آزاد، عبدالقدیر (1 مرداد 1270ـ 1352)

1396/12/23 400 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating
 روزنامه نگار و فعال سیاسی. او در سبزوار متولد شد. پدرش کشاورز و خرده مالک بود. او پس از گذراندن تحصیلات مقـدماتی در زادبـوم خـود، در »اداره پـست مشهد« به کار گمارده شد و مدتى نیز به کار قضاوت پرداخت؛ با این همه، کار ادارى را دنبال نکرد.وی در سال 1302، امتیاز روزنامه آزاد را دریافت کرد. این روزنامه تنـدرو ، مقـالات  منتقدانـه اى علیـه دولت انتشار مى داد که البته چندین بار توقیف شد و سـردبیر آن در زمـان  رضاشـاه  سـال هـا  زنـدانی گردید.  بعد از شهریور 1320، عبدالقدیر از زندان آزاد شد و روزنامه اش مجدداً انتشار یافـت .

 روزنامه نگار و فعال سیاسی. او در سبزوار متولد شد. پدرش کشاورز و خرده مالک بود. او پس از گذراندن تحصیلات مقـدماتی در زادبـوم خـود، در »اداره پـست مشهد« به کار گمارده شد و مدتى نیز به کار قضاوت پرداخت؛ با این همه، کار ادارى را دنبال نکرد.وی در سال 1302، امتیاز روزنامه آزاد را دریافت کرد. این روزنامه تنـدرو ، مقـالات  منتقدانـه اى علیـه دولت انتشار مى داد که البته چندین بار توقیف شد و سـردبیر آن در زمـان  رضاشـاه  سـال هـا  زنـدانی گردید.  بعد از شهریور 1320، عبدالقدیر از زندان آزاد شد و روزنامه اش مجدداً انتشار یافـت . در سـال 1325، به قوام السلطنه نزدیک شد و جزو مؤسسان »حـزب  دمـوکرات  ایـران « گردیـد و روزنامـه  خـود  را در اختیار حزب گذارد. او خود  کاندیداى نمایندگى مجلـس  شـورا شـد و در دوره پـانزدهم  بـه  وکالـت  مجلس رسید. در ابتداى تشکیل مجلس، از »فراکسیون حزب دموکرات« خارج شد و با دولت به مخالفـت پرداخـت و در تمام دوره پانزدهم نقش اقلیت را بازى کـرد . در دوره شـانزدهم مجلـس مجـدداً  از سـبزوار  بـه نمایندگی انتخاب گردید که در این دوره نیز جزو اقلیت تندرو به رهبری دکتر مصدق بود.در همان زمان، »جبهه ملى ایران « شکل گرفت و آزاد هم به این جبهه پیوست و  از افراد مؤثر و متنفـذ  آن گردید. در اواخر دوره شانزدهم، آزاد  »حزب استقلال « را تشکیل داد و  از جبهه ملـى  کنـاره گیـرى  کرد و  در صف مخالفان دولت مصدق در  مجلس قـرار  گرفـت . او اولـین  کـسى  بـود  کـه  در مجلـس  شانزدهم، مصدق را مورد حمله شدید  قرار داد. آزاد در دوره هفدهم مجلس شورا وکیل مجلس نـشد اما مخالفت خود را از طریق روزنامه با دکتر مصدق ادامه داد و به سپهبد زاهدى نزدیک شد. در مرداد 1332 به علت تندروی هاى روزنامه آزاد، او را توقیف کردند، اما در 28 مرداد رهایی یافت وبار دیگر حزب استقلال را فعال کرد؛ لکن، نه وکیل شد و نه اجازه یافت روزنامه را منتشر کند. تنهـا ، ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملى »شرکت سهامى فرش ایران« به او سپرده شـد و چنـد سـالى  در آن سمت بود. وی در اواخر عمر بیمار شد و حالت متعادلى نداشت.  عبدالقدیر آزاد در 80 سالگى درگذشت. محل دفن: آرامگاه شماره 529 

منابع: 

http://www.fa.wikipedia.org

   http://www.rasekhoon.netـ

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.  ـ مجله  وحید 

 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.