آیت اﷲ زاده شیرازی، سید باقر (2 شـهریور 1315 ـ 28 مـرداد 1386)

1399/5/28 450 هنرمندان و نام آوران, مرداد ماه rating

معمـار، پژوهـشگر، اسـتاد ومرمتگر آثار تاریخی. او در نجف اشرف به دنیا آمد و از نوادگـان میـرزای شـیرازی بـود. تحـصیلات ابتدایی و متوسطه را در نجف و ایران گذراند و در سـال 1335 از  دارالفنـون دیـپلم گرفـت. در سـال1342 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معمـاری از دانـشکده هنرهـای زیبـاید انشگاه تهران گردید. قبل از اتمام دوره عالی شهرسازی در سال 1343، عـازم ایتالیـا شـد و در سـال1350 با دفاع از رسالهاش درباره احیای مرکز تاریخی فرهنگی اصفهان، دکترای مطالعه و مرمت بناهـا و بافتهای تاریخی خود را از دانشکده معماری دانشگاه رم دریافـت کـرد و چهـار سـال بعـد، دوره مرمت بناهای سنگی را در انستیتوی مطالعات پیشرفته معماری دانشگاه یورک انگلستان گذراند.

معمـار، پژوهـشگر، اسـتاد ومرمتگر آثار تاریخی. او در نجف اشرف به دنیا آمد و از نوادگـان میـرزای شـیرازی بـود. تحـصیلات ابتدایی و متوسطه را در نجف و ایران گذراند و در سـال 1335 از  دارالفنـون دیـپلم گرفـت. در سـال1342 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معمـاری از دانـشکده هنرهـای زیبـاید انشگاه تهران گردید. قبل از اتمام دوره عالی شهرسازی در سال 1343، عـازم ایتالیـا شـد و در سـال1350 با دفاع از رسالهاش درباره احیای مرکز تاریخی فرهنگی اصفهان، دکترای مطالعه و مرمت بناهـا و بافتهای تاریخی خود را از دانشکده معماری دانشگاه رم دریافـت کـرد و چهـار سـال بعـد، دوره مرمت بناهای سنگی را در انستیتوی مطالعات پیشرفته معماری دانشگاه یورک انگلستان گذراند.

عمده فعالیتهای اجرایی وی عبارتند از: کارشناس و مشاور علمـی سـازمان حفاظـت و مرمـت بناهـا ومحوطه های تاریخی ـ فرهنگی (1345 ـ 1358)، تدریس در رشـته معمـاری و مرمـت در  دانـشگاههـایمختلف کشور (1355 ـ 1386)، رئیس سازمان حفاظت آثار باستانی ایران، سرپرسـت اداره کـل حفاظـت آثار باستانی و بناهای تاریخی (1358 ـ 1366)، و نیز معاون اجرایی، قائم مقام و کارشناس مسئول پژوهش سازمان میراث فرهنگی کشور (1366 ـ 1379). کارنامه فعالیتهای وی در زمینه مرمت آثار و بناهای تاریخی و همکاری با سازمانهای داخلی و خارجی در این زمینه پربار و چشمگیر است که برخی از آنها بدین شرح است: عضویت در فرهنگستانهای علـوم و هنر (1380 ـ 1386)؛ عضویت در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی؛ همکاری افتخـاری بـا سـازمانمیراث فرهنگی برای مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران، ارگ تاریخی بم، مسجد کبود تبریـز، گنبـدجنت اردبیل، قصر بهرام، عین الرشید و غیره؛ عضویت در هیئت علمی چندین دانشگاه و مجلـه پژوهـشی معماری؛ عضویت در هیئت مؤسس و رئیس مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران وابـسته بـه شـورای عـالی بین المللی بناها و محوطه ها وابسته به یونسکو (1379 ـ 1386)؛ تأسیس فـصلنامه  اثـر  (1358 ـ 1386)؛ و برگزاری همایش ها و نمایشگاه های متعدد مربوط به معماری و شهرسازی. وی جوایز و تقدیرنامه های بسیاری به پاس چهل سال خدمت در راه حفظ و احیای بناهـای تـاریخی دریافت نمود که از جمله اند: »جایزه بزرگ بین المللی معمـاری آقاخـان« در زمینـه مرمـت (بـه اتفـاق اوژتیو گالری ایتالیایی)؛ چندین تقدیرنامه و لوح تقدیر به مناسبت همکاری بـا بنیـاد ایـرانشناسـی و دانشگاه های مختلف (1379 ـ 1386)؛ منتخب »اولین دوره همـایش چهـره هـای مانـدگار« در عرصـه معماری و حفظ آثار تاریخی (1380)؛ »خادم برگزیده میراث فرهنگی و بازنشـسته ملـی برگزیـده« از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و ریاست جمهوری (1382)؛ و »لـوح تقدیر انجمن صنفی معماران اصفهان« (1383).  آثار آیتﷲزاده شیرازی در زمینه مرمت و معماری مشتمل بر تألیف کتابهـای  مـروری بـر رویکـرد ایران معاصر به حفاظت میراث فرهنگی (1385)؛تاریخ معماری و شهرسازی ؛تهران تاریخ معماری و شهرسازی شهر اصفهان؛ و ترجمه کتاب های معماری اسلامی ـ شکل، کـارکرد و معنـی (هـیلن برنـد،1383)؛ بین دو زمین لرزه؛ میراث فرهنگی در مناطق زلزله خیز (فیلدن، 1383)؛ منشورهای بین المللی حفاظت (1386)؛سیری در هنر ایران (اوپهام پوپ )؛ و حفاظـت و مرمـت سـازهای میـراث معمارانـه (کروجی) است . وی همچنین بیش از 110 مقاله در حوزه مرمت و حفظ آثار و بافـتهـای تـاریخی،معماری و شهرسازی ترجمه و تألیف نمود. سید باقر آیت اﷲ زاده شیرازی در 71 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.

محل دفن: قطعه 88 / ردیف 150 / شماره 18  آیت اﷲ زاده، باقر آیت اﷲ زاده شیرازی، باقر 

منابع: 

http://www.marematgaran.persianblog.ir

http://www.drbaghershirazi.ir http://www.fa.wikipedia.org http://www.architect.nemoneh.com http://www.hamshahrionline.ir

 http://www.tebyan-zn.ir

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.