آیت اللهی طباطبایی، سید مرتضی (1301ـ 8 شهریور 1360)

1399/6/8 354 هنرمندان و نام آوران, شهریور ماه rating
، روحانی مبارز (شهید). او در روستایی از شهرستان یزد و در خانوادهای روحانی متولد شد. پس از تحصیلات ابتدایی به اصفهان عزیمت کردو به فراگیری علوم دینی پرداخت و پس از آن به حوزه علمیه قم رفت و از محضر استادان و مدرسان آن حوزه بهره جست. وی دوره سطح را طی کرد و سپس دوره خارج را در نجف اشـرف گذرانـد وپس از هشت سال اقامت به ایران بازگشت

، روحانی مبارز (شهید). او در روستایی از شهرستان یزد و در خانوادهای روحانی متولد شد. پس از تحصیلات ابتدایی به اصفهان عزیمت کردو به فراگیری علوم دینی پرداخت و پس از آن به حوزه علمیه قم رفت و از محضر استادان و مدرسان آن حوزه بهره جست. وی دوره سطح را طی کرد و سپس دوره خارج را در نجف اشـرف گذرانـد وپس از هشت سال اقامت به ایران بازگشت و امامت مسجد خرقـانی را پـذیرفت و بـه کمـک اهـالی محل، آن مسجد را تجدید بنا کرد و به ارشاد جوانان پرداخت. او بارها توسط ساواک دسـتگیر شـد وپس از پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد کمیته انقلاب، مـسجد خرقـانی را اداره کـرد و بـا راه انـدازی شرکت تعاونی، سبب شد تا ارزاق عمومی، ارزان به دست مردم برسد. 
وی از شیفتگان خاندان نبوت بود و برای زنده نگه داشـتن نهـضت حـسینی در منـزل خـود مجـالس عزاداری و روضه خوانی برپا می کرد. مرتضی آیت اللهی طباطبایی در 59 سالگی پس از اقامه نماز صبح به دست منافقین به شهادت رسید. 

محل دفن: قطعه 24 / ردیف 91 / شماره 39 

منابع: 

       http://www.navideshahed.com http://www.forum.arzeshiha.ir

ـ پیشگامان دین و شهادت: زندگینامه شهدای روحانی . تهران: بنیاد شهید و امور ایثـارگران. معاونـت پژوهش و ارتباطات فرهنگی. 1384، ص 90 ـ 91. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.