آریان، قمر (1 فروردین 1301 ـ 23 فروردین 1391)

1399/1/23 488 هنرمندان و نام آوران, فروردین ماه rating
پژوهشگر و استاد دانشگاه. او در قوچان متولدشد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مشهد به پایان برد و به مدت دو سال در دانشسرای مقـدماتی مشهد به تدریس پرداخت. سپس برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1327 لیسانس ادبیات و در سال 1337 مدرک دکترایش را از دانشکده ادبیات گرفت. قمـر آریـان در سـال 1332 بـا عبدالحسین زرین کوب ازدواج کرد و در کنکور دکترا پس از او نفر دوم کشور شد. وی در  دوران  تحصیل  از محضر استادانی چـون بـدیع الزمـان فروزان فـر، احمـد بهمنیـار، علـی اصـغر حکمت، جلال همایی، دکتر محمد معین، دکتر ذبیح اللـه صفا و دکتر حسین خطیبی بهره برد.

پژوهشگر و استاد دانشگاه. او در قوچان متولدشد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مشهد به پایان برد و به مدت دو سال در دانشسرای مقـدماتی مشهد به تدریس پرداخت. سپس برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1327 لیسانس ادبیات و در سال 1337 مدرک دکترایش را از دانشکده ادبیات گرفت. قمـر آریـان در سـال 1332 بـا عبدالحسین زرین کوب ازدواج کرد و در کنکور دکترا پس از او نفر دوم کشور شد. وی در  دوران  تحصیل  از محضر استادانی چـون بـدیع الزمـان فروزان فـر، احمـد بهمنیـار، علـی اصـغر حکمت، جلال همایی، دکتر محمد معین، دکتر ذبیح اللـه صفا و دکتر حسین خطیبی بهره برد. آریان از نخستین  بانوان  فارغ التحصیل دانشکده ادبیات دانشگاه تهـران و عـضو شـورای عـالی علمـی»مرکز دایر ه المعارف بزرگ اسلامی« بود و سالها در دانشگاه ملی به تدریس پرداخت. وی هـمچنـین یک دوره ریاست »هنرستان هنرهای تجسمی« را بر عهـده داشـت و شـش سـال در »هنرسـتان عـالی موسیقی« تدریس کرد. مقالات، اشعار و  ترجمه های وی در مجلات ادب ی مختلفی از جمله ،یغما،سخن ،مهرگان مروارید و راهنمای  کتاببه چاپ رسیده اند و یک دوره یک ساله راهنمای  کتاببه سردبیری او منتـشر شـده اسـت . از جملـه تألیفات و ترجمه های او میتوان این آثار را برشمرد: شرق نزدیک در  تاریخ(اثر: خوری، 1350)؛ کمال الدین  بهزاد(1362)؛چهره مسیح در ادبیات  فارسی(1369)؛خاطر مجموع دیوان حـافظ (1380)؛ جهـان اسـلام: دوران  خلافت(اثر: اشپولر، 1384)؛ زن در  داستانهای قرآن (1388).  قمر آریان در 90 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 88 / ردیف 143 / شماره 10 

زرین کوب، قمر (آریان) آریان، قمر

  منابع: 

 http://www.cgie.org.ir http://www.fa.wikipedia.org http://www.parsine.com http://www.hamshahrionline.irـ

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.