آذر، مهدی (1280 ـ 9 خرداد 1373)

1399/3/9 620 هنرمندان و نام آوران, خرداد ماه rating
image
 سیاستمدار و پزشـک . او در مـشهد بـه دنیـا آمـد. تحـصیلات ابتدایی را در تهران به پایان برد و از مدرسه دارالفنون فارغ التحصیل شد . سـپس بـرای ادامـه تحـصیل وارد مدرسه عالی طب شد و در سال 1307 از آنجا فارغ التحصیل گردیـد. پـس از آن و بـا پذیرفتـه شدن در آزمون اعزام محصل به اروپا، راهی فرانسه شد و در سـال 1313 مـدرک تخـصصیش را درگرایش بیماریهای داخلی از دانشگاه پاریس دریافت کرد و در بازگشت به ایران، چنـد سـالی را بـه طبابت در بهداری آذربایجـان غربـی و بیمارسـتان دولتـی ارومیـه پرداخـت.
 سیاستمدار و پزشـک . او در مـشهد بـه دنیـا آمـد. تحـصیلات ابتدایی را در تهران به پایان برد و از مدرسه دارالفنون فارغ التحصیل شد . سـپس بـرای ادامـه تحـصیل وارد مدرسه عالی طب شد و در سال 1307 از آنجا فارغ التحصیل گردیـد. پـس از آن و بـا پذیرفتـه شدن در آزمون اعزام محصل به اروپا، راهی فرانسه شد و در سـال 1313 مـدرک تخـصصیش را درگرایش بیماریهای داخلی از دانشگاه پاریس دریافت کرد و در بازگشت به ایران، چنـد سـالی را بـه طبابت در بهداری آذربایجـان غربـی و بیمارسـتان دولتـی ارومیـه پرداخـت. او پـس از یـک سلـسله مسئولیتها در بیمارستانهای مختلف، در سال 1328 به سـمت اسـتادی دانـشکده پزشـکی دانـشگاه تهران  منصوب گردید.  او را  پایه گذار رشته طب داخلی در ایران می دانند.  آذر از یاران نزدیک دکتر محمد مصدق بود و  در دومین کابینه  او ، از 31 تیر 1331 تـا کودتـای  28 مـرداد1332 با عنوان وزیر فرهنگ مشغول به خدمت بود. وی  بعد از کودتا  به مدت چند ماه زندانی شد و پساز آزادی از زندان به طبابت پرداخت. آذر عضو مؤسس و از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی دوم بود. و به ریاست کمیسیون روابط خارجی جبهه ملی منصوب گردید. او به عضویت شورای عالی جبهه انتخـاب و به  همراه چهارده تن از اعضای شورای مرکزی در روز 6 بهمن 1341 بازداشت شد و این بازداشـت تـاشهریور 1342 ادامه یافت . وی پس از پیروی انقلاب اسلامی نیز مدیریت روزنامه جبهه ملی را بـر عهـده داشت تا اینکه با اعلام ارتداد جبهه ملی توسط امام خمینی (ره) و پس از چندین ماه زندگی مخفیانـه درایران، سرانجام از طریق مرز کردستان از کشور خارج شد و به آمریکا رفت.  مهدی آذر در 93 سالگی در امریکا درگذشت و پیکرش را به ایران بازگرداندند
 محل دفن: قطعه 12 / ردیف 71 / شماره 16
منابع
http://www.noormags.com http://www.iichs.org http://www.fa.wikipedia.org
ـ افشار، ایرج؛ نیکویه، محمود. نادره کاران (سوگنامه نام آوران فرهنگی و ادبی). تهران: قطره، 1383.
ـ فرهنگ نامه نام آوران. تهران: طلایی، 1391.
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.
ـ نظری، منوچهر. رجال پارلمانی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی. تهران: فرهنگ معاصر، 1390.  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.