آرام، غلام عباس (1282 - 20دی 1363)

1398/10/20 429 هنرمندان و نام آوران, دی ماه rating
دولتمرد و وزیر امور خارجه. او در یزد به دنیا آمد. پدرش علیرضا نـام داشـت و در یـزد بـه شـغل چـای فروشـی مـشغول بـود. وی تحـصیلات ابتـدایی را درمکتب خانه های یزد به پایان رسانید. سپس به مدرسه انگلیسی ها رفت و افـزون بـر تحـصیل مقـدماتی،زبان انگلیسی را به خوبی فرا گرفت. آرام تا شانزده سالگی در یزد بود و سپس به شیراز رفت. وی در»پلیس جنوب « با درجه گروهبانی اسـتخدام شـد. در ایـن زمـان بـود کـه بـا چنـد تـن از افـسران ودرجه داران هندی آشنا گردید و همین امر شرایط را برای سفرش به هندوستان فراهم کرد.او در سال 1300 به هندوستان رفت تا به تحصیلات خود ادامه دهد، امـا پـس از مـدتی از بمبئـی بـه کلکته رفت و در یک تجارتخانه چای فروشی مشغول به کار شد.

 دولتمرد و وزیر امور خارجه. او در یزد به دنیا آمد. پدرش علیرضا نـام داشـت و در یـزد بـه شـغل چـای فروشـی مـشغول بـود. وی تحـصیلات ابتـدایی را درمکتب خانه های یزد به پایان رسانید. سپس به مدرسه انگلیسی ها رفت و افـزون بـر تحـصیل مقـدماتی،زبان انگلیسی را به خوبی فرا گرفت. آرام تا شانزده سالگی در یزد بود و سپس به شیراز رفت. وی در»پلیس جنوب « با درجه گروهبانی اسـتخدام شـد. در ایـن زمـان بـود کـه بـا چنـد تـن از افـسران ودرجه داران هندی آشنا گردید و همین امر شرایط را برای سفرش به هندوستان فراهم کرد.او در سال 1300 به هندوستان رفت تا به تحصیلات خود ادامه دهد، امـا پـس از مـدتی از بمبئـی بـه کلکته رفت و در یک تجارتخانه چای فروشی مشغول به کار شد. از سـویی، بـا روزنامـه حبـل المتـین  همکاری کرد . پس از مدتی، آرام در کالج لامارتی و سپس دانشگاه کلکته به ادامه تحـصیل پرداخـت. وی در سال 1302 در سرکنسولگری ایـران در هندوسـتان، ابتـدا بـه عنـوان منـشی و سـپس متـرجم استخدام شد. آرام در سال 1314 به تهران فراخوانده شد و به استخدام وزارت امور خارجه درآمـد. در سـال 1315 نیز در دوره سفارت علی سهیلی در لندن، به عنـوان وابـسته سـفارت ایـران منـصوب شـد. برخـی ازمشاغل وی در این دوران عبارت بودند از: دبیر سومی سفارت ایران در لندن، دبیر یکم سفارت ایـراندر سوییس، دبیر یکم سفارت ایران در آمریکا، رایزن سفارت ایران در واشنگتن و کاردار سفارت. وی د ر سال 1330 به ایران بازگشت و به اداره بازرسی رفت و در همان سال به ریاسـت اداره چهـارم سیاسی برگزیده شد. در سال 1331 به عنوان رایزن سفارت ایران در بغداد به کار پرداخت و سال بعدبه رایزنی سفارت ایران در واشنگتن رفت. آرام در سال 1335 به ایران احضار شد و به مقام مدیر کلی سیاسی وزارت امور خارجه منصوب گردید. سال بعد نیز به مقام سفیرکبیری ایـران در ژاپـن و تایپـه رسید. مأموریت آرام در ژاپن دو سال طول کشید. در سال 1338 به تهران خوانـده و در کابینـه دکتـراقبال به وزارت امور خارجه منصوب شد و تـا شـهریور 1339 در مـسند وزارت بـاقی مانـد. سـپس سفیرکبیر ایران در عراق گردید. عباس آرام در دولتهای علی امینی، اسدﷲ علم، حسنعلی منصور و امیرعبـاس هویـدا ، وزیـر امـورخارجه بود . در سال 1345 وی و اردشیر زاهدی مـشاغل خـود را بـا یکـدیگر تعـویض کردنـد؛ آرام سفیرکبیر ایران در انگلستان شد و زاهدی به مقام وزارت امور خارجه دست یافت. آرام درآن سال به ایران احضار و بازنشسته شد. بعد از مدتی در پی مصوبه هیئت وزیران، سـفیر کبیـرایران در چین گردید و  حدود چهار سال در این مأموریت باقی ماند و در سال 1353 در دوره شـشم مجلس سنا به عنوان سناتور انتصابی وارد مجلس سنا شد و تا دوره هفتم در این سمت باقی ماند. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357، آرام دستگیر شد و سه سال در بازداشت به سر برد که به تدریج باعث بیمار شدن وی گردید. غلام عباس آرام در 81 سالگی در بیمارستان جم تهران درگذشت. محل دفن: قطعه 12 / ردیف 50 / شماره 44 

منابع:

                                          http://www.bashgah.net http://www.fa.wikipedia.org http://www.iichs.org http://www.rasekhoon.net

ـ فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان . به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.