ابراهیمی، نادر (14 فروردین 1315 ـ 16 خرداد 1387)

1399/3/16 434 هنرمندان و نام آوران, خرداد ماه rating
داستان نویس و مترجم. او در تهران بـه دنیـا آمد. پدرش عطاءالملک ابراهیمی از طایفه قاجار کرمان بود. وی تحصیلات ابتـدایی و متوسـطه را درتهران گذراند و در رشته حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت، اما آن را نیمه کاره رها کـرد و دررشته زبان و ادبیات انگلیسی لیسانس گرفت.  ابراهیمی از نوجوانی وارد فعالیتهای سیاسی شد و از اینرو بارها به زندان افتاد، امـا در همـه حـال نویسندگی را که از شانزده سالگی آغاز کرده بود رها نکرد. او در دوران عمر خود دسـت بـه مـشاغل گوناگونی زد که از جمله آنها نویسندگی، مترجمی، ویراستاری، فیلمسازی، تـصویرسازی کتـابهـای کودکان و نوجوانان، خطاطی، نقاشی و تدریس بـود.
داستان نویس و مترجم. او در تهران بـه دنیـا آمد. پدرش عطاءالملک ابراهیمی از طایفه قاجار کرمان بود. وی تحصیلات ابتـدایی و متوسـطه را درتهران گذراند و در رشته حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت، اما آن را نیمه کاره رها کـرد و دررشته زبان و ادبیات انگلیسی لیسانس گرفت. 

ابراهیمی از نوجوانی وارد فعالیتهای سیاسی شد و از اینرو بارها به زندان افتاد، امـا در همـه حـال نویسندگی را که از شانزده سالگی آغاز کرده بود رها نکرد. او در دوران عمر خود دسـت بـه مـشاغل گوناگونی زد که از جمله آنها نویسندگی، مترجمی، ویراستاری، فیلمسازی، تـصویرسازی کتـابهـای کودکان و نوجوانان، خطاطی، نقاشی و تدریس بـود.
وی کتـابهـای متعـددی نیـز بـرای کودکـان ونوجوانان نوشت. وی نخستین کتابش را با عنوان خانهای برای دوست (1342) منتشر کرد و پـس از آن دههـا کتـاب وصدها مقاله تألیف، ترجمه و ویرایش کرد و جوایز نخست »براتیسلاوا«، »تعلیم و تربیت یونـسکو«، و»فستیوال کتابهای کودکـان (توکیـو )« را دریافـت نمـود و کتـابدور از خانـه (1369) او از سـوی»شورای کتاب کودک« برگزیده شد و به خاطر تدوین رمان هفـت جلـدی آتـش بـدون دود (1359)، »نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب اسلامی« شناخته شد .
ابراهیمی همچنـین بـا کمک همسرش، »مؤسسه همگام با کودکان و نوجوانان« را به منظور مطالعه در زمینه مسائل مربوط به اخلاق و رفتار و ادبیات کودکان و نوجوانان تأسیس کرد که به عنوان »ناشر برگزیـده آسـیا« و »ناشـربرگزیده نخست جهان« معرفی گردید. 
 از جمله آثار او میتوان به : بار دیگ ر شهری که دوست میداشتم (1345)؛افسانه زبـان (1346)؛موی ـهکن سرزمین محبوب (اثر: پیتون، 1348)؛اجازه هست، آقای پرشـت؟ (1349)؛فارسـی نویـسی بـرایکودکان (1353)؛تـضادهـای درونـی (1354)؛ابـن مـشغله (1354)؛آدم آهنـی (اثـر : هیـوز، 1355)؛ مکانهای عمومی  (1356)؛سفرهای دور و دراز هامی و کامی در وطن (1356)؛باران، آفتاب و قـصه کاشی (1362)؛ابوالمشاغل (1365)؛چهل نامه به همسرم (1368)؛عبدالرزاق پهلوان  (1369)؛آن کـه خیال بافت و آن که عمل کرد (1369)؛پهلوان پهلوانان  (1371)؛تکثیر تأسف انگیز پدربزرگ  (1375)؛ یک عاشقانه آرام (1376)؛حکایت آن اژدها (1377)؛کلاغ هـا ، پوریـای ولـی ، قـصه  گـلهـای ؛قـالی سنجاب ها و بزی که گم شد اشاره کرد. 
نادر ابراهیمی در 72 سالگی پس از ده سال تحمل رنج بیماری تومور مغزی در تهران درگذشت. 
محل دفن: قطعه 88 / ردیف 144 / شماره 23  ابراهیمی  قاجار کرمانی، نادر
ابراهیمی، نادر 
منابع: 

 http://www.ispahan.persianblog.ir  http://www.ketabsarayenik.com  http://www.fa.wikipedia.org  http://www.iranak.org/data/node/٥٧١٤

                                              http://www.nlai.ir  

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

 

 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.