آیت، حسن (3 تیر 1317 ـ 14 مرداد 1360)

1399/5/14 497 هنرمندان و نام آوران, مرداد ماه rating
فعال سیاسی، استاد دانشگاه و نماینده مجلـس شـورای اسلامی (شهید). او در خانواده ای روحانی در نجـف آبـاد اصـفهان متولـد شـد. تحـصیلات ابتـدایی ومتوسطه را در زادگاهش به پایان رساند و هم زمان علوم حوزوی را نیز فراگرفت. پـس  از اخـذ دیـپلم وارد دانش سرای عالی شد و در سال 1337 در رشته زبان و ادبیات فارسی، لیـسانس و در سـال 1340 از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مدرک فوق لیسانس گرفت. وی پنج سال بعـد از دانـشکده حقوق دانشگاه تهران لیـسانس حقـوق قـضایی گرفـت و مـدتی هـم در روزنامـه اطلاعـات  بـه کـار مطبوعاتی پرداخت .
فعال سیاسی، استاد دانشگاه و نماینده مجلـس شـورای اسلامی (شهید). او در خانواده ای روحانی در نجـف آبـاد اصـفهان متولـد شـد. تحـصیلات ابتـدایی ومتوسطه را در زادگاهش به پایان رساند و هم زمان علوم حوزوی را نیز فراگرفت. پـس  از اخـذ دیـپلم وارد دانش سرای عالی شد و در سال 1337 در رشته زبان و ادبیات فارسی، لیـسانس و در سـال 1340 از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مدرک فوق لیسانس گرفت. وی پنج سال بعـد از دانـشکده حقوق دانشگاه تهران لیـسانس حقـوق قـضایی گرفـت و مـدتی هـم در روزنامـه اطلاعـات  بـه کـار مطبوعاتی پرداخت .
پس از آن در دبیرستانها و مدارس استان مرکزی نظیر مدرسه عالی قـضایی قـم،مدرسه عالی اراک و مدرسه عالی لاهیجان تدریس کرد. علاوه بـر آن کـلاسهـایی بـرای گروهـی ازطلاب قم تشکیل داد و به تدریس جامعه شناسی سیاسی و تاریخ سیاسی معاصر ایران پرداخت.  
او از دوران دانش آموزی به فعالیت سیاسی روی آورد و در سال 1339 عضو »حزب زحمتکشان ملت ایران« گردید. سه سال پس از شکست قیام 15 خرداد 1342، وی تشکل سیاسی ـ نظامی مخفـی ای را سامان داد که هدفش استقرار حکومت اسلامی در کشور بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل »حزب جمهوری اسلامی ایران«، وی به عضویت آن حـزب درآمد و دبیر سیاسی حزب شد. در سال 1358، از سوی مردم تهران به مجلس خبرگان قانون اساسـی راه یافت و به عنوان عضو هیئت رئیسه آن مجلس انتخاب گردید. سال بعـد نیـز بـه نماینـدگی مـردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.  
در جریان مذاکرات مجلس خبرگان، آیت بـه منظـور پیـشگیری از بازگـشت مجـدد اسـتبداد تـلاش فراوانی در تبیین ضرورت و گنجاندن اصل ولایت فقیه و نهادهای برآمده از انقلاب در قانون اساسـی انجام داد . پس از نامزدی و انتخـاب بنـی صـدر در دوره اول ریاسـت جمهـوری او، بـه یـک سلـسله افشاگری سیاسی علیه وی دست زد که مخالفانش، آن را »کودتای« آیت علیـه رئـیس جمهـور قلمـدادکردند و تبلیغات فراوانی در داخل مجلس و محافل سیاسی و مطبوعات علیـه او و حـزب جمهـوری اسلامی به راه انداختند.   برخی دست نوشته ها و درس گفتارهای او که پس از شهادتش به چاپ رسیدند از این قرارند: نگـاهیکوتاه درباره وقایع28 مرداد32 (1358)؛چهـره حقیقـی مـصدق الـسلطنه  (1360)؛فـصلی از تـاریخ سیاسی ایران با نگرش بر نهضت ملی ایران (1362)؛درسهـایی از تـاریخ سیاسـی ایـران (1363)؛و حکومت قسط در .قرآن  
حسن آیت در سال 1360 با آغاز ترورهای سیاسی سازمان مجاهدین، در 43 سالگی هنگام خـروج ازمنزل مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.  
محل دفن: قطعه 24 / ردیف 145 / شماره 4  
منابع:  
 

http://www.iransamaneh.com.       http://www.goftomanedini.com 

http://www.mowjemordeh-election.blogfa.com

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.