یزدانی، سیف اﷲ (1307 ـ 1362)

1396/12/23 382 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating

 خوشنویساو در دامغان به دنیا آمـد و تحـصیلات ابتـدایی را درهمان شهر به پایان رسانید. در دوازده سالگی به مدرسه علمیه دامغان رفت و به تحـصیل علـوم دینـی پرداخت. او علاقه خود را به خط از همان دوران کودکی آشـکار کـرد و بـه تـشویق دایـی خـود کـه مجتهد بود و خط خوشی نیز داشت، به خوشنویسی روی آورد.  وی در دوره دبیرستان به تهران آمد و در یکـی از مـدارس تهـران در رشـته ادبـی بـه ادامـه تحـصیل پرداخت. در همین زمان عشق او به خوشنویسی بیشتر شد و آموختن خط را به طور جدی تر ادامـه داد. او به »هنرستان آزاد کمال الملک« رفت و سالها زیر نظر استادانی چون علی اکبر کـاوه و حـسین میرخانی تعلیم دید و سرانجام به درجه استادی خوشنویسی دست یافت.

 خوشنویساو در دامغان به دنیا آمـد و تحـصیلات ابتـدایی را درهمان شهر به پایان رسانید. در دوازده سالگی به مدرسه علمیه دامغان رفت و به تحـصیل علـوم دینـی پرداخت. او علاقه خود را به خط از همان دوران کودکی آشـکار کـرد و بـه تـشویق دایـی خـود کـه مجتهد بود و خط خوشی نیز داشت، به خوشنویسی روی آورد.  وی در دوره دبیرستان به تهران آمد و در یکـی از مـدارس تهـران در رشـته ادبـی بـه ادامـه تحـصیل پرداخت. در همین زمان عشق او به خوشنویسی بیشتر شد و آموختن خط را به طور جدی تر ادامـه داد. او به »هنرستان آزاد کمال الملک« رفت و سالها زیر نظر استادانی چون علی اکبر کـاوه و حـسین میرخانی تعلیم دید و سرانجام به درجه استادی خوشنویسی دست یافت.

یزدانی همزمان با آموزش خوشنویسی، در مدرسه شیخ عطار تهران به تعلـیم خـط و تعلیمـات دینـی مشغول شد . وی پس از ده سال که از خـدمتش در وزارت فرهنـگ گذشـت، در »مؤسـسه انتـشارات فرانکلین« به عنوان خطاط مشغول به فعالیـت شـد. سـپس در همـین ایـام از طـرف وزارت فرهنـگ عهده دار نگارش کتابهای درسی ایران از اول تا ششم ابتدایی، به خط نستعلیق، و به طـور هـمزمـان نگارش کتابهای درسی افغانستان شد. او از سال 1358 خورشـیدی تـا پایـان عمـر گرانبهـای خـود سمت استادی و عضویت در »شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران« را به عهده داشت.   یزدانی در خط نستعلیق به خصوص خفی تسلط فراوانی داشت و افزون بر کتـابهـای درسـی، آثـار بسیاری را نیز کتابت کرد که از جمله میتوان به : کتابت دیـوان ،حـافظ ترجیـع بنـد،هـاتف شـاهنامه بایسنقر و ایران پل فیروزه اشاره کرد. همچنین یکی از مهمترین آثار استاد یزدانی کتابت قرآنـی نفـیس به خط نستعلیق است که تحریر آن پنج سال طول کشید و نخستین قرآنی اسـت کـه بعـد از انقـلاب اسلامی ایران به خط نستعلیق به رشته تحریر درآمد. وی هم چنـین دو کتـاب را گـردآوری و تـألیف کرد که عبارتند از: شمع ؛جمع و رسم المشق یزدانی. سیف اﷲ یزدانی در 55 سالگی درگذشت.

محل دفن: قطعه 16 / ردیف 56 / شماره 10

منابع:

http://www.azizihonar.com

http://www.fa.wikipedia.org http://www.irlister.com http://www.jamejamonline.ir

http://www.rasekhoon.net

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.