آقازمانی، علی اصغر (1331 - 7 تیر 1360)

1399/4/7 360 هنرمندان و نام آوران, تیر ماه rating

رئیس دفتـر رئـیس مجلـس و عـضو حـزب جمهـوری اسلامی (شهید). او در شهر نراق متولد  شد  و از ده سالگی در تهران زندگی کرد . در سال 1349 موفق به اخذ دیپلم شد و در همان سال به دانشکده حسابداری شرکت نفت راه یافت  و تحصیلات خـود راتا درجه فوق لیسانس ادامه دا د. وی به دلیل علاقه به مسائل مـذهبی، در کـلاس هـای قـرآن و عربـی مساجد شرکت میکرد تا جایی که به تشکیل  هیئت های مذهبی و ارشاد کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف پرداخت و در نهایت، با جریان ها ی سیاسی ـ مـذهبی مخـالف رژیـم پهلـوی همـراه گردیـد .

رئیس دفتـر رئـیس مجلـس و عـضو حـزب جمهـوری اسلامی (شهید). او در شهر نراق متولد  شد  و از ده سالگی در تهران زندگی کرد . در سال 1349 موفق به اخذ دیپلم شد و در همان سال به دانشکده حسابداری شرکت نفت راه یافت  و تحصیلات خـود راتا درجه فوق لیسانس ادامه دا د. وی به دلیل علاقه به مسائل مـذهبی، در کـلاس هـای قـرآن و عربـی مساجد شرکت میکرد تا جایی که به تشکیل  هیئت های مذهبی و ارشاد کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف پرداخت و در نهایت، با جریان ها ی سیاسی ـ مـذهبی مخـالف رژیـم پهلـوی همـراه گردیـد .

 هنگامی که »حسینیه ارشاد « شروع به فعالیت کرد در زمره  مـستمعان علاقـه منـد دکتـر شـریعتی قـر ار گرفت و تا زمان تعطیلی حسینیه در سال 1351، به رفت وآمد در آنجا ادامه داد. سپس، فعالیت خـودرا در مساجد »جاوید« و »قبا«  دنبال کر د و بـه تشکیل کلاسهای عقیدتی این مساجد کمک کرد. طـی  حضور در این کلاس ها با شهید دکتر بهشتی آشنا شد.  به هنگ ام اوج گیری حرکتهای انقلابی، وی درکمیته برگزاری راهپیمایی های تهران و پس از انقلاب، نیز در »کمیته مرکزی انقـلاب اسلامی«، نقشی  فعال داشت. بابرپایی »حزب جمهوری اسلامی«، به این حزب پیوست و به سرپرستـی واحد دانشجویی منـصوب شد. آقازمانی به هنگام تشکیل »جهاد سـازندگی«، بـه عنـوان نماینـده حـزب در جهـاد بـه همکـاری پرداخت. همچنین، در نهاد انقلابی »نهضت سوادآموزی « فعالانه کوشید. سپس به عنوان مـسئول دفتـرآقای هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) انتخاب شد.  علی اصغر آقازمانی  در 29 سالگی در فاجعه انفجـار دفتـر مرکـزی حـزب جمهـوری اسـلامی    توسـط منافقین، به شهادت رسید.

محل دفن: آرامگاه شهدای 72 تن

 منابع: 

http://www.aksnaragh.blogfa.com

 http://www.tebyan.net http://www.jafarinaragh.blogfa.com

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.