صیاد شیرازی، علی (23 خرداد 1323 ـ 21 فروردین 1378)

1399/1/21 1047 دوازده اسطوره انقلاب اسلامی, فروردین ماه rating
image

فرمانده نیروی زمینی ارتـش جمهـوری اسلامی ایران و جانشین رئیس ستاد کل نیـروهـای مـسلح جمهـوری اسـلامی ایـران (شـهید ). او درشهرستان درگز استان خراسان متولد شد و  به دلیل نظامی بودن پدرش در شهرهـای مختلـف زنـدگی کرد و  سرانجام در دبیرستان امیرکبیر تهران موفق بـه اخـذ دیـپلم شـد. وی در سـال 1343 بـا درجـه ستوان دومی وارد دانشکده افسری شد و  در سال 1352 برای تکمیل تخصص‏هـای توپخانـه‏ای بـه امریکا اعزام گردید و  دوره هواسنجی بالـستیک را گذرانـد.

فرمانده نیروی زمینی ارتـش جمهـوری اسلامی ایران و جانشین رئیس ستاد کل نیـروهـای مـسلح جمهـوری اسـلامی ایـران (شـهید ). او درشهرستان درگز استان خراسان متولد شد و  به دلیل نظامی بودن پدرش در شهرهـای مختلـف زنـدگی کرد و  سرانجام در دبیرستان امیرکبیر تهران موفق بـه اخـذ دیـپلم شـد. وی در سـال 1343 بـا درجـه ستوان دومی وارد دانشکده افسری شد و  در سال 1352 برای تکمیل تخصص‏هـای توپخانـه‏ای بـه امریکا اعزام گردید و  دوره هواسنجی بالـستیک را گذرانـد. او پـس از مراجعـت از امریکـا بـه مرکـز توپخانه اصفهان منتقل شد و  در کنار فعالیت نظامی،  به تـدریس زبـان انگلیـسی بـرای طـلاب حـوزه علمیه نیز پرداخت. 

صیاد شیرازی به طور مخفیانه با محافل انقلابـی ـ اسـلامی اصـفهان در ارتبـاط بـود و  پـس از اعـلام حکومت نظامی در اصفهان در تابستان 1357،  در افشا و  خنثی کردن طرح سرکوب فرمانداری نظامی، فعالیت پیگیر داشت؛  از همین رو مورد سوءظن قرار گرفت و  بازداشت گردید. 

وی نقش عمده ای در تصفیه ارتش از عناصر سـلطنت طلـب و  ضـد انقلاب و  سـازماندهی و  انـسجام بخشیدن به نیروهای انقلابی ارتش ایفا کرد و  روابط تنگاتنگی با نهاد نوپای سـپاه پاسـداران انقـلاب اسلامی برقرار نمود . پس از و قوع ناآرامیها و  آشوبهای گروهکهای ضـدانقلاب در کردسـتان،  اودر بهار 1358 به آنجا اعزام شد و  با همکاری پرسنل ارتش و  سپاه،  سـنندج را از و جـود ضـد انقلاب پاکسازی کرد. 

وی با درجه سرهنگی به فرماندهی عملیات غرب کشور منصوب شد و لی مدتی پـس از آن بـه دلیـل اختلاف با رئیس جمهور وقت،  بنی صدر،  با دو درجه تنزل برکنار گردید. پس از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا و  عزل از ریاست جمهوری (خرداد 60)،  صیاد شیرازی در دوره ریاست جمهـوری محمد علی رجایی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارتش و  سپاه،  قرارگاه حمـزه سـیدالـشهدا را بـه وجود آورد که منجر به آزاد شدن شهر های بوکان و  اشنویه در غرب کشور گردید. 

وی در سال 1360 با حکم امام خمینـی (ره) فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش شـد. از آن پـس،  فـصل جدیدی در روند جنگ تحمیلی آغاز گردید و  فرماندهان ارتش و  سپاه بیش از گذشـته در طراحـی و اجرای عملیاتهای جنگی و  پیروزی نظامی نقش آفرینی کردند . صیاد شیرازی در همـه عملیـات‏هـای نظامی در جبهه های جنوب و  غرب (از قبیل عملیات: طریق القدس،  فتح المبین،  بیت المقدس،  رمـضان، والفجر 8،  کربلای 4 و  5)،  از سال 60 تا 67 حضور فعـالی داشـت و  نقـش مـؤثر و  چـشمگیری در آزادسازی مناطق اشغال شده ایفا نمود. او در سال 1365 به نمایندگی امام (ره) در شورای عالی دفـاع منصوب شد و  سال بعد به درجه سرتیپی ارتقا یافت. 

از مهمترین فعالیتهای شاخص نظـامی صیادشـیرازی،  شکـست دادن سـنگین منـافقین در عملیـات مرصاد در سال 1367 بود که پس از آن به سمت معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مـسلح درآمـد و سپس در سال 1372 به سـمت جانـشین رئـیس سـتاد کـل نیـروهـای مـسلح منـصوب شـد. شـهیدصیادشیرازی از سوی فرمانده کل قوا در سال 1378 به درجه سرلشکری نایل شد. 

علی صیاد شیرازی در 55 سالگی،  هنگام رفتن به محل کار،  توسـط عوامـل منـافقین تـرور شـد و  بـه شهادت رسید. پس از شهادت به درجه سپهبدی ارتقاء درجه یافت. 

محل دفن: قطعه 29 / ردیف 30 / شماره 9 

منابع

http://www.aja.ir  http://www.yousofehoor.persianblog.ir  http://www.hamshahrionline.ir   http://www.fa.wikipedia.org

ـ اسفندیاری،  خلیل. اسطوره ها. تهران: نشر شاهد،  1380،  ص 79ـ95. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.