اجاره دار، حسن (3 اسفند 1328 ـ 7 تیر 1360)

1399/4/7 413 هنرمندان و نام آوران, تیر ماه rating
 مبارز انقلابـی (شـهید ). او در تهـران بـه دنیـا آمـد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در آنجا گذراند و سپس عازم خدمت نظام وظیفه شد. در سال 1353 در رشته اقتصاد دانشگاه ملی(شهید بهشتی ) پذیرفته شد و سال بعد با سمت ممیز مالیاتی به اسـتخدام رسمی وزارت  اقتصاد درآمد که پس از سه ماه به دلیل  ضرورتهای اجتماعی و سیاسی از کـار خـود استعفا داد.
اجاره دار طی سالهای 1350 تا 1356 بر فعالیتهای خود، که بیشتر به شکل مبـارزه مـسلحانه بـود،افزود. در این سالها چندین بار توسط ساواک دستگیر و هر بار پس از مـدتی آزاد مـیشـد .

 مبارز انقلابـی (شـهید ). او در تهـران بـه دنیـا آمـد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در آنجا گذراند و سپس عازم خدمت نظام وظیفه شد. در سال 1353 در رشته اقتصاد دانشگاه ملی(شهید بهشتی ) پذیرفته شد و سال بعد با سمت ممیز مالیاتی به اسـتخدام رسمی وزارت  اقتصاد درآمد که پس از سه ماه به دلیل  ضرورتهای اجتماعی و سیاسی از کـار خـود استعفا داد.
اجاره دار طی سالهای 1350 تا 1356 بر فعالیتهای خود، که بیشتر به شکل مبـارزه مـسلحانه بـود،افزود. در این سالها چندین بار توسط ساواک دستگیر و هر بار پس از مـدتی آزاد مـیشـد . در سـال  1357 با اوجگیری مبارزات، با افرادی مانند : آیت ﷲ بهشتی، آیت ﷲ مفتح  و حاج طرخانی شـروع  بـه همکاری نمود. از فعالیتهای اجتماعی ـ سیاسی  وی میتوان به گسترش و تجهیـز  کتابخانـه  مـسجد  قبا، گسترش کتابخانـه  مـساجد  جنـوب  شـهر  و آمـوزش  فعالیـت هـای  سیاسـی ـ اسـلامی در سـطح  دانشجویی اشاره کرد.
اجاره دار هنگام  ورود امام خمینی  (ره) به کشور در بهمن سال 1357، مسئول  انتظامـات  بهـشت  زهـرا  بود. پس از آن در »کمیته انقلاب« مشغول شد و در اسفند همان سال به خدمت در »حزب جمهـوری  اسلامی« درآمد. وی همچنین از طرف آیت ﷲ بهشتی  به عضویت  »شورای مرکـزی  حـزب  جمهـوری  اسلامی« درآمد و مدیر مسئول هفته نامه عروه الوثقی و نشریه بخش دانش آموزی نیز بود. در این زمـاندر بخش تشکیلات و هماهنگی کارخانه ها نیز همکاری می کرد.
حسن اجاره دار در 32 سالگی در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.
محل دفن: آرامگاه شهدای 72 تن
منابع: 

 http://www.habilian.ir
 http://www.haftetir.ir
  http://www.magiran.com
 http://www.navideshahed.com
  http://www.paydary.ir
 http://www.shahidedanesh.ir
  http://www.tebyan.net
 http://www.vazeh.com

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.