آقاولی، محمود (1300 - اسـفند 1371)

1398/12/1 395 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
  ریاضـیدان و اسـتاد دانـشگاه. او در تهـران بـه دنیـا آمـد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به پایان رساند و سپس وارد دانشسرای عالی شد و بـه تحصیل در رشته ریاضی پرداخت. وی در سال 1323 موفق به اخذ لیسانس ریاضیات شد و مدتی بـه تدریس در دبیرستان ایران و آلمان مشغول گردید. سپس در سـال 1327 بـه سـمت معـاون کتابخانـه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منصوب شد. او در سال 1330 با قبولی بـه عنـوان نفـر اول درکنکور اعزام محقق به آلمان، راهی این کشور شد و با اتمام این دوره به ایران بازگـشت
 

 ریاضـیدان و اسـتاد دانـشگاه. او در تهـران بـه دنیـا آمـد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به پایان رساند و سپس وارد دانشسرای عالی شد و بـه تحصیل در رشته ریاضی پرداخت. وی در سال 1323 موفق به اخذ لیسانس ریاضیات شد و مدتی بـه تدریس در دبیرستان ایران و آلمان مشغول گردید. سپس در سـال 1327 بـه سـمت معـاون کتابخانـه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منصوب شد. او در سال 1330 با قبولی بـه عنـوان نفـر اول درکنکور اعزام محقق به آلمان، راهی این کشور شد و با اتمام این دوره به ایران بازگـشت، امـا دوسـال بعد، در پی قبولی مجدد در کنکوری مشابه راهی آلمان و سپس  فرانـسه شـد و پـس از چهـار سـال تحصیل در دانشگاه پاریس موفق به اخذ درجه دکترا در ریاضیات عالی از آن دانشگاه گردیـد . وی در مراجعت دوباره به کشور پس از اخذ دکترا، چهار سال معاونت کتابخانه دانـشکده علـوم را عهـده دار بود و نیز با عنوان دانشیار گروه ریاضیات در این دانشکده و سایر دانـشکده هـا  بـه تـدریس اشـتغال داشت و این امر تا سال 1359 که با رتبه ده استادی بازنشسته شد ادامه یافت. آقاولی علاوه بر فعالیتهای آموزشـی، بـه امـر تحقیـق نیـز پرداختـه و در کنـار مقالـه هـای متعـدد، کتابهایی تألیف نموده است که از آن جمله اند: آنالیز انتگرالهای چندگانـه و آنـالیزبرداری (1363)؛ مبانی حساب دیفرانسیل و انتگرال (1345)؛ و حساب عددی (1341). 

محمود آق اولی در 71 سالگی درگذشت. محل دفن: قطعه 16 / ردیف 57 / شماره 56 

منابع: 

http://www.noormags.com

  http://www.IranologyFoundation/Farhikhteganـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.