آگاه، منوچهر (1309 – 13 شهریور 1391)

1399/6/13 418 هنرمندان و نام آوران, شهریور ماه rating

اقتصاددان . وی در رفسنجان دیده به جهان گـشود. دوره ابتدایی را در مدرسه ایرانشهر کرمان و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان البرز تهران به پایـان رسـاندو حائز رتبه اول در ایران شد و به دریافت مدال نائل گردید. در سال 1327 برای ادامه تحـصیل عـازم انگلستان شد و در ساوث همپتون لندن به تحصیل در رشته اقتصاد ادامه داد. او موفق به اخذ مـدارک لیسانس و فوق لیسانس رشته اقتصاد از دانشکده اقتصاد و علـوم سیاسـی دانـشگاه کمبـریج شـد. در همان زمان، ریاست انجمن مسلمانان دانشگاه را برعهده داشت و پیـشنهاد کمبـریج را بـرای تـدریس درس اقتصاد در سال اول رد کرد

 اقتصاد دان . وی در رفسنجان دیده به جهان گـشود. دوره ابتدایی را در مدرسه ایرانشهر کرمان و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان البرز تهران به پایـان رسـاندو حائز رتبه اول در ایران شد و به دریافت مدال نائل گردید. در سال 1327 برای ادامه تحـصیل عـازم انگلستان شد و در ساوث همپتون لندن به تحصیل در رشته اقتصاد ادامه داد. او موفق به اخذ مـدارک لیسانس و فوق لیسانس رشته اقتصاد از دانشکده اقتصاد و علـوم سیاسـی دانـشگاه کمبـریج شـد. در همان زمان، ریاست انجمن مسلمانان دانشگاه را برعهده داشت و پیـشنهاد کمبـریج را بـرای تـدریس درس اقتصاد در سال اول رد کرد. سپس در دانشگاه آکسفورد به تحصیل دوره دکتری پرداخـت و درسال 1337 درپی ارائه پایان نامهاش در مورد بانک شاهی و توسعه اقتصادی ایران دکتـرای اقتـصاد رادریافت کرد. وی در آکسفورد نیز ریاست مجمع شرقیها را برعهده داشت. آگاه پس از بازگشت به ایران در سال 1338 بـا سـمت کارشـناس اقتـصادی در بانـک ملـی بـه کـار پرداخت. دو سال بعد ریاست تحقیقات و آمـار و اداره بررسـی اقتـصادی بانـک مرکـزی را برعهـده گرفت و در سال 1342 از سوی »صندوق بین المللی پول« به عنوان کارشـناس بـرای تاسـیس بانـک مرکزی به سیرالئون رفت. سال بعد خدمت در بانک مرکزی را ترک گفت و مدتی به تـدریس اقتـصاد و بانکداری در دانشگاه های تهران و ملی (شهید بهشتی ) پرداخت. در مـرداد سـال 1344 در صـندوق بین المللی پول مشغول به کار شد. در آبان 1347 مجددا بـه خـدمات دولتـی روی آورد و سرپرسـتی دانشکده اقتصاد و ریاست »مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهـران« را بـر عهـده گرفـت. او بـین سالهای 1352 تا 1357 در سمتهای معاونت وزارت دارایی، معاونت امور سیاسـی وزارت کـشور،وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه مشغول خدمت بود. از سایر فعالیتهای وی میتوان به تدریس در مدرسه عالی بازرگـانی و عـضویت  در هیـأت مـدیره بانک توسعه صنایع و معادن ایران، شورای ملی آموزش و پرورش، شورای عـالی مؤسـسه بانکـداری ایران، هیات مدیره سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، هیات امنای مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وعضویت در گروه کارشناسان آنکتاد (سازمان تجارت و توسعه ملل متحد) اشاره کرد. او در طول خـدمت خـود بـه عنـوان نماینـده ایـران و کارشـناس امـور اقتـصادی در کنفـرانس هـا و اجلاسهای متعددی از جمله کنفرانس عالی بازرگانی، کنگره اعتبارات کشاورزی، اجلاس های سالانه بانک توسعه امریکایی، مدرسه بین المللی بانکداری (هلند)، کنفرانس منطقـه ای بانـکهـای توسـعه ای آسیا و کنفرانس اکافه، و اجلاس سازمان توسعه صنعتی شـرکت داشـت. وی همچنـین بـرای بهبـود موقعیت ایران در بانک توسعه آسیا بسیار فعالیت کرد. او مقالات بسیاری را از فرانسه و انگلیسی ترجمه یا به این زبانهـا بـه رشـته تحریـر درآورده کـه در نشریات مختلف به چـاپ رسـیده اسـت. وی از سـال 1341 تـا 1354 فـصلنامه ای را بـه نـام مجلـه تحقیقات اقتصادی  که به موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران اختصاص داشت، به زبان انگلیسی منتشر میکرد و همچنین کتاب ملاحظاتی در باره توسعه اقتصادی ایران نوین و علم اقتصاد را تـالیف نموده است. منوچهر آگاه در 82 سالگی در لندن درگذشت.

  محل دفن: آرامگاه شماره 960 

منابع: 

http://www.tarikhe-moaser.blogfa.com  http://www.azadamirkhizi.blogfa.com  http://www.fa.wikipedia.org 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.