آل احمد، سید شـمس الـدین (تیـر 1308ــ 14 آذر 1389)

1398/9/14 799 هنرمندان و نام آوران, آذر ماه rating
image

نویـسنده و پژوهـشگر. او در تهـران درخانوادهای روحانی به دنیا آمد. پـدرش آیـت ﷲ سیدابوالحـسن طالقـانی بـود. تحـصیلات ابتـدایی ومتوسطه را در تهران گذراند و فوق لیسانس فلـسفه و علـوم تربیتـی را از »دانشـسرای عـالی تهـران« گرفت و مدتها به عنوان دبیر آموزش و پرورش خدمت نمود و نیز در دانشکده علوم تربیتـی و پـساز آن در »مدرسه بهیاری « ادبیات تدریس کرد. او دوره عکاسی سینما را در آلمـان گذرانـد و پـس از انقلاب اسلامی، مؤسسه انتـشاراتی رواق را تأسـیس کـرد و بـه نـشر آثـار بـرادرش جـلال آل احمـدپرداخت.

نویـسنده و پژوهـشگر. او در تهـران درخانوادهای روحانی به دنیا آمد. پـدرش آیـت ﷲ سیدابوالحـسن طالقـانی بـود. تحـصیلات ابتـدایی ومتوسطه را در تهران گذراند و فوق لیسانس فلـسفه و علـوم تربیتـی را از »دانشـسرای عـالی تهـران« گرفت و مدتها به عنوان دبیر آموزش و پرورش خدمت نمود و نیز در دانشکده علوم تربیتـی و پـساز آن در »مدرسه بهیاری « ادبیات تدریس کرد. او دوره عکاسی سینما را در آلمـان گذرانـد و پـس از انقلاب اسلامی، مؤسسه انتـشاراتی رواق را تأسـیس کـرد و بـه نـشر آثـار بـرادرش جـلال آل احمـدپرداخت.  وی همچنین از سوی امام خمینی (ره)، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات شد و مـدتی نیـز در »شـورای سرپرستی صدا و سیما« فعالیت داشت و در سال 1359 نیز با حکـم امـام خمینـی (ره) بـه عـضویت »شورای انقلاب فرهنگی« منصوب گردید.   از جمله تألیفات و تصحیح های وی می توان به طوطی ؛نامه جواهرالاسمار (1352)؛ گـاهواره(1354)؛ عقیقه (1387)؛مجموعه قصه قدیانی؛ سیر و سلوک (1369)؛از چشم برادر (1369)؛خـاطرات سـفربه کوبا؛ و حدیث انقلاب (1360) اشاره کرد.  شمس الدین آل احمد در 81 سالگی در تهران درگذشت. 

محل دفن: قطعه 88 / ردیف 155 / شماره 28  آل احمد، شمس   آل احمد، سید شمس الدین  منابع: 

 http://www.fa.wikipedia.org  http://www.m0ri.com

  http://www.hamshahrionline.ir  

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.  آوینی، سیدمرتضی  -زندگی نامه در بخش اسطوره های انقلاب اسلامی آمده است.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.