آزاد، میرزا علی اصغر (1296 ـ اول مرداد 1377)

1399/5/1 372 هنرمندان و نام آوران, مرداد ماه rating

اسـتاد دانـشگاه و فیزیکـدان. او در نیریـز فـارس متولد شد . نیای مادری وی حاج شیخ محمدصادق از بنیانگذاران حوزه علمیه شیراز بود. وی پـس ازسپری نمودن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش در سن دوازده سالگی در پی سرودن غزلیـاتی نغـز بـه پیشنهاد ریاست فرهنگ فارس به استخدام اداره آموزش و پرورش درآمد و با وجود صغر سن فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. بعد از گذشت یک سال به فراگیری دروس مقدماتی فقه در مدرسه علمیـه مقیمیه شیراز پرداخت.

اسـتاد دانـشگاه و فیزیکـدان. او در نیریـز فـارس متولد شد . نیای مادری وی حاج شیخ محمدصادق از بنیانگذاران حوزه علمیه شیراز بود. وی پـس ازسپری نمودن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش در سن دوازده سالگی در پی سرودن غزلیـاتی نغـز بـه پیشنهاد ریاست فرهنگ فارس به استخدام اداره آموزش و پرورش درآمد و با وجود صغر سن فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. بعد از گذشت یک سال به فراگیری دروس مقدماتی فقه در مدرسه علمیـه مقیمیه شیراز پرداخت.

او به دلیل علاقه به تحصیل علوم جدیـد، دروس حـوزوی را رهـا کـرد و دردبیرستان مشغول به تحصیل گردید. وی در 1311 پس از کسب رتبه اول در استان فارس عازم تهـران شد و در رشته فیزیک و شیمی در دانشسرای عالی به تحصیل پرداخت. سه سال بعد موفـق بـه اخـذلیسانس با رتبه اول گردید. در سال 1317 با استفاده از بورس دولتی، در دانشگاه لـوزان سـوئیس بـه تحصیل ادامه داد. او در عرض سه سال و نیم به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترای فیزیـک نایـل آمد و به ایران بازگشت. وی در سالهای 1334-1335 اولین نفـری بـود کـه از طـرف دانـشگاه تهـران بـرای گذرانـدن دوره آموزشی مربوط به علوم هسته ای به امریکا رفت و از دانشگاه شیکاگو مهندسی علوم و فنون هـسته ای دریافت کرد . همچنین یک دوره دو ماهـه فـشرده در مـورد شـتاب دهنـده هـای ذرات را در دانـشگاه بوستون با موفقیت پشت سرگذاشت. خدمات اداری وی در دانشگاه تهران از سال 1320 و با سمت دانشیاری دانشکده علـوم آغـاز شـد.

 پـس ازپایه گذاری کرسی الکتریسیته و الکترونیک به تدریس مربوط به آن رشته همت گماشت و در سال 1322 بـه رتبه استادی مفتخر شد. در پی برعهده گرفتن مسئولیت تأسیس »مرکز اتمی دانشگاه تهران« و ساخت راکتوراتمی، کلنگ عملیات ساختمان را در سال 1340 به زمین زد. همچنین با سایر همکارانش اقـدام بـه تأسـیس آزمایشگاه های الکترونیک، شیمی هسته ای و سنجش تابش برای مرکز اتمی نمود. در سال 1346 مرکز اتمـی دانشگاه رسماً به ریاست وی آغاز به کار کرد که این حضور به مدت دوازده سال ادامه داشـت. وی در کنـارفعالیت های علمی به تدریس نیز مشغول بود و در 1362 به افتخار بازنشستگی نایل آمد. میرزا علی اصغر آزاد در سال 1350 به عنوان نماینده مردم اصطهبانات و نیریز به دوره بیـست و سـوم مجلس شورای ملی راه یافت.  از سایر  فعالیتهای علمی وی  میتوان به نمایندگی ایران در پیمان سنتو(1337)؛ شرکت در کنفرانس علوم و تکنولوژی هسته ای بوشهر به دعوت سازمان انرژی اتمی (1364)؛ و حضور در یکصدمین سـال کـشف رادیواکتیویته (1375) اشاره نمود . او همچنین از طرف آژانس بین المللی انـرژی اتمـی دو بـار بـه عنـوان رئیس شورای حکام انتخاب شد. وی با همکاری مؤسسه فرهنگی »بنیاد دانشنامه بـزرگ فارسـی« کتـاب علم در جهان امروز ( 2 جلد ) را از فرانسه به فارسی ترجمه کرد.  میرزا علی اصغر آزاد در 81 سالگی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 76 / ردیف 96 / شماره 7 

 منابع: 

   http://www.tdd.ir  http://www.rc.majlis.ir

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هدایت و شهره دریایی؛ بـا همکـاری راضـیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.