آرامش، احمد (1287 ـ 30 مهر 1352)

1398/7/30 437 هنرمندان و نام آوران, مهر ماه rating
وزیر دولت های قوام و شریف امامی. او در یزد متولـد  شـد . پدرش میرزا محمدعلی اشتری (مستوفی) کارمند دولت و کارگزار گمرک یزد بود. پس از تحـصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1306 به استخدام اداره فرهنگ یزد در آمد و به شغل معلمی پرداخـت. در سال 1310 برای ادامه تحصیل به کالج امریکایی تهران آمد و سپس موفـق بـه اخـذ لیـسانس اقتـصادسیاسی از »مدرسه سیاسی « شد و مدتی در »شرکت نفت انگلیس و ایران« آبادان مشغول به کـار شـد. وی  همچنین در سازمان راه آهن و اداره محاسبات طرق و شوارع (زیرمجموعـه وزارت راه) و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر فعالیت داشت.

وزیر دولت های قوام و شریف امامی. او در یزد متولـد  شـد . پدرش میرزا محمدعلی اشتری (مستوفی) کارمند دولت و کارگزار گمرک یزد بود. پس از تحـصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1306 به استخدام اداره فرهنگ یزد در آمد و به شغل معلمی پرداخـت. در سال 1310 برای ادامه تحصیل به کالج امریکایی تهران آمد و سپس موفـق بـه اخـذ لیـسانس اقتـصادسیاسی از »مدرسه سیاسی « شد و مدتی در »شرکت نفت انگلیس و ایران« آبادان مشغول به کـار شـد. وی  همچنین در سازمان راه آهن و اداره محاسبات طرق و شوارع (زیرمجموعـه وزارت راه) و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر فعالیت داشت.  آرامش از اعضای »شورای عالی اقتصاد« و »شورای عالی کار« که قوام السلطنه پایه گذار آن بود، گردیدو در »حزب دموکرات ایران« به سمت وزیر کار و تبلیغات و قائم مقام دبیر کل حزب انتخـاب شـد وسردبیری روزنامه حزب به نامهای دیپلمات وبهرام را به عهده گرفت. پس از فروپاشی حزب مـدتی خانه نشین بود و بعد از مرگ قوام، یادداشت های وی را در مجله خواندنی ها منتشر می کرد.  وی در سال 1334 »گروه ترقی خواهان« را بنا نهـاد و در دوره نخـست وزیـری شـریف امـامی (بـرادرهمسرش) به سرپرستی »سازمان برنامه « درآمد و با استعفای شریف امامی در 1340 برکنـار شـد و بـه مخالفت جدی با حکومت شاه پرداخت و با صدور اعلامیه ها و بیانیه ها مخالفتش را اظهار می کـرد تـااین که در سال 1344 زندانی شد و پس از تحمل رنج فراوان در سال 1350 آزاد گردید.  احمد آرامش در 65 سالگی به دست عوامل ساواک در پارک لاله ترور شد و به قتل رسید.  محل دفن: قطعه 7 / ردیف 53 / شماره 30

 منابع: 

                                         http://www.magiran.com http://www.tarikhirani.ir http://www.vista.ir http://www.iichs.org ـ فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.