ابوالحمد، عبدالحمید (14 فروردین 1309 ـ 1389)

1396/12/27 336 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating
حقوقدان، ایران شناس و فعـال سیاسـی. وی در شهر لنگرود به دنیا آمد و فرزند نجم الدین ابوالحمد و نوه واعظ لنگرودی از رجـال آزادیخـواه صـدرمشروطیت بود.
او دوران تحصیلات ابتدایی را در لنگرود و دوران دبیرستان را در مدرسه البرز تهران گذراند. پـس ازاخذ مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه تهران، در سال 1336 عازم پاریس شد و بـا درجـه دکتـری دررشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه پاریس فـارغ التحـصیل شـد. وی مـدتی در دانـشکده حقـوق دانشگاه پاریس به تدریس مشغول شد. در سال 1347 به ایران بازگشت و افزون بر اشتغال به وکالـت در دادگستری، به تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ایران در رشـته حقـوق اداری پرداخـت.

حقوقدان، ایران شناس و فعـال سیاسـی. وی در شهر لنگرود به دنیا آمد و فرزند نجم الدین ابوالحمد و نوه واعظ لنگرودی از رجـال آزادیخـواه صـدرمشروطیت بود.
او دوران تحصیلات ابتدایی را در لنگرود و دوران دبیرستان را در مدرسه البرز تهران گذراند. پـس ازاخذ مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه تهران، در سال 1336 عازم پاریس شد و بـا درجـه دکتـری دررشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه پاریس فـارغ التحـصیل شـد. وی مـدتی در دانـشکده حقـوق دانشگاه پاریس به تدریس مشغول شد. در سال 1347 به ایران بازگشت و افزون بر اشتغال به وکالـت در دادگستری، به تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ایران در رشـته حقـوق اداری پرداخـت.
دکتر ابوالحمد با طی مراحل دانشیاری و استادیاری به مرحله استادی تمام ارتقا یافت و نظـام سیاسـی در کشورهای جهان سوم، تـدریس دروس حقـوق اداری ایـران و مبـانی سیاسـت و حقـوق عمـومی زمینه های پژوهشی وی بود. دکتر ابوالحمد فعالیت اجتماعی و سیاسی نیز داشت . از جمله در سال های قبل از انقلاب مسئول امـوردانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود و بعد از انقلاب نیز در مقـام عـضو مؤسـس »انجمـن دفاع از آزادی مطبوعات« با گروهی از نویسندگان مطرح کشور به همکاری پرداخت. 
وی دارای آثار و تألیفات متعددی به دو زبان فارسی و فرانسه است که عبـارتانـد از: مبـانی حقـوق اداری ایران در دو جلد؛ واژه نامه (فرهنگ اصطلاحات) حقوقی (فارسی ـ فرانسه ) در سه جلد؛ مبـانی علم سیاست ، مبانی سیاست(جامعه شناسی سیاسی ) ،علوم سیاسی ، کتاب شناسی تمـدن ایرانـی در زبـان فرانسه  (به زبان فرانسه). عبدالحمید ابوالحمد در 80 سالگی در تهران درگذشت. 
محل دفن: قطعه 255 / ردیف 37 / شماره 18
 منابع: 

http://www.publiclaw.blogfa.com
http://www.bukharamag.com
http://www.publiclaw.blogfa.com
http://www.noormags.com

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.