آیتی، عبدالمحمد (1305 ـ 20 شهریور 1392)

1399/6/20 366 هنرمندان و نام آوران, شهریور ماه rating
پژوهشگر، نویسنده و مترجم. وی در بروجرد به دنیا آمد. ابتدا به مکتب خانه و سپس به دبستان رفت و در سال 1320 وارد دبیرستان شـد و در سـالهـای پایانی به تحصیل علوم حوزوی علاقه مند شد . پس از آن در مدرسه علم یه نوربخش، چند سـال علـوم اسلامی را فراگرفت.
آیتی در سال 1325 برای ادامه تحصیل وارد دانشکده معقول و منقول (الهیات) دانشگاه تهـران شـد ولیسانس گرفت . سپس به خدمت وزارت آموزش و پرورش درآمد و بـیش از سـی سـال در تهـران و شهرستان ها به تدریس پرداخت. 
 از سال 1348 به فعالیت در مرکز انتشارات آموزشی اشتغال ورزید و ده سال سردبیر ماهنامه آمـوزش و پرورش  بود . همچنین در دانشگاههای فارابی و دماوند به تدریس ادبیـات عربـی و ادبیـات فارسـی پرداخت. 
پژوهشگر، نویسنده و مترجم. وی در بروجرد به دنیا آمد. ابتدا به مکتب خانه و سپس به دبستان رفت و در سال 1320 وارد دبیرستان شـد و در سـالهـای پایانی به تحصیل علوم حوزوی علاقه مند شد . پس از آن در مدرسه علم یه نوربخش، چند سـال علـوم اسلامی را فراگرفت.

آیتی در سال 1325 برای ادامه تحصیل وارد دانشکده معقول و منقول (الهیات) دانشگاه تهـران شـد ولیسانس گرفت . سپس به خدمت وزارت آموزش و پرورش درآمد و بـیش از سـی سـال در تهـران و شهرستان ها به تدریس پرداخت. 
 از سال 1348 به فعالیت در مرکز انتشارات آموزشی اشتغال ورزید و ده سال سردبیر ماهنامه آمـوزش و پرورش  بود . همچنین در دانشگاههای فارابی و دماوند به تدریس ادبیـات عربـی و ادبیـات فارسـی پرداخت. 
آیتی از سال 1370 عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. او پس از تشکیل گروه »دانشنامه تحقیقات ادبی « در سال 1371، تا سال 1379 ریاست این گروه و پـس از آن ریاسـت شـورای علمـی دانشنامه را برعهده داشت. 
 عبدالمحمد آیتی از مترجمان چیرهدست زبان عربی به فارسی بود و ترجمـههـای فارسـی او ازقـرآن مجید ، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه  شهرت و اعتبار بـسیاری دارنـد. برخـی از دیگـر آثـار تـألیف وترجمه وی عبارتاند از : کشتی شکسته ،تحریر تاریخ وصف آمرزش ابوالعلاء معیری دربـاره فلـسفه اسلامی: روش و تطبیق آن گزیده و شرح خمسه نظامی تاریخ ابن خلـدون(العبـر )؛ شـکوه قـصیده تاریخ دولت اسلامی در اندلس شکوه سعدی در غزل شرح و ترجمه معلقـات ؛سـبع شـرح منظومـه مانلی و15  قطعه دیگرالغارات در حوادث سالهای معدود خلافت علی(ع)گنجور5 گـنج بـسی رنج بردم، بازنویسی شده از فردوسی قصه باربد و20 قـصه دیگـر از شـاهنامه معجـم الادبـا  ، داوری حیوانات نزد پادشاه پریان گزیده شرح مقامات حمیدی در تمام طول شب، شرح 4 شعر بلند . نیما  عبدالمحمد آیتی در 87 سالگی درگذشت.          
محل دفن: قطعه 255 / ردیف 35 / شماره 6 

منابع: 

http://www.fa.wikipedia.org   .(1392 ـ 

همشهری (21 شهریور
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.