آسیایی، نصرت ﷲ (1320- 14 دی 1365)

1398/10/14 701 هنرمندان و نام آوران, دی ماه rating
image

سرتیپ خلبان هوانیروز (شـهید ). او در کرمانـشاه متولـدشد و پس از گذراندن تحصیلات، وارد آموزشگاه درجه داری گردید . وی بعد از دریافت مدرک دیپلم به دانشکده افسری و پس از طی دروس مربوطه، در سال 1354 به دانشکده خلبانی راه یافت. آسیایی با موفقیت دوره دانشکده را به پایان رسـاند و بعـد از چنـدی بـه عنـوان یکـی از فرمانـدهان هوانیروز آغاز به کار کرد. وی در دوران انقلاب اسلامی به فرمان امـام  خمینـی (ره) بـه جمـع مـردم انقلابی پیوست و مخالفت خود را با حکومت سلطنتی اعلام کرد.

 سرتیپ خلبان هوانیروز (شـهید ). او در کرمانـشاه متولـدشد و پس از گذراندن تحصیلات، وارد آموزشگاه درجه داری گردید . وی بعد از دریافت مدرک دیپلم به دانشکده افسری و پس از طی دروس مربوطه، در سال 1354 به دانشکده خلبانی راه یافت. آسیایی با موفقیت دوره دانشکده را به پایان رسـاند و بعـد از چنـدی بـه عنـوان یکـی از فرمانـدهان هوانیروز آغاز به کار کرد. وی در دوران انقلاب اسلامی به فرمان امـام  خمینـی (ره) بـه جمـع مـردم انقلابی پیوست و مخالفت خود را با حکومت سلطنتی اعلام کرد.

 بعد از پیـروزی انقـلاب اسـلامی وشروع فعالیت ضد انقلاب در کردستان، او راهی مناطق بحرانزده شد و در یک نوبت به اسارت آنـان درآمد، اما او و همراهانش آزاد گردیدند و به خدمت بازگشتند.  وی گذشته از خدمات شایان در زمان مسئولیتش، برای انتقال تجربیاتش به دیگـر پرسـنل نظـامی، دو کتاب به نام های روش های جاری و شرح  وظایف را به رشته تحریر درآورد. با شروع جنگ تحمیلی، آسیایی حضور مستمری در جبهه ها داشت و لیاقت و کارآمدی خود را بارهـا به اثبات رسانید. طرحهای عملیاتی او نتایج بسیار خوبی داشت و الگویی برای فرماندهان دیگـر شـد. وی  در یکی از سرکشی هایش در سال 1365 به قرارگـاه نیروهـای رزمنـده، متوجـه حملـه احتمـالی دشمن گردید و به سرعت دستور تخلیه آن قرارگاه به محل دیگر را صادر کرد. او بـا ایـن دسـتور بـه موقع، قبل از عملیات، عده زیادی از رزمندگان را از خط دور ساخت و باعث حفظ جان آنان شد، اما خود به همراه چند تن دیگر هدف بمباران دشمن قرار گرفت.  نصرﷲ آسیایی در 45 سالگی به شهادت رسید.

محل دفن: قطعه 53/ ردیف 58/ شماره 13 

منابع: 

ـ پوربزرگ (وافی)، علیرضا . صحیفه پرواز(زندگینامه شهدای هوانیروز). تهران : انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1369، ص 18-21. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.