آبشناسان، حسن (1315 ـ 8 مهر 1364)

1399/7/8 1867 هنرمندان و نام آوران, مهر ماه rating
image
سرلشکر،  فرمانـده قرارگـاه حمـزه سیدالـشهدا،  و  فرمانـده لشکر 23 نیروهای ویژه هوابرد (شهید). او در تهران متولد شد و  پس از اتمـام تحـصیلات ابتـدایی و متوسطه وارد دانشکده افسری گردید و  در سال 1339 با درجه ستوان دومی فارغ التحصیل شد . پس از آن دوره رنجر،  دوره‏های عالی ستاد فرماندهی،  دوره‏های چتربازی و  تکاوری را در داخل و  خـارج از کشور گذراند. وی از آمادگی بالای روحی و  جسمی برخوردار بود و  در اغلب رشته هـای و رزشـی مهارت داشت؛  از جمله در مسابقه و رزشی تکاوران کوهستان ارتشهای منتخب جهـان در سـال 1357 در اسکاتلند مقام اول را کسب کرد.
سرلشکر،  فرمانـده قرارگـاه حمـزه سیدالـشهدا،  و  فرمانـده لشکر 23 نیروهای ویژه هوابرد (شهید). او در تهران متولد شد و  پس از اتمـام تحـصیلات ابتـدایی و متوسطه وارد دانشکده افسری گردید و  در سال 1339 با درجه ستوان دومی فارغ التحصیل شد . پس از آن دوره رنجر،  دوره‏های عالی ستاد فرماندهی،  دوره‏های چتربازی و  تکاوری را در داخل و  خـارج از کشور گذراند. وی از آمادگی بالای روحی و  جسمی برخوردار بود و  در اغلب رشته هـای و رزشـی مهارت داشت؛  از جمله در مسابقه و رزشی تکاوران کوهستان ارتشهای منتخب جهـان در سـال 1357 در اسکاتلند مقام اول را کسب کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی،  آبشناسان به جمع ارتشیان انقلابی پیوسـت و  بـا شروع جنگ تحمیلی با محمد بروجردی،  فرمانده سپاه پاسداران کردستان،  آغاز به همکـاری کـرد و  منـاطق غرب کشور را از وجود  گروهکهای مسلح ضد انقلاب پاکسازی نمود. 
آبشناسان در اوایل جنگ تحمیلی پس از کسب درجه سرهنگی،  مسئول یکی از تیـپهـای لـشکر 21 حمزه گردید و  در سال 1362 فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (در غرب کشور) شد و  سـال بعـد بـا حکم رسمی قرارگاه رمضان،  آموزش جنگهای نامنظم سپاه به وی واگذار گردیـد و  سـپس در سـال1364 به فرماندهی لشکر 23 نیروهای ویژه هوابرد منصوب شد. آبشناسان بنیـانگـذار عملیـاتهـای چریکی و  نامنظم در ارتش بود. با تشکیل ستاد جنگهای نامنظم ،  به آن سـتاد پیوسـت و  بـا تعـداد معدودی از بسیجیان داوطلب،  عملیات چریکی متعددی را در دشت عباس بر ضد نیروهای بعثـی بـه اجرا درآورد و  تلفات سنگینی بدانها وارد کرد. و جود او در جبهـه هـا،  موجـب دلگرمـی رزمنـدگان و اضطراب ضدانقلاب و  متجاوزان بعثی بود. 
سرانجام حسن آبشناسان در 49 سالگی در عملیات قادر که خود طراحی کرده بود در منطقه لولانـد بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. 
محل دفن: قطعه 26 / ردیف 79 / شماره 47 
منابع
http://www.rasekhoon.net http://www.living.parsiblo  http://www.aja.ir http://www.fa.wikipedia.org    ،
ـ فرهنگ نامه نام آوران. تهران: طلایی
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382.


  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.