات  اسـتخدام گردیـد.

در همان ایام در روزنامه های ، ایران ، اطلاعات و  مجلات مهر و  ایران امروز نیز مقاله  مینوشت. از سال 1320 به بعد در فضای آزاد مذهبی پس از رضا شاه،  به دعوت رادیو ایران،  در شب های جمعه به ایراد سخنرانی پرداخت که بـیش از سـه دهـه ادامـه داشـت و  بخـشهـایی از آنهـا تحـت عنـوان

سخنرانیهای راشد  در 16 جلد انتشار یافت. وی در همان سالها به تـدریس در دانـشکده معقـول و منقول (دانشکده الهیات و  معارف اسلامی) پرداخت. در دوره هفـدهم مجلـس شـورای ملـی نیـز بـه مجلس راه یافت،  اما چند جلسه بیش تر در آن حضور پیدا نکرد. 

 از آثار قلمی راشـد،  مـی‏تـوان بـه دو فیلـسوف شـرق و  غـرب: صـدر المتـألهین و  انیـشتین (1344) و فضیلتهای فراموش شده (1369) و  نیز مقالاتی در روزنامه آئین اسلام  و  مجله مکتب تشیع  اشـاره کـرد.

وی تا پانزده ماه پس از انقلاب اسلامی در قید حیات بود اما به سبب بیماری و  کهولت،  فعالیتی نداشت. 

حسینعلی راشد در 75 سالگی به سبب سکته مغزی در تهران درگذشت. 

محل دفن: قطعه 83 / ردیف 141 / شماره 9 

منابع

http://www.adolfkod.blogfa.com    http://www.nlai.ir     http://www.hawzah.net

ـزندگینامه و  خدمات علمی و  فرهنگی مرحوم حسینعلی راشد. تهران: انجمن آثار و  مفاخر فرهنگـی(ش 15)،  1379. 

ـ صبور،  داریوش. فرهنگ شاعران و  نویسندگان معاصر سخن. با نظارت حسن انوری. تهران: سـخن، 1387. 

ـ صدری افشار،  غلامحسین؛  حکمی،  نسرین و  حکمی،  نسترن. فرهنگ فارسی اعلام. تهـران : فرهنگ معاصر،  1389. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.