ابوترابیان، حسین (1320 ـ 3 اسفند 1381)

1398/12/3 348 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
 پزشک، استاد دانشگاه، نویـسنده و متـرجم. او در تهـرانبه دنیا آمد و پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه، در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران، مـدرک دکتـری گرفت و در این رشته به کار پرداخت؛ اما حوزه اصلی فعالیتهای او تألیف و ترجمـه آثـار تـاریخی،سیاسی و اجتماعی بود.
شهرت ابوترابیان با ترجمه سقوط79 (اثر: اردمن) در آستانه انقلاب اسـلامی آغـاز شـد و از سـالهـای نخست انقلاب به نگارش مقالات سیاسی ــ که آمیخته با طنز بود ـــ در روزنامـه اطلاعـات  پرداخـت.
پس از آن سلسله مقاله هایی در تاریخ سیاسی معاصر ایران برای رادیو ایران نوشت و گویندگی نیز کـرد. وی علاوه بر آن در دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس تاریخ سیاسی معاصر پرداخت.

، پزشک، استاد دانشگاه، نویـسنده و متـرجم. او در تهـرانبه دنیا آمد و پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه، در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران، مـدرک دکتـری گرفت و در این رشته به کار پرداخت؛ اما حوزه اصلی فعالیتهای او تألیف و ترجمـه آثـار تـاریخی،سیاسی و اجتماعی بود.
شهرت ابوترابیان با ترجمه سقوط79 (اثر: اردمن) در آستانه انقلاب اسـلامی آغـاز شـد و از سـالهـای نخست انقلاب به نگارش مقالات سیاسی ــ که آمیخته با طنز بود ـــ در روزنامـه اطلاعـات  پرداخـت.
پس از آن سلسله مقاله هایی در تاریخ سیاسی معاصر ایران برای رادیو ایران نوشت و گویندگی نیز کـرد. وی علاوه بر آن در دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس تاریخ سیاسی معاصر پرداخت.
ابوترابیان مقالات فراوانی در تاریخ و سیاست و فرهنگ نوشت و کتابهای زیادی در این موضوعات ترجمه کرد از آن میان که میتوان به : پشت پرده تخت طـاووس (اثـر : مینـو صـمیمی، 1368)؛اولـین سفرای ایران و هلند (اثر: فلور، 1356)؛مأموریت امریکاییها در ایران (اثر: میلسپو، 1356)؛پاسخ بـه تاریخ (اثر: محمدرضا پهلوی، 1371)؛سقوط  شاه (اثر: هویدا، 1365)؛کشیشهای انگلیـسی در دوران انقلاب اسلامی  (اثر: هنت، 1365)؛پنهانکاری و دموکراسی (اثر: ترنر، 1366)؛شترها باید بروند (اثـر : بولارد و اسکراین، 1362)؛در کاخ سـفید چـه گذشـت؟ (اثـر : ریگـان )؛ وکـا .گ.ب. در ایـران (اثـر : کوزیچکین، 1370) اشاره کرد. او تصمیم داشت کتابی جامع درباره تاریخ ایران بنویسد که فقط جلد اول آن را به پایان برد.
حسین ابوترابیان در 61 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.
محل دفن: قطعه 88/ ردیف 161/ شماره 12
 منابع: 

                                       http://www.noormags.com


ـ سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد  ـ سایت پژوهشگاه علوم انسانی 
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.