آگاه، غلامرضا ( - 1365)

1396/12/24 529 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating

پسته کار. او در یزد به دنیا آمد. آگاه »بنیان گذار مزارع و باغهای پسته در رفسنجان « است. وی برای این کار، به سرمایه بالایی نیاز داشت کـه از طریـق جـذب منـابع مـالی اهالی متمول یزد، سرمایه مورد نیاز را تأمین نمود. به این ترتیب، پایه های کـسب و کـار را در ناحیـه رفسنجان مستقر کرد. به هنگام جنگ جهانی دوم، وی مغز پسته را به نام »جیره کماندو«  هـمزمـان بـهارتش متفقین و نیز آلمان فروخت و به این ترتیب زمینه فروش محصول باغهای پـسته رفـسنجان بـه کشورهای اروپایی و آمریکا را فراهم کرد. 

پسته کار. او در یزد به دنیا آمد. آگاه »بنیان گذار مزارع و باغهای پسته در رفسنجان « است. وی برای این کار، به سرمایه بالایی نیاز داشت کـه از طریـق جـذب منـابع مـالی اهالی متمول یزد، سرمایه مورد نیاز را تأمین نمود. به این ترتیب، پایه های کـسب و کـار را در ناحیـه رفسنجان مستقر کرد. به هنگام جنگ جهانی دوم، وی مغز پسته را به نام »جیره کماندو«  هـمزمـان بـهارتش متفقین و نیز آلمان فروخت و به این ترتیب زمینه فروش محصول باغهای پـسته رفـسنجان بـه کشورهای اروپایی و آمریکا را فراهم کرد.  آگاه تنها به معرفی محصولات خود بسنده نکرد؛ هنگامی که »نیل آرمسترانگ « نخستین فضانوردی که پا بر کره ماه گذاشت، به ایران آمد، هدیه ویژهای، از پسته ایرانی به عمل آمده در باغهـای رفـسنجان،به وی اهدا کرد. بعدها به واسطه این فضانورد آمریکایی بود که پسته ایـران بـه بـازار نیویـورک و بـهدنبال آن اکثر نقاط ایالات متحده آمریکا صادر شد.  از آگاه به عنوان »پدر صنعت نوین پسته در ایران« یاد مـیشـود . وی در آن زمـان پـسته را محـصولی باارزش و درآمدزا یافته بود که می توانست خاستگاه آن را به رشد و توسعه برسـاند. سـالهـا پـس ازفوت وی و با گذشت چند دهه از ترویج و توسعه صنعت و تجارت پسته در ایران، سرمایه گذاری وتلاشهای وی نتیجه داد و امروز درآمد ارزی حاصل از آن، بسیار بالاست.  منوچهر آگاه،  اقتصاددان ، فرزند وی بود.  غلامرضا آگاه در تهران درگذشت. 

 محل دفن: آرامگاه شماره 960 

منابع: 

http://www.tarikhe-moaser.blogfa.com http://www.tejarat.donya-e-eqtesad.com

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.