آرین پور، یحیی (1278 ـ 1364)

1396/12/23 423 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating
شاعر، مترجم و پژوهشگر تاریخ ادبیات معاصر ایران. او از نوادگان عباس میرزای قاجار بود و در تبریز به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همانجا گذراند.از معلمان او میتوان از ابوالقاسم فیوضات و احمـد کـسروی، و از همدرسـانش رعـدی آذرخـشی ومحمدحسین شهریار را نام برد. او از دوران جوانی به نویسندگی و شاعری علاقه داشت از اینرو در سال ششم دبیرستان، 6 شماره از مجله ادب  را انتشار داد و اشعارش را با تخلص »دانش« در مجلات سخن ویغمـا  بـه چـاپ رسـاند.

شاعر، مترجم و پژوهشگر تاریخ ادبیات معاصر ایران. او از نوادگان عباس میرزای قاجار بود و در تبریز به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همانجا گذراند.از معلمان او میتوان از ابوالقاسم فیوضات و احمـد کـسروی، و از همدرسـانش رعـدی آذرخـشی ومحمدحسین شهریار را نام برد. او از دوران جوانی به نویسندگی و شاعری علاقه داشت از اینرو در سال ششم دبیرستان، 6 شماره از مجله ادب  را انتشار داد و اشعارش را با تخلص »دانش« در مجلات سخن ویغمـا  بـه چـاپ رسـاند. آرینپور خدمات دولتی اش را در وزارت دارایی آغاز کرد و در همان دوران، زبان روسی را فرا گرفت و با زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیز آشنا گردید و سرانجام در سال 1332 بازنشسته شد. پـس از آن به عنوان مترجم در راه آهن دولتی مشغول به کار گردید و  همزمان بـه تـألیف و ترجمـه پرداخـت. در سال 1346 کتاب ناصرخسرو و اسماعیلیان (تألیف برتلس ) و سـپس خـاطرات سـیمونیچ را ترجمـه کرد. اثر مشهور آرینپور کتاب دو جلدی ازصبا تا نیما نـام دارد کـه در سـال 1350 انتـشار یافـت وادبیات دو قرن اخیر کشور را بررسی کرده است. پس از آن، جلد سوم ایـن کتـاب بـا نـاماز نیمـا تـاروزگار ما به ویراستاری احمد سمیعی گیلانی در سال 1374 انتشار یافت. یحیی آرین پور در 86 سالگی پس از یک سال بیماری درگذشت.  محل دفن: قطعه 96 / ردیف 104 / شماره 4

  منابع: 

http://www.forum.iranvij.ir http://www.rasekhoon.net/mashahir http://www.fa.wikipedia.org http://www.tebyan-zn.ir/famous-man.html

http://www.shahrmajazi.com

   http://www.vista.irـ

 صبور، داریوش. فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن. با نظارت حسن انوری. تهران: سخن، 1387.  ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.