آقایی راد، عباس (1329 ـ 1359)

1396/12/24 423 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating

 همافر هوانیروز (شهید). او در تهران به دنیا آمد و تحـصیلاتش رادر مدارس اسلامی گذراند و در سال 1351 به استخدام هوانیروز در آمد. وی دورههای تخصـصی و فنی را با موفقیت به اتمام رساند و با عنوان همافر شروع به فعالیت کرد. با شروع انقلاب اسلامی، او به جمع معترضان به حکومت پیوست و با پخش اعلامیه های امام خمینی(ره) در محیط کار، اقدامات انقلابی خود را آغاز کرد. آقایی راد بر اثر این اقدامات، تحت کنترل شدید ضد اطلاعات ارتش قرار گرفت.

 همافر هوانیروز (شهید). او در تهران به دنیا آمد و تحـصیلاتش رادر مدارس اسلامی گذراند و در سال 1351 به استخدام هوانیروز در آمد. وی دورههای تخصـصی و فنی را با موفقیت به اتمام رساند و با عنوان همافر شروع به فعالیت کرد. با شروع انقلاب اسلامی، او به جمع معترضان به حکومت پیوست و با پخش اعلامیه های امام خمینی(ره) در محیط کار، اقدامات انقلابی خود را آغاز کرد. آقایی راد بر اثر این اقدامات، تحت کنترل شدید ضد اطلاعات ارتش قرار گرفت. در بهمن مـاه 1357 و اوج گیری مبارزات مردم علیه نظام پهلوی، به عنوان یکی از همافران پیشرو به مقابلـه مـسلحانه بـاایادی شاه پرداخت. وی در تصرف پادگانها نقش عمـدهای داشـت و رهبـری بخـشی از مبـارزان راعهده دار بود . با پیروزی انقلاب اسلامی و آشـوب آفرینـی ضـدانقلاب در کردسـتان، او فعالانـه بـرای سرکوب دشمنان در صحنه نبرد حاضر گردید. با شروع جنگ تحمیلی، وی یکی از هماهنگ کنندگان عملیات علیه دشمن بود و اکثر اوقات در پادگان و اتاق عملیات به سر می برد. عباس آقایی راد با شنیدن پیام امام خمینی (ره) مبنی بر شکستن حصر آبادان، در سال 1359 داوطلبانه به منطقه اعزام گردید و بعد از نبردی نمایان مورد هدف دشمن بعثی قرار گرفت ودر 30سـالگی بـه شهادت رسید.

محل دفن: قطعه 24 / ردیف 77 / شماره 29 

 منابع: 

ـ پوربزرگ (وافی)، علیرضا

. صحیفه پرواز(زندگینامه شهدای هوانیروز). تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1369، ص25-28.  ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.