آژیر، احمد (1291 ـ بهار 1363)

1396/12/23 427 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating

پزشک و متخصص آزمایشگاه. او تحـصیلات پزشـکی را در سـال1316 در دانـشکده پزشـکی دانـشگاه تهـران بـه پایـان رسـاند و پایـان نامـه اش را دربـاره تـشخیص آزمایشگاهی تب مالت با درجه ممتاز ارائه داد. او سـپس بـا سـمت دسـتیار در آزمایـشگاه ابـن سـینامشغول به فعالیت شد و در سال 1323 رئیس درمانگاه ابن سینا و شش سـال بعـد رئـیس آزمایـشگاه آنجا گردید. 

پزشک و متخصص آزمایشگاه. او تحـصیلات پزشـکی را در سـال1316 در دانـشکده پزشـکی دانـشگاه تهـران بـه پایـان رسـاند و پایـان نامـه اش را دربـاره تـشخیص آزمایشگاهی تب مالت با درجه ممتاز ارائه داد. او سـپس بـا سـمت دسـتیار در آزمایـشگاه ابـن سـینامشغول به فعالیت شد و در سال 1323 رئیس درمانگاه ابن سینا و شش سـال بعـد رئـیس آزمایـشگاه آنجا گردید.  آژیر مدتی نیز در آزمایشگاه های هماتولوژی بیرمنگام، منچستر و لندن مشغول به کـار بـود و پـس ازبازگشت به تهران مسئول آزمایشگاه تازه تأسیس بیمارسـتان هـزار تختخـوابی (پهلـوی ) گردیـد . او ازمؤسسان »مرکز انتقال خون« شیر و خورشید سرخ به شمار میرود. وی پزشکی ادبدوست بود و بـه شعر، موسیقی و کوهنوردی علاقه فراوانی داشت. احمد آژیر در 72 سالگی درگذشت.

  محل دفن: آرامگاه 4377 

منابع: 

 http://www.iranmedicallab.blogfa.com

 http://www.skbtc.ir

 افشار، ایرج؛ نیکویه، محمود. نادره کاران(سوگنامه نامآوران فرهنگی و ادبی). تهـران : قطـره، 1383. ص 557. 

 ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.