آریان پور، امیرحسین (8 اسفند 1303 ـ 8 مرداد 1380)

1399/5/8 511 هنرمندان و نام آوران, مرداد ماه rating
 جامعه شناس، نویسنده، و اسـتاد دانـشگاه. او در تهران به دنیا آمد. پدربزرگش نایب حسین کاشی بود و از طـرف مـادری بـا سـپهر، مؤلـف ناسـخ التواریخ نسبت داشت. وی در کنار تحـصیل بـه ورزش نیـز پرداخـت و در مـسابقات بـوکس اسـتان خراسان (1321) و وزنه برداری چندملیتی خاور نزدیک (1323) نفر اول شد. پس از طی دوره ابتدایی و متوسطه به لبنان و امریکا رفت و در رشته های گونـاگون چـون  فلـسفه وعلوم تربیتی ، علوم سیاسی و علوم اجتماعی درس خواند. در سـال 1330، در دوره دکتـرای دانـشگاه پرینستون در رشته علوم سیاسی ـ اجتماعی وارد شد، اما آن دانشگاه را ترک کرد و یا اخراج شـد.

 جامعه شناس، نویسنده، و اسـتاد دانـشگاه. او در تهران به دنیا آمد. پدربزرگش نایب حسین کاشی بود و از طـرف مـادری بـا سـپهر، مؤلـف ناسـخ التواریخ نسبت داشت. وی در کنار تحـصیل بـه ورزش نیـز پرداخـت و در مـسابقات بـوکس اسـتان خراسان (1321) و وزنه برداری چندملیتی خاور نزدیک (1323) نفر اول شد. پس از طی دوره ابتدایی و متوسطه به لبنان و امریکا رفت و در رشته های گونـاگون چـون  فلـسفه وعلوم تربیتی ، علوم سیاسی و علوم اجتماعی درس خواند. در سـال 1330، در دوره دکتـرای دانـشگاه پرینستون در رشته علوم سیاسی ـ اجتماعی وارد شد، اما آن دانشگاه را ترک کرد و یا اخراج شـد. در سال 1335 دوره دکترای ادبیات فارسی، و در سال 1339 دوره دکترای فلسفه و علوم تربیتی دانـشگاه تهران را گذراند و مدرک دکتری گرفت.  آریانپور، نویسندگی را از نوجوانی آغاز کرد و صرفاً به حرفه معلمی پرداخـت. او در اداره کـلاس وشیوه تدریس، پایبند ضوابط و مقررات جاری دانـشگاهی نبـود و آن را بـه شـیوه خـاص خـود اداره میکرد. وی به زبان انگلیسی تسلط داشت و با زبان هـای عربـی، فرانـسوی و آلمـانی آشـنا بـود و ازنخستین جامعه شناسان ایرانی به شمار میرفت و بسیاری از واژگان علوم اجتماعی را به زبان فارسـی معادل سازی کرد. او مرامی سوسیالیستی داشت و چپ گرا بود، اما ظاهراً به هیچ حزب و سازمان سیاسـی وابـسته نبـود،ولی چپگرایان ایرانی از نظرات و اندیشه هایش الهام می گرفتند. وی بـر ایـن بـاور بـود کـه تنهـا راه تحول جامعه آن است که طبقات فرودست جامعه، هر چه زودتر، سکان جامعـه را از دسـت طبقـات فرادست که نقشی در تولید دستاوردهای مادی و معنوی ندارند بازستانند و این تحول، جز با انقـلاب و دگرگونی بنیادین که سراسر جامعه را فرا گیرد،امکانپذیر نیست . وظیفه روشنفکران نیز چیزی جـزبیداری طبقات فرودست و بخشیدن ایمان و امید در راه رسیدن به این هدف نیست.  آریانپور، مقالات متعددی در مجلاتی چون: فرهنگ ،نو ،صدف جهان ،نو سپیده ،فردا ،سـخن کتـاب،هفته نامه دانشسرا ی عالی ، پیام نوین ،فردوسی ،کلک ودنیا نوشـت و حـدود 20 عنـوان کتـاب نیـزترجمه و تألیف کرد. از ترجمه های معروف او میتوان به : دشمن مردم  (ایبسن، 1338)،تـاریخ تمـدن (ویل دورانت، 40 ـ 1338)؛ سیر فلسفه در ایران (اقبال لاهوری، 1347)؛ و از اقتباس ها و تألیفات وی نیز به: زمینه جامعه شناسی (آگ برن و نیم کف، 1344)؛فرویدیسم بـا اشـاراتی بـه ادبیـات و عرفـان(1357)؛ایبسن آشوبگرای (1348)؛در آستانه رستاخیز (1330)؛ و اجمـالی ازجامعـه شناسـی هنـر (1354) اشاره کرد.  امیرحسین آریان پور در 77 سالگی در تهران درگذشت. محل دفن: آرامگاه 679 

منابع: 

 http://www.successfuliranian.blogfa.com

 http://www.aftabnews.ir  http://www.a-h-aryanpour.mihanblog.com

 http://www.nlai.ir

 http://www.tarikhsazan.ir

ـ »آریان پور، امیرحسین«. فرهنگنامه کودکان و ،نوجوانان ج 11. 

ـ صبور،داریوش فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن.با نظارت حسن انوری.تهران:سـخن، 1387ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.