آرام، احمد (1281 ـ 14 فروردین 1377

1399/1/14 484 هنرمندان و نام آوران, فروردین ماه rating
معلم، مترجم و مؤلف. او در محله آب منگل تهران متولـدشد. پدرش از بازرگانان مشروطه خواه بود . تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد و دررشته حقوق و سپس در پزشکی به تحـصیل پرداخـت. امـا هـر دو رشـته را ناتمـام رهـا کـرد و بـه فعالیت های فرهنگی و تألیف و ترجمه روی آورد.  آرام از سال 1304 تا 1333 شمسی در دبیرستانهای تهران، اصفهان، شیراز و کرج؛ ریاضـیات، علـوم طبیعی، فیزیک و شیمی تدریس کرد و مدت کوتاهی نیز در مدرسه محسنیه شیعیان دمشق به تـدریس فارسی مشغول بود. چندی نیز مدیر دبیرستان، مدیر کل آموزش و پرورش تهران، رئیس دفتـر وزارت آموزش و پرورش و معاون آن وزارتخانه بود و در سال 1333 بازنشسته شد.  وی از نخستین مؤلفان کتابهای درسی و آموزشی کشور است

معلم، مترجم و مؤلف. او در محله آب منگل تهران متولـدشد. پدرش از بازرگانان مشروطه خواه بود . تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد و دررشته حقوق و سپس در پزشکی به تحـصیل پرداخـت. امـا هـر دو رشـته را ناتمـام رهـا کـرد و بـه فعالیت های فرهنگی و تألیف و ترجمه روی آورد.  آرام از سال 1304 تا 1333 شمسی در دبیرستانهای تهران، اصفهان، شیراز و کرج؛ ریاضـیات، علـوم طبیعی، فیزیک و شیمی تدریس کرد و مدت کوتاهی نیز در مدرسه محسنیه شیعیان دمشق به تـدریس فارسی مشغول بود. چندی نیز مدیر دبیرستان، مدیر کل آموزش و پرورش تهران، رئیس دفتـر وزارت آموزش و پرورش و معاون آن وزارتخانه بود و در سال 1333 بازنشسته شد.  وی از نخستین مؤلفان کتابهای درسی و آموزشی کشور است و اولین کتاب آموزشـی آزمایـشگاهی فیزیک و شیمی را در سال 1304 تألیف کرد و به سبب علاقهای که به امیرکبیر داشت، نام آن کتابها را »مجموعه امیر« نامید.  احمد آرام پس از بازنشستگی در »مؤسسه انتشارات فرانکلین« و سپس در »شرکت انتشارات علمی وفرهنگی« به پژوهش، تألیف و ترجمه پرداخـت و در طـول عمـر طـولانی خـود بـیش از 140 اثـر اززبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی به فارسی ترجمه کرد و اصـطلاحات علمـی فراوانـی بـه جـای معادلهای اروپایی وضع کرد که مورد استفاده گسترده مترجمان بعدی قـرار گرفـت. زمینـه کـار آرام،فیزیک، شیمی، پزشکی، تاریخ علم، فلسفه، کلام و تاریخ اسلام بود. کتابهایتاریخ ؛علم شـش بـال؛علمتاریخ ؛تمدن انتقال علوم یونانی بـه عـالم ؛اسـلامی متفکـران ؛اسـلام علـم و تمـدن در ؛اسـلام اندیشه های کلامی شیخ ؛مفیدخدا و انسان در ؛قرآن حدسها و ابطـال ؛هـا  وهگـل و مبـانی اندیـشه،معاصر از جمله ترجمه های معروف اوست.  آرام، در تدوین و نگارش مقالات علمی دردایره المعارف فارسی  (زیـر نظـر غلامحـسین مـصاحب)، زندگینامه علمی دانشوران (زیر نظر احمد بیرشک)، وفرهنگ اصطلاحات  ،علمی  شرکت و همکـاری داشت. در سال 1374 وی به سبب ترجمه کتاب جراحی و ابزارهـای آن (بـا همکـاری دکتـر مهـدی محقق) برنده جایزه چهاردهمین کتاب سال در رشته پزشکی شد و در سال 1382 نیز به نشانه تجلیـل از وی، به عنوان »چهره ماندگار« برگزیده شد.  احمد آرام در 96 سالگی در امریکا درگذشت و در روز 22 فروردین 1377 پس از انتقال به ایـران دربهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.  محل دفن: قطعه 88 / ردیف 148 / شماره 9  منابع: 

 http://www.javanemrooz.com

 http://www.hawzah.neT

ـ سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد 

ـ صبور، داریوش. فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن. با نظارت حسن انوری. تهران: سـخن،1387. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.