ابتکار، تقی (15 مرداد 1314 ـ 29 اسفند 1379)

1398/12/29 349 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
استاد دانشگاه و محقق. او در مشهد متولد شد و در سال 1332 شـاگرد اول دیـپلم   ریاضـی دبیرسـتان  فیوضـات  مـشهد و شـاگرد ممتـاز  دوره مهندسـی  الکترونیک دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1336ـ1337 بود . برای ادامه تحصیل به امریکا رفـت.
در زمان تحصیل به فعالیتهای مذهبی نیز می پرداخت و مدتی نیز رئیس انجمن اسـلامی دانـشجویان بود.  او توانست از دوره  کارشناسی ارشـد  مهندسـی  مکانیـک  از  دانـشگاه  ورسـتر بـا  بـورس  کارخانجـات  سنسیناتی در سال 1344 و پس از آن، از دوره دکتری در مهندسی مکانیک  تبـدیل  مـستقیم انـرژی  از دانشگاه پنسیلوانیا با درجه
fellowship و بورس کامل تحصیلی (1347) فارغ التحصیل  شود. ابتکـاردوره های فوق از جمله یاتاقانهای رولربرینگ و روغنکاری  در skf سوئد (1338) در بخش طراحـی  و مهندسی،  دوره تبدیل مستقیم انرژی در دانشکده برق دانشگاه پنسیلوانیا (1347) و  دوره برنامهریزی و مدیریت (سایکان) تهران (1350) را نیز پشت سر گذاشت.

استاد دانشگاه و محقق. او در مشهد متولد شد و در سال 1332 شـاگرد اول دیـپلم   ریاضـی دبیرسـتان  فیوضـات  مـشهد و شـاگرد ممتـاز  دوره مهندسـی  الکترونیک دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1336ـ1337 بود . برای ادامه تحصیل به امریکا رفـت.
در زمان تحصیل به فعالیتهای مذهبی نیز می پرداخت و مدتی نیز رئیس انجمن اسـلامی دانـشجویان بود.  او توانست از دوره  کارشناسی ارشـد  مهندسـی  مکانیـک  از  دانـشگاه  ورسـتر بـا  بـورس  کارخانجـات  سنسیناتی در سال 1344 و پس از آن، از دوره دکتری در مهندسی مکانیک  تبـدیل  مـستقیم انـرژی  از دانشگاه پنسیلوانیا با درجه
fellowship و بورس کامل تحصیلی (1347) فارغ التحصیل  شود. ابتکـاردوره های فوق از جمله یاتاقانهای رولربرینگ و روغنکاری  در skf سوئد (1338) در بخش طراحـی  و مهندسی،  دوره تبدیل مستقیم انرژی در دانشکده برق دانشگاه پنسیلوانیا (1347) و  دوره برنامهریزی و مدیریت (سایکان) تهران (1350) را نیز پشت سر گذاشت.
از وی چندین مقاله علمی و پژوهشی چاپ و منتشر شده است کـه عبارتنـد از: 32 مقالـه  و گـزارش  علمی به زبان فارسی در موضوع احتراق، تبـدیل  مـستقیم انـرژی  و کـاهش  دود و  نتـایج  احتـراق در موتورهای احتراق داخلی در مجلات داخلی؛ 5 مقاله علمی در مجلات خارجی با موضوع کاربرد گاز در موتورهای احتـراق  داخلـی  (1357، 1364، 1374)؛ 5 مقالـه بـرای کنفـرانسهـای  بـین اللملـی  در کـشورهای ایتالیـا، اسـترالیا و کانادا در موضـوع سـوختهـای گازی در وسـائل نقلیـه موتوری (1468ـ1363)؛    تهیه 5 مقاله برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت کننـده  در کنفـرانس  بـین المجالس (1366 و 1364) در نایروبی کنیا درباره محـیط  زیـست؛ 5 مقالـه  در موضـوعات  پژوهـشی ، سمینار توسعه و تحقیق علم و تکنولوژی و خودرو ملی، محیط زیست و دورههـای  علمـی  کـاربردی . (1369 ،1368 ،1367)
تقی ابتکار در 68 سالگی درگذشت. 
محل دفن: قطعه 23 / ردیف 570 / شماره 6  منابع: 

                                 http://www.drebtekar.persianblog.ir 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.