آذرنوش، مسعود (5 فروردین 1324 ـ 7 آذر 1387)

1398/9/7 534 هنرمندان و نام آوران, آذر ماه rating
image
باستان شناس. او در کرمانـشاه دیـده بـه جهـان گشود. پس از تحصیلات ابت دایی و  دوره متوسطه وارد دانشگاه شد و  به تحصیل در رشته باستان‏شناسی پرداخت . وی در سال 1347 در مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شـد. پس از اتمام خدمت نظـام وظیفه ،  در مقطـع کارشناسـی ارشـد ادامـه تحـصیل داد و  در سـال 1353 پایان نامه خود را با عنوان تمدن و  هنر هیتی ارائه داد. پس از انقلاب اسلامی برای تکمیـل تحـصیلات عالی خود به اروپا و  امریکا سفر کرد و  در سال 1366 رساله دکترای خود را با عنوان هنر ساسـانی در شرق فارس ؛ کاوش های حاجی آباد در  نزدیکی داراب ،  ایران در گروه باستان‏شناسـی دانـشگاه  ایـالتی کالیفرنیا ارائه نمود. 
باستان شناس. او در کرمانـشاه دیـده بـه جهـان گشود. پس از تحصیلات ابت دایی و  دوره متوسطه وارد دانشگاه شد و  به تحصیل در رشته باستان‏شناسی پرداخت . وی در سال 1347 در مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شـد. پس از اتمام خدمت نظـام وظیفه ،  در مقطـع کارشناسـی ارشـد ادامـه تحـصیل داد و  در سـال 1353 پایان نامه خود را با عنوان تمدن و  هنر هیتی ارائه داد. پس از انقلاب اسلامی برای تکمیـل تحـصیلات عالی خود به اروپا و  امریکا سفر کرد و  در سال 1366 رساله دکترای خود را با عنوان هنر ساسـانی در شرق فارس ؛ کاوش های حاجی آباد در  نزدیکی داراب ،  ایران در گروه باستان‏شناسـی دانـشگاه  ایـالتی کالیفرنیا ارائه نمود. 
پیشینه اداری و  آموزشی وی شامل سرپرستی هیئت‏های کاوش بررسی مرکز باسـتان شناسـی ایـران از سـال 1349 تـا 1359؛  اسـتادیاری مؤسـسه باستان‏شناسـی دانـشگاه  تهـران از سـال 1375؛  ریاسـت پژوهشکده باسـتان شناسـی (1379ــ 1385)؛  مـشاور پژوهـشگاه میـراث فرهنگـی،  صـنایع دسـتی و گردشگری و  تدریس علوم مرتبط با باستان شناسی در دانشگاه های تهران ،  تربیت مدرس ،  دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز،  و  ( دوره دکتری ) دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات می باشد. 
از سایر فعالیتهای وی میتـوان بـه:  عـضویت در  انجمـن ایـران شناسـی اروپـا،  همکـاری بـا مجلـه باستان شناسی و تاریخ مرکز نشر دانـشگاهی، 
مکـاری بـا مجلـه کتاب شناسی انتقـادی چکیـده هـای ایران شناسی و  حضور فعال در کاوشها و  بررسی میدانی ایران در مناطق هفت تپه،  اسـتان خراسـان، مسجد سلیمان،  کنگاور،  هگمتانه همدان،  حاجی آباد فارس و  ابراهیم آباد قزوین اشاره داشت. هم چنـین وی نخستین آزمایشگاه گیاه باسـتان شناسـی در پژوهـشکده باسـتان شناسـی  را بـه همـراه کتابخانـهای تخصصی ایجاد نمود. 
وی با شرکت در کنگره‏ها،  سمپوزیوم و  همایشهای بین المللی،  نتایج مطالعات و  پژوهشهای باستانی خود را عرضه می کرد. 
مسعود آذرنوش در 64 سالگی در اثر ایست قلبی درگذشت. 
محل دفن: قطعه 255 / ردیف 33 / شماره 19 
منابع: 
   http://www.anthropology.ir   http://www.ibna.ir  http://www.noormags.com
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382. 


  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.